Начало
Вход Вход   
  English English  

Банкови преводи /вносна бележка/


  Превод от Микросметка* по банкова сметка:  
 За “нови клиенти” от потребителско ниво “1”   0.80 лв. + таксата на банката-оператор на вносната бележка
 За “познати клиенти” от потребителско ниво “2”  0.50 лв. + таксата на банката-оператор на вносната бележка
 За “регистрирани клиенти” от потребителско ниво “3”   само таксата на банката-оператор

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

  Превод от банкова карта по банкова сметка:  
  От карта Maestro, издадена от българска банка   0.47% от сумата, мин. 0,01 лв. + таксата на банката-оператор
  От карта Visa Electron / V PAY, издадена от българска банка   0.65 % от сумата + таксата на ЦКБ като банка-оператор
  От карта MasterCard, издадена от българска банка   1.2 % от сумата + таксата на ЦКБ като банка-оператор
  От карта Visa, Diners Club, American Express и Euroline American Express издадена от българска банка   0.95 % от сумата + таксата на ЦКБ като банка-оператор
  От карта Visa / MasterCard / Maestro, издадена от чужда банка,
от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен
авторизационен център
  2.9 % от сумата + таксата на ЦКБ като банка-оператор

Такси на банките-оператори на вносна бележка и многоредово платежно

  Такси на Централна Кооперативна Банка:  
  За междубанков превод   0.80 лв.
  За вътрешен превод (по сметка в ЦКБ)   0.40 лв.

  Такси на Първа Инвестиционна Банка:  
  За междубанков превод   1.00 лв.
  За вътрешен превод (по сметка в ПИБ)   0.40 лв.


Забележки:
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits