Начало
Вход Вход   
  English English  

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на Микросметка

Настоящите Общи условия имат за цел да информират клиентите за условията, при които Изипей АД в партньорство с Ипей АД (ePay.bg) предлага услугата „плащане чрез Микросметка”. За да ползва услугата, клиентът трябва да потвърди, че приема настоящите Общи условия.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ИЗИПЕЙ” АД И „ИПЕЙ” АД

1. Изипей АД е юридическо лице, което открива и поддържа платежни инструменти, с търговско наименование "Микросметки", на регистрирани клиенти на оператора ePay.bg, на основание и при условията на индивидуална лицензия № РД 22–1604/ 14.07.2010 г., издадена от Българска народна банка за извършване на дейност като платежна институция, вписана в публичния регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), воден от БНБ. Изипей АД е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.easypay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131344648.

2. Ипей АД е юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания в ePay.bg посредством банкови карти или други платежни средства, одобрени от него, и което осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните, при спазване на утвърдената от него и приета от банките - издатели на карти, БОРИКА и Изипей АД технология за това. Ипей АД е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.еpay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131409398.

II. ОТКРИВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

1. Микросметка е платежен инструмент по смисъла на ЗПУПС за дистанционно (чрез интернет) идентифициране на платеца или на получателя и подаване на платежно нареждане към Изипей АД или към трети лица, в рамките на определени лимити. Паричните средства за изпълнение на наредените от Клиента плащания следва предварително да са налични при Изипей АД (по Микросметката на Клиента).

Всеки регистриран в ePay.bg клиент (както физическо, така и юридическо лице) има възможност да ползва Микросметка.

Микросметката се открива и поддържа от Изипей АД на името на Клиента и с неговите лични данни, регистрирани в ePay.bg. Клиентът носи персонална отговорност за верността на подадените от него данни.

Договорът с потребителите за откриване и ползване на Микросметка при настоящите Общи условия се счита сключен с внасянето на средства по Микросметката по един от посочените в настоящите условия начини.

Право да ползват Микросметка имат всички лица навършили 18 /осемнадесет/ години. За откриване на Микросметка на непълнолетни лица се изисква писмено съгласие на родител / попечител. В централния или други определени офиси на Изипей АД се представя лично или нотариално заверена декларация за съгласие от родителя/ попечителя.

Микросметката се ползва съгласно определени еднократни, седмични и месечни лимити за плащане и съответно получаване на преводи, посочени в настоящите Общи условия. В зависимост от потребителското ниво на клиента в системата еPay.bg, могат да се ползват услугите достъпни за съответното ниво Микросметка.

Клиентът има възможност да използва Микросметката до момента на валидност на неговата регистрация в системата ePay.bg.

Видове потребителски нива и Микросметки:

1.1. "Потребителско ниво 1"

Клиентите от "потребителско ниво 1" получават възможност да ползват "Микросметка ниво 1" веднага щом потвърдят съгласието с настоящите Общи условия, без да е необходимо да регистрират в системата ePay.bg банкови карти.

1.2 "Потребителско ниво 2"

Клиентите от "потребителско ниво 2" се регистрират в системата еPay.bg и регистрират банкова карта, с която заплащат най-малко 5 битови сметки през системата /задължително условие/. Клиентите от това ниво имат възможност да ползват "Микросметка ниво 2". Те могат да извършват плащания в ePay.bg както със своята Микросметка, така и с банковата си карта.

1.3 "Потребителско ниво 3"

Клиентите от "потребителско ниво 3" се регистрират в системата и се идентифицират по един от следните начини: чрез Квалифициран електронен подпис, който се приема от системата ePay.bg, в офис на ePay.bg или в офис на Изипей АД.

Клиентите от това ниво нямат лимити за ползване на Микросметка и могат да извършват плащания до размера на наличността по Микросметката. Изипей АД в сътрудничество с банки-партньори предоставя възможност "Микросметка ниво 3" да има допълнителен уникален идентификатор с IBAN номер, генериран от банка–партньор. IBAN номерът не може да се използва за извършване на други платежни операции, освен за преводи по Микросмтката. За захранване на Микросметката платецът може да посочи в нареждането за плащане IBAN номера, като допълнение към уникалния идентификатор на Микросметката при Изипей АД.

Допуска се преминаване към друго потребителско ниво, когато са изпълнени съответните изисквания на системата ePay.bg и Изипей АД.

III. ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

1. Платежни операции, които могат да се извършват чрез Микросметка:

1.1 Захранване на Микросметката в офис на Изипей;

1.2 Захранване на Микросметка чрез плащане с банкова карта (чрез системата ePay.bg или от банкомат);

1.3 Плащане на стоки и услуги към регистрирани в системата на Изипей АД и/или ePay.bg търговци;

1.4 Паричен превод в брой. Преводът се нарежда чрез системата ePay.bg и/или интернет страницата на Изипей, като сумата се получава в офис на Изипей;

1.5 Превод по Микросметка на друг потребител в ePay.bg;

1.6 Превод по сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги (банка), чрез нареждане подадено по електронен път – посредством ePay.bg; услугата се предоставя съвместно с банки-партньори.

Подаване на платежно нареждане с използване на Микросметка

2. За извършване на плащане Клиентът подава нареждане по електронен път (чрез системата ePay.bg или интернет страницата на Изипей АД) или в офис на Изипей АД (за захранване на Микросметка в брой).

3. Изипей АД изпълнява само разрешени платежни операции.

3.1 Платежната операция е разрешена, ако платецът я е наредил или е дал съгласието си за изпълнението u. Нареждането/ съгласието за плащане с Микросметка се потвърждава с парола, съгласно посочените в т. 5 условия за идентификация на Клиента. За плащане с Микросметка Клиентът спазва процедурите на Изипей АД и Ипей АД, публикувани в Интернет на адрес: www.epay.bg

3.2 Нареждането или съгласието за изпълнение на плащане не може да бъде оттеглено от платеца след получаването му от Изипей АД. Наредените по електронен път плащания се считат за приети от Изипей АД в момента на тяхното потвърждение от платеца с паролата му за достъп до ePay.bg или по друг начин в зависимост от съответната процедура за плащане.

4. Когато Изипей АД и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден, Клиентът може да отмени платежното нареждане най-късно до края на работния ден, предхождащ договорения ден за плащането.

4.1 Изключения се допускат само при изрично съгласие на Изипей АД и в случай на технологична възможност за това.

Идентификация на Клиента при ползване на Микросметка

5. За достъп до Микросметката Клиентът се идентифицира като използва един от следните начини:

5.1 Чрез потребителско име и парола, които служат за достъп до системата ePay.bg; Определят се лично от Клиента;

5.2. Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) - валиден и регистриран КЕП в системата ePay.bg в комбинация с потребителско име и парола;

5.3. Чрез Електронен сертификат, издаден от системата ePay.bg в комбинация с потребителско име и парола;

5.4. Чрез временен SMS код – временна парола, изпратена на Клиента чрез SMS, в комбинация с потребителско име и парола.

6. За извършване на определени платежни операции с Микросметка (преводи и/или захранване) Изипей АД и Операторът могат да изискват допълнителна информация или използването на допълнителни средства за електронна идентификация, като уведомяват за това Клиента преди извършването на операцията.

7. Изипей АД и Операторът си запазват правото да променят посочените в т. 5.1 – 5.4 средства за достъп и идентификация, като уведомяват за това Клиентите чрез обявление на интернет страницата на еPay.bg и/или в интернет страницата на Изипей АД или по друг подходящ начин.

8. За получаване на преводи по Микросметка, Наредителят посочва следните данни за Титуляря на Микросметката: - е-mail или ЕГН или КИН (клиентски идентификационен номер в ePay.bg) на Титуляря на Микросметката, регистрирани от последния в ePay.bg.

9. Използваните от Клиента електронни средства за достъп - потребителско име и парола, както и допълнителните защитни характеристики, посочени в т. 5, го идентифицират при ползване на Микросметка и е негово задължение да ги пази в тайна. Клиентът е изцяло отговорен и поема риска от всякакви щети, възникнали за него или за Изипей АД, поради неправомерно ползване на неговите средства за достъп и идентификация от трето лице.

10. В случай, че паролата на Клиента за потвърждение на плащане с Микросметка е станала достояние на друго лице, то Клиентът си задължава да уведоми незабавно Изипей АД и/или Ипей АД.

В Ипей АД – на телефони: (02) 921 0880 или по е-mail: office@epay.bg (като посочи КИН или е-mail на регистрацията в ePay.bg)

В Изипей АД - на телефони: (02) 921 0876 или по е-mail: office@easypay.bg (като посочи КИН или е-mail на регистрацията в ePay.bg)

В този случай временно се прекратява възможността за ползване на Микросметката, докато Клиентът въведе нова парола.

11. Ползването на Микросметката се блокира в следните случаи:

a) При поискване от Клиента – Титуляр;

б) При неправомерно използване на Микросметката;

в) Когато с действията си Клиентът нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на настоящите Общи условия.

г) По инициатива на Изипей и Оператора – по обективни причини, свързани със сигурността на идентификационните данни на Клиента, основателни съмнения за неоторизирани от Клиента нареждания посредством Микросметката, употреба на Микросметката с цел измама.

д) Автоматично – при въвеждане определен брой пъти на грешни идентификационни данни по т. 5.

12. Блокирането на Микросметката не води до незабавно и безусловно прекратяване на договора на Клиента с Изипей АД и не ограничава възможността на клиента да изтегли наличните средства в брой.

13. Когато блокирането е по инициатива на Клиента, Микросметката се блокира след предоставяне от Клиента на изискваната от Изипей АД и Оператора идентификационна информация.

Срокове за изпълнение на плащания с Микросметка

14. Плащане с Микросметка, наредено в неработен ден, се изпълнява от Изипей АД на следващия работен ден, с изключение на вътрешни за системата на Изипей АД преводи.

15. Платежните нареждания в офис на Изипей АД се приемат в рамките на работното време за работа с клиенти на съответния офис.

16. При внасяне на пари в наличност (в офис на Изипей АД) по Микросметка сумата е на разположение незабавно след момента на получаване на средствата.

17. При платежна операция, наредена в полза на Клиента, Микросметката му се заверява в деня, в който сумата е получена по сметка на Изипей АД.

18. Преводи по сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги (банка), се изпълняват на следващия работен ден, при условие че нареждането е прието до 15.00 часа на работния ден.

19. Когато Изипей АД и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден или в деня, в който платецът предостави необходимите средства, плащането се извършва на уговорения ден, а ако този ден е неработен ден за Изипей АД – на следващия работен ден.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА

1. Клиентът има право да извършва плащания до размера на лимита за преводи за съответното ниво Микросметка. Наличността по Микросметката клиента се намалява със стойността на извършените плащания, както и приложимите такси съгласно Тарифата на Изипей АД публикувана на интернет страницата на Изипей АД и в еPay.bg

2. Клиентът има право да получава преводи по Микросметка до размера на лимита за преводи за съответното ниво Микросметка. Всяко ново захранване на сума или превод по Микросметка се прибавя към остатъка от наличността по Микросметката и е на разположение за ползване от Клиента в съотвествие с лимитите за превод, приложими за съответното ниво Микросметка.

2.1. Захранване на Микросметката със средства може да се извършва чрез:

а/ Вноска на каса в офис на Изипей АД (Easypay) след представяне на изискваните данни за идентификация на платеца и данни за титуляря на Микросметката – КИН, e-mail в ePay.bg и при спазване на лимита за плащания в брой на Изипей АД.

б/ по електронен път - чрез плащане с банкова дебитна или кредитна карта чрез ePay.bg и/или интернет страницата на Изипей АД или от банкомат.

3. Изипей АД си запазва правото да ограничава или разширява видовете операции, които Клиентът има възможност да извършва чрез Микросметката, информация за което се предоставя в интернет на www.еPay.bg или www.easypay.bg.

В случай че Клиентът не приеме предвижданите промени, същият има право да се откаже от ползването на Микросметката преди влизане в сила на промените.

V. ОГРАНИЧЕНИЕ НА СУМИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕВЕЖДАТ ЧРЕЗ МИКРОСМЕТКА

1. Входящи лимити при получаване на средства по "Микросметка ниво 1"

 • Дневен – 200.00 лв.
 • Седмичен – 300.00 лв.
 • Месечен – 300.00 лв.

2. Изходящи лимити при превод от "Микросметка ниво 1"

 • Дневен – 200.00 лв.
 • Седмичен – 300.00 лв.
 • Месечен – 300.00 лв.

3. Входящи лимити при получаване на средства по "Микросметка ниво 2"

 • Дневен – 300.00 лв.
 • Седмичен – 500.00 лв.
 • Месечен – 500.00 лв.

4. Изходящи лимити при превод от "Микросметка ниво 2"

 • Дневен – 300.00 лв.
 • Седмичен – 500.00 лв.
 • Месечен – 500.00 лв.

5. "Микросметка ниво 3"

Клиентите нямат лимити за получаване на преводи и могат да извършват платежни операции до размера на наличността по тяхната Микросметка.

6. Лимитите за извършване на платежни операции с Микросметка могат да бъдат променяни, като промените се публикуват в Интернет страницата на Изипей АД и еPay.bg.

7. Максималният размер на сумата, която се приема от Изипей АД по отделен превод в брой (при захранване на Микросметка в брой, в офис на Изипей АД), е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, освен ако изрично не е договорено друго.

VI. ТАКСИ И КОМИСИОНИ, ЛИХВИ

1. При извършване на операции с Микросметка Клиентът дължи такса на Изипей АД съгласно Тарифа за таксите и комисионите на Изипей АД, публикувана на Интернет страницата на Изипей АД и на Оператора на системата ePay.bg.

2. Внесените средства по Микросметката не се олихвяват.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1. Клиентът има право:

1.1 Да извършва платежни операции с Микросметка съгласно настоящите Общи условия, до размера на разполагаемата наличност по Микросметката и съгласно определените лимити за плащания и получаване на преводи за съответното ниво Микросметка.

1.2 Да получава ежедневно справка за извършените с Микросметката плащания съответно получени преводи – чрез интернет сайта www.еpay.bg.

1.2.1 Справка може да се получи и на хартиен носител, в централния офис на Изипей АД, като тя се заплаща в съотвествие с Тарифата на Изипей АД;

1.3 Да оспори извършени операции, отразени в справката за движения по неговата Микросметка, като подаде писмено възражение до Изипей АД в 10-дневен срок от датата, на която информацията по предходната т. 1.2 е била на негово разположение за ползване.

2. Клиентът се съгласява с определените лимити за преводи с Микросметка, описани в настоящите Общи условия.

3. Клиентът няма право да използва Микросметката за цели, които противоречат на закона, включително за придобиването на стоки или услуги, забранени от действащото българско право.

4. При ползване на Микросметка Клиентът се задължава да спазва изискванията и процедурите на Изипей АД и на Оператора на ePay.bg за идентификация и плащане, посочени в настоящите Общи условия и публикувани на интернет страницата на Изипей АД и в еPay.bg.

5. Клиентът се задължава да информира Изипей АД и/или Оператора Ипей АД в случай че неговите средства за идентификация и достъп до Микросметката, посочени в т. 5, са неправомерно използвани.

Право на отказ

6. Клиентът има право по всяко време да се откаже от използването на Микросметката.

7. Когато Клиентът упражни своето право на отказ от бъдещо ползване на Микросметката, той може да изтегли наличните, неизползвани средства по Микросметката по един от следните начини:

- в брой в офис на Изипей АД, като нареди паричен превод от Микросметката си чрез системата ePay.bg;

- чрез превод по банкова сметка, посочена от Клиента в платежното нареждане, подадено чрез системата ePay.bg или

- срещу предоставяне на документ за самоличност, данните от който съответстват на данните, посочени от Клиента в неговата регистрация в ePay.bg - в случаите на блокиран достъп до Микросметката на Клиента.

8. Изипей АД има право едностранно да прекрати обслужването на плащания с Микросметка:

a) С двумесечно писмено предизвестие до посочен от Клиента адрес, а при липса на такъв, чрез уведомление изпратено на посочен от Клиента e-mail;

б) Едностранно, без предизвестие, по всяко време, при нарушаване от Клиента на настоящите Общи условия. В този случай, както и при съмнение за нарушаване на законите на Република България, Изипей АД има право незабавно да блокира ползването на Микросметката от Клиента.

9. При спиране на обслужването на Микросметката, независимо от причините, Клиентът се задължава незабавно да погаси всички задължения, произтичащи от ползването на Микросметката.

VIII. ВЪЗРАЖЕНИЯ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на разрешено от Клиента плащане същият има право на възражение пред Изипей АД, подадено в писмена форма, към което се прилагат всички документи за изясняване предмета на спора.

1.1. За дата на получаване на възражението се счита денят на получаване от Изипей АД всички документи, доказващи основателността му.

2. Изипей АД уведомява писмено Клиента за становището си по възражението в 7 (седем) дневен срок от датата на получаването му от Изипей АД.

3. В случай че Клиентът не е съгласен със становището на Изипей АД, той може да отнесе спора за разглеждане от Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите или пред компетентния български съд за решаване по съдебен ред.

IX. ГАРАНЦИЯ НА ПАРИТЕ ПО МИКРОСМЕТКА

Изипей АД, като лицензирана платежна институция, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, носи пълната отговорност за парите по Микросметката пред Клиента-Титуляр и покрива всички щети, възникнали от неразрешени плащания с Микросметката, ако има такива. Под щети, съгласно настоящите Общи условия, се разбира тегления от Микросметки, които не са наредени от Клиента-Титуляр по надлежния ред, независимо от причините за това. Изипей АД гарантира, че системата е надеждно защитена и не носи рискове за Клиeнтите.

Клиентът отговаря за всички вреди и понася изцяло загубите, независимо от размера им, свързани с всички неразрешени платежни операции с Микросметката, ако са причинени чрез измама и/или поради неизпълнение от него на едно или повече от задълженията му, свързани с откриването и/или използването на Микросметката съгласно настоящите Общи условия.

По смисъла на тези Общи условия тегления и преводи от Микросметката чрез използването на паролата на Клиента-Титуляр не се считат и не могат да бъдат щети, независимо от това дали Клиентът лично е ползвал своята парола или волно или неволно я е предоставил на други лица, независимо от начина, по който това е станало, което страните приемат за неизпълнение на задълженията на Клиента по чл. 53 от ЗПУПС поради груба небрежност.

X. ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗИПЕЙ АД И ИПЕЙ АД

1. Изипей АД носи отговорност и своевременно възстановява на платеца сумата на неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция, по вина на Изипей АД.

2. Изипей АД не носи отговорност за неизвършване или забавяне на плащания, наредени от Клиента, в случай, че:

2.1. Забавянето на Изипей АД или предприетите от него действия са с оглед спазването на нормативните изисквания, наложени за предотвратяването изпиране на пари или финансиране на тероризма;

2.2. Неизвършването или забавянето на плащането е по вина на:

- платеца или получателя, поради посочване на невалидни данни, необходими за изпълнението на превода;

- или по вина на доставчика на платежни услуги съответно на платеца (когато получателят е клиент на Изипей АД) или на получателя (когато платецът е клиент на Изипей АД);

- или забавянето се дължи на непреодолима сила.

3. Изипей АД и Ипей АД не са страна по договора между Клиента и лицата, на които Клиентът плаща или респективно от които получава пари, и не носи отговорност за неосъществена доставка, за доставка, неотговаряща на изискванията на Клиента, или в какъвто и да е друг случай на спор между тях.

4. Изипей АД и Ипей АД не носят отговорност и не приемат рекламации, в случай че Клиентът предостави своята парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало.

5. Изипей АД и Ипей АД не носят отговорност и нямат задължение да изплащат щети или пропуснати ползи, в случай че Клиентът не може да извърши в определен момент плащане чрез Микросметка поради форсмажорни обстоятелства или поради независещи от Изипей АД и Ипей АД причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

6. Изипей АД носи отговорност пред Клиента само за преките загуби и щети, понесени в резултат от неизпълнението на платежна операция по вина на Изипей АД, т.е. до размера на платените от него такси, като се изключва всяка последваща загуба.

7. Максималната отговорност на Изипей АД и Ипей АД, за каквито и да е случаи, е лимитирана до размера на паричните средства на клиента по Микросметката.

XI. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

1. Клиентът осъществява контакти с Изипей АД и/или Оператора Ипей АД по следните начини:

1.1. Писмено или чрез посещение на централното управление на Изипей АД или Ипей АД с адрес гр. София, П. К. 1000, ул. „Иван Вазов" № 16;

1.2. На телефонните номера и/или на е-mail адресите, обявени за връзка на интернет страницата на Изипей АД - и на адрес:

2. Изипей АД и Ипей АД осъществяват контакти с Клиента на посочените от него адрес или е-mail, или телефон.

3. При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия приложимият между страните език е българският език.

XII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Изипей АД и Ипей АД обработват лични данни на Клиенти - ползватели на Микросметка при спазване на Закона за защита на личните данни, като при предотвратяване или разследване на измами, свързани с платежни услуги, обработката може да се извършва и без съгласието на лицето, за което се отнасят данните.

1.1. Клиентът доброволно представя личните си данни, за да бъдат те използвани за откриване, поддържане и обслужване на Микросметка на Клиента, като се спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits