ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни на “ИПЕЙ” АД („Декларация за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Декларацията за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.epay.bg.

Данни за администратора

“ИПЕЙ” АД с ЕИК 131409398 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Иван Вазов” №16 е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
Можете да се свържете с нас на адреса на управление:
гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ №16
телефон: 02 9210880
Длъжностно лице по защита на данните в Ипей АД е Иван Буневски, адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ №16, имейл: dpo@epay.bg.

Лични данни, които се обработват

„ИПЕЙ“ АД обработва лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори като банки, „Изипей“ АД и други доставчици на платежни услуги и системни оператори, определени в Закона за платежните услуги и платежните системи. Данните, свързани с плащания чрез системите, поддържани от „ИПЕЙ“ АД, както и данните за идентификация на клиента, се обработват съвместно с „Изипей“ АД като доставчик на платежни услуги по ЗПУПС. В зависимост от конкретните цели и основания „ИПЕЙ“ АД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения на ИПЕЙ АД и клиента:

2. Данни при използване на услугите на „ИПЕЙ“ АД, достъпни чрез онлайн платформа или мобилно приложение:

3. Данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трети лица, във връзка с конкретна услуга или продукт:

4. Други данни в процеса на предоставяне на услуги от „ИПЕЙ“ АД:
При отказ от доброволно предоставяне на изисквани лични данни, „ИПЕЙ“ АД няма да е в състояние да Ви предостави избрани от Вас услуги.

Цели и правни основания за обработване на личните данни:

„ИПЕЙ“ АД обработва данните Ви за следните цели:
1. В изпълнение на договорни задължения и услуги, както и за управление на взаимоотношенията си с клиентите за услуги, предоставяни от „ИПЕЙ“ АД:

2. В изпълнение на законови задължения „ИПЕЙ“ АД обработва данните Ви за следните цели:

3. „ИПЕЙ“ АД обработва съответните данни, предоставени със съгласие на клиента за тяхното обработване, за следните цели:

4. „ИПЕЙ“ АД обработва данните Ви и за целите на следните легитимни интереси:

Категории трети лица, получатели на лични данни:


В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 „ИПЕЙ“ АД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:


Предаване на лични данни на трета държава или международни организации


Срокът за съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:Мерки за сигурност на „ИПЕЙ“ АД за защита на личните данни


Защитата на информацията и данните на клиентите е основен приоритет на „ИПЕЙ“ АД. Дружеството прилага и актуализира непрекъснато технически и организационни мерки за осигуряване защита на данните на клиентите.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „ИПЕЙ“ АД:


Като клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

1. Да получите информация за Вашите лични данни, които „ИПЕЙ“ АД обработва.

2. Да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка: за данните, които нямате възможност самостоятелно да коригирате чрез клиентския си профил в ePay.bg или друга онлайн платформа/мобилно приложение, оперирани от „ИПЕЙ“ АД, е необходимо да подадете искане до „ИПЕЙ“ АД по установения за това ред.

3. Да изискате да се изтрият личните Ви данни само в някои от следните случаи:

4. Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някои от следните случаи:

5. Да поискате пренос на личните Ви данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставили на „ИПЕЙ“ АД, съгласно правата на субекти на данни, предвидени в Регламент ЕС 2016/679 при спазване на правилата и процедурите на „ИПЕЙ“ АД. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

6. Да възразите пред „ИПЕЙ“ АД по всяко време и по Ваши лични причини срещу обработването на лични данни, за които е посочено, че се обработват от „ИПЕЙ“ АД на основание на легитимен интерес на „ИПЕЙ“ АД.
Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, „ИПЕЙ“ АД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали счита Вашето възражение за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

7. Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава единствено на Вашето съгласие.

8. Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

Подаване на искане

„ИПЕЙ“ АД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:

За да бъдете надлежно идентифицирани и за да може “ИПЕЙ” АД да Ви отговори коректно, е необходимо в искането/заявлението по образец да посочите определени задължителни реквизити като данни по Ваш документ за самоличност, телефонен номер, ако желаете да предоставите възможност за връзка с Вас, опционално КИН на Вашия клиентски профил в еPay.bg или мобилно приложение на „ИПЕЙ“ АД, както и в какво качество желаете да подадете искане за упражняване на правата си по Регламент ЕС 2016/679 – например клиент/бивш клиент, законен представител, действителен собственик, др. Ако представената информация е непълна и/или некоректна, е възможно да не сме в състояние да изпълним Вашето искане или част от него.