Масови плащания

Още полезна информация за услугата „Масови плащания“

Нареждането за преводи, чрез файл за масово плащане се извършва като се задължава Вашата платежна сметка при Изипей. За успешното излъчване на файла е необходимо по сметката да има достатъчно наличност за излъчване на всички преводи от файл и сумата на таксата за нареждане на файла (ако се дължи такава).

В случай, че по сметката не разполагате с достатъчна наличност за излъчване на всички преводи от файла, може да захраните сметката си чрез друг платежен инструмент, регистриран в профила Ви в epay.bg или чрез превод от друга сметка.

След импорт на файл системата на epay.bg извършва проверка на данните в него за съответствието им с изискванията за извършване на масово плащане. При наличие на несъответствия, на екрана се визуализира съобщение, което пояснява неточностите, които трябва да се коригират преди файлът да се зареди отново.

В случай, че за нареждането на преводите се начислява такса, преди потвърждаването на операцията на екрана ще се визуализира информация за общата дължима такса за нареждането на всички преводи от файла. Общата такса се изчислява като за всеки отделен ред с паричен превод от файла за масово плащане, се начислява такса, в зависимост от размера на сумата на конкретния запис. Таксите за всички редове се сумират и така се формира обща такса за нареждането на всички преводи от файла. Таксите за паричен превод може да видите тук.

Пример:

Ако във файла имате два парични превода, както следва:

Размер на превода в лева Такса в лева
1 Иван Иванов 10.00 лв 0.17 лв
2 Петър Петров 20.00 лв 0.28 лв
Общата такса за файла е 0.45 лв

Всички такси се плащат при потвърждаване на преводите от наредителя. Получателят НЕ плаща такса при теглене на сумата в офис на Изипей или при получаване на сумата по негова сметка в Изипей.

При нареждане на суми за получаване в брой в офис на Изипей е важно да посочите верни данни за получателя - име, ЕГН/лична карта, тъй като за получаване на сумата, получателят се идентифицира с документ за самоличност. Ако данните от представения документ и посочените от Вас данни за получателя не съвпадат, сумата не може да бъде изтеглена. Услугата по изплащане на паричен превод в офис на EasyPay не се предоставя на лица под 18-годишна възраст.

Преводите се извършват в български лева.

Изисквания за структура и формат на файла при нареждане на преводи за получаване в брой в офис на Изипей

Файлът трябва е в CSV формат и да съдържа следната информация:

 • Сума за получаване от лицето
 • Номер на лична карта на получателя (A1)
 • Дата на издаване на личната карта (A2)
 • ЕГН на получателя (B)
 • Телефон за връзка с получателя (само цифри)
 • Трите имена на получателя

Позволено е да се подаде: A1+A2, само B, A1+A2+B, като всички други данни са задължителни.

Сумата на всеки отделен превод, включен във файл за масово плащане не може да надхвърля 5000 лв.

Важно е да посочите верни данни за получателя - име, ЕГН/лична карта, тъй като за получаване на сумата, получателят се идентифицира с документ за самоличност. Ако данните от представения документ и посочените от Вас данни за получателя не съвпадат, сумата не може да бъде изтеглена.

Може да свалите примерен файл тук.

Изисквания за структура и формат на файла при нареждане по сметки на получатели, открити в Изипей

Кодирането на файла е UTF-8. Файлът трябва е в CSV формат.

Обяснителни коментари не трябва да присъстват във файла.

Разделител е ";".

Полетата са: Сума;КИН;Описание

КИН може да е КИН или E-mail на получателя или IBAN на платежната сметка на получателя в ePay.bg.

Сумата може да бъде изписана по следния начин:

 • 20,001 = 20.00
 • 30.005 = 30.00
 • 40.006 = 40.01
 • 5,000,00 = 5000.00
 • 60. = 60.00
 • 70 = 70.00

Данните за КИН, e-mail и описание може да бъдат оградени в "", които ще бъдат премахнати.

Дължината на описанието трябва да е не по-голяма от 100 символа. Допускат се букви, цифри, препинателни знаци, интервали.

Всички други символи ще бъдат премахнати.

Може да свалите примерен файл тук.