Общи условия за ползване на услугата "Временен SMS код" за потвърждаване на плащане


В настоящия договор са посочени условията, при които Ипей АД (ePay.bg) Ви предлага услугата "Временен SMS код" за потвърждаване на плащане. За да ползвате услугата, Вие трябва да потвърдите, че приемате настоящите Общи условия.

I. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Клиентът се регистрира еднократно за услугата в профила си в системата ePay.bg. Ако клиент няма регистрация в ePay.bg, трябва първо да си направи такава и след това да се регистрира за услугата "Временен SMS код".

1. При първоначална регистрация на GSM се извършват следните действия.

  • Клиентът изпраща от своя GSM, еднократно SMS със съдържание "reg ХХХХХХX" (буквено-цифрен код за активиране на услугата, който се генерира от ePay.bg и е с валидност 15 мин).
  • Системата му връща отговор, с който се потвърждава, че телефонът, от който е изпратен SMS е регистриран успешно.
  • Изпратеният SMS се таксува от мобилния оператор според тарифния план на клиента, без допълнително увеличение на цената.

2. Активиране на услугата "Временен SMS Код" се извършва при регистрация на GSM или в последствие от меню Включване на "Временен SMS Код" за извършване на плащане чрез потвържаване с паролата за вход на клиента в ePay.bg

3. Дезактивиране на услугата

Дезактивирането на услугата се извършва от меню Изключване на "Временен SMS Код" за извършване на плащане чрез въвеждане на активен временен код за потвърждаване на плащане.

4. Промяна на GSM номер При промяна на GSM номер, първо трябва да се прекрати регистрацията на предишния ползван за услугата GSM номер. Прекратяването на вече регистриран номер в системата се извършва по един от следните три начина:

- с активен код

- на банкомат

- в офис на Easypay

и потвърждаване с личната парола на клиента за достъп в еPay.bg

Добавянето на новия номер се извършва аналогично на първоначалната регистрация на GSM номер.

II. СХЕМА НА УСЛУГАТА "Временен SMS код"

При активиране на услугата системата изпраща уникален код до потребителя. За извършване на плащане клиента трябва да въведе своя "Временен SMS код", с който допълнително удостоверява плащането. Кодът е валиден 15 минути от момента на подаване на заявката. Ако клиент иска да прекрати ползването на услугата избира Изключване на "Временен SMS Код" за извършване на плащане.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Операторът не гарантира и не носи отговорност в случай, че мобилният оператор не предаде в срок или въобще не осигури предаването на SMS съобщение, както и в случаите, когато поради обстоятелства независещи от оператора (спиране на електрозахранване, земетресения и други бедствия и форсмажорни обстоятелства) тези SMS не бъдат изпратени, съответно получени от клиента или не бъдат получени в посочения по-горе срок.

Клиентът следва да се уведоми от своя мобилен оператор за това дали може да получава SMS съобщения в чужбина. В случай, че тази услуга не се осигурява от мобилния телефонен оператор, операторът на SMS услуги не носи отговорност за неполучените от клиента съобщения както и не възстановява платените от клиента такси за тези съобщения.

Клиентът по всяко време може да се откаже да ползва услугата "Временен SMS код" на Оператора, като я дезактивира по описания начин.

Операторът може да променя тарифата си за услугите, като за това уведомява клиентите си чрез страницата си в Интернет и/или чрез средствата за масова информация.

Клиентът не може да откаже плащане на услуга с мотива, че не е уведомен за тарифата на оператора и/или промяна на тази тарифа.

Таксите на Оператора включват техническите и комуникационни разходи за ползване на услугите и не включват банковите такси за банковото обслужване на плащанията, които клиентът заплаща на обслужващата го банка.

Операторът не носи отговорност за погрешно подадени от клиента телефонни номера.

Операторът не носи отговорност за неточна и/или липсваща информация от съответния търговец, въз основа на която е извършено комуналното плащане. В този случай клиентът лично предявява пред търговеца рекламация по некоректно плащане.

Операторът не носи отговорност в случаите, когато картата използвана от клиента е блокирана, изгубена, унищожена или няма наличност по нея, въз основа, на които причини не може да бъде извършено плащане.

В който и да е случай отговорността на оператора се ограничава до размера на получената от него такса за конкретната услуга, която не е извършена или е извършена некачествено поради негова вина. Клиентът или която и да е друга страна не може да има претенции за каквито и да е други щети, пропуснати ползи и др. Клиентът няма право да откаже плащане на SMS при една от посочените по горе причини.

Настоящите общи условия за ползването на системата "Временен SMS код" на оператора влизат в сила от момента на активиране за ползването на услугата от клиента.

Клиентът следва да потвърди, че е запознат с тези общи условия при подаването на искането за ползването на услугата.

Операторът си запазва правото да прекрати предоставянето на услугите при съмнения за злоупотреби от страна на клиента.

Клиентът получава информация за услугите и промените по тях чрез Интернет страницата на оператора и/или чрез бюлетин на посочен от него e-mail адрес.