Регистрация в ePay.bg

     

Данни за лицето

*
*
*
*

Адрес

Потребителски данни

*
*
*
*
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на ePay.bg и Микросметка
Прочетох, разбрах и съм съгласен/на с условията за обработка на лични данни от "ИПЕЙ" АД, както са посочени в Декларация за защита и поверителност на личните данни на "ИПЕЙ" АД
*
captcha

Данни за лицето

*
*
*

Адрес

Потребителски данни

*
*
*
*
Декларирам, че прочетох и приемам "Общите условия" за ползване на ePay.bg и Микросметка
Декларирам, че съм съгласен с "Политиката за лични данни" за ползване на ePay.bg и Микросметка
*
captcha

Общи Условия

Общи условия за извършване на плащания чрез ePay.bg

I. ОСНОВНИ ТЕРМИНИ

Плащане чрез Интернет е плащане на стоки и услуги, извършване на преводи и/или плащане на задължения, при което като среда за обмен на данните за плащането се използва мрежата Интернет.

Оператор (Ипей АД) – юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания в ePay.bg посредством банкови карти или други платежни средства, одобрени от него и който осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните при спазване на утвърдената от него и приета от банките-издатели, БОРИКА АД и Изипей АД, технология за това. Като регистриран представител на платежната институция "Изипей" АД, Операторът извършва платежните услуги по чл. 4, т.1, т.2 и т. 3 буква "б" и "в" от ЗПУПС от името на "Изипей" АД.

Изипей АД - е лицензирана платежна институция и извършва платежни услуги по чл. 4, т.1, т.2, т.3, т. 5 и т.6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) на основание и при условията на индивидуална лицензия № РД 22–1604/14.07.2010 г., издадена от Българска народна банка. Платежните операции във връзка с наредените в системата на Оператора плащания и/или преводи, се извършват от Изипей АД като доставчик на платежни услуги.

БОРИКА е лицензиран от БНБ системен оператор на платежна система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната.

еPay.bg е система за електронни плащания, достъпна чрез интернет страницата на Оператора Ипей АД и/или чрез мобилно приложение на Оператора.

Клиент е физическо или юридическо лице, което желае да използва услугите на ОПЕРАТОРА и да извършва плащания чрез системата на ОПЕРАТОРА или което е предоставило на базата на договор с Оператора необходимите права и данни от негово име да се извършват он-лайн авторизация за плащания на стоки и услуги, извършване на преводи, плащания на сметки и/или задължения чрез Интернет.

Търговец (Интернет търговец) по смисъла на този договор е лице, предлагащо стоки и услуги, което е страна по договор с Оператора или с Оператора и Изипей АД да приема плащания чрез еPay.bg с банкови карти или други платежни средства, одобрени от Оператора.

Работен ден е официален банков работен ден в Република България.

Платежно средство – Микросметка или регистрирана в ePay.bg банкова карта, с която клиентът нарежда плащания през системата на Оператора.

Микросметка е платежен инструмент по смисъла на ЗПУПС за дистанционно (чрез интернет) идентифициране на платеца или на получателя и подаване на платежно нареждане към Изипей АД или към трети лица, в рамките на определени лимити. Паричните средства за изпълнение на наредените от Клиента плащания следва предварително да са налични при Изипей АД (по Микросметката на Клиента).

Налични средства по карта на клиента – сумата записана като налична (разполагаема) по картата на клиента при банката на Клиента и/или при картовия оператор БОРИКА АД към определен момент, в който клиентът осъществява плащане чрез съответната страница на Оператора в Интернет.

ПИН код на карта – персонален идентификационен номер - ПИН код на карта е цифрова парола, която клиент, притежаващ банкова карта получава по определена процедура от своята банка и която се въвежда от него само на специализирани устройства (банкомат и ПОС-терминал). ПИН кодът на карта никога и по никакъв повод не се въвежда в Интернет. Операторът или Изипей АД при никакви обстоятелства няма да изискат въвеждане на данни за ПИН кода на банкова карта на Клиента, на интернет страницата на Оператора или на Изипей АД.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Регистрацията на клиенти в системата на Оператора се извършва персонално от Клиента на Интернет страницата на Оператора www.epay.bg. С извършване на регистрацията, Клиентът декларира, че желае да използва услугите, предоставяни от Оператора.

1.1. Регистрация на клиенти–физически лица - извършва се чрез попълване на регистрационна форма, в която задължително се въвежда: Пълно име, ЕГН за български граждани или дата на раждане, гражданство, адрес, валиден e-mail и избрани от Клиента потребителско име и парола за достъп. Паролата за достъп следва да отговаря на минималните изисквания за сигурност, поставени от Оператора. На посоченият в регистрационната форма e-mail адрес Операторът изпраща връзка (линк) за довършване на регистрацията, с което се създаване клиентски профил на Клиента на страницата на Оператора. След успешна регистрация, Клиентът получава достъп до системата, който се осъществява чрез потребителското име и парола, въведени от него при регистрацията.

1.2. Регистрация на клиенти–юридически лица - Упълномощен представител на Клиента-юридическо лице попълва заявка за регистрация (регистрационна форма на интернет страницата на Оператора), в която задължително въвежда: Име на фирмата по регистрация, ЕИК (БУЛСТАТ), материално отговорно лице, адрес, валиден e-mail адрес и потребителско име и парола, с които ще се представя пред системата. Паролата за достъп следва да отговаря на минималните изисквания за сигурност, поставени от Оператора. На посоченият в регистрационната форма e-mail адрес Операторът изпраща връзка (линк), необходима за довършване на регистрацията, с което се създава клиентски профил на Клиента на страницата на Оператора. След успешна регистрация, Клиентът получава достъп до системата на Оператора, чрез въведените в регистрационната форма потребителско име и парола.

1.3. Регистрация на Клиент за ползване на мобилното приложение на Оператора ePay Mobile - Услугите на Оператора могат да бъдат ползвани чрез мобилното приложение. Активирането на приложението може се извършва чрез съществуващата регистрация на Клиента в ePay.bg или без регистрация. Идентификацията на Клиента в мобилното приложение, се извършва с 6-цифрен код за достъп до приложението, избран от Клиента при активирането му. Този код се ползва за потвърждение на операциите за плащане, извършена чрез мобилното приложение.

2. Клиентът носи пълна отговорност за въвеждането на пълна, вярна, точна и актуална информация, необходима във връзка с регистрацията му в Системата на Оператора и създаване на клиентски профил, съответно за ползване на мобилното приложение. Клиентът се задължава при промяна на посочените в регистрационната форма данни, да актуализира своевременно информацията в своя клиентски профил, на предвиденото за това място или да се свърже с Оператора за извършване на промяната. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа на Клиента, е необходимо данните от неговия клиентски профил в Системата на Оператора, да съвпадат с данните от предоставените от Клиента официални документи за идентификация. Операторът и Изипей АД не носят отговорност за каквито и да било загуби, щети и/или пропуснати ползи от Клиента, произхождащи от неточна, непълна или неактуална информация, предоставена от Клиента в неговия клиентски профил на страницата на Оператора.

III. НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ И ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ НА ОПЕРАТОРА

3. Клиентът може да ползва услугите на Оператора:

3.1. Чрез Интернет страницата на Оператора еPay.bg;

3.2. Чрез мобилно приложение за достъп до еPay.bg – след активиране на приложението;

4. Част от услугите на Оператора могат да бъдат ползвани без да е необходима предварителна регистрация от клиента в системата на Оператора.

5. Платежни средства за разплащания - Всеки регистриран Клиент може да извършва плащания чрез своя клиентски профил чрез банкова карта, регистрирана в профила на Клиента или с Микросметка.

5.1. За извършване на плащане с банкова карта е необходимо предварителна регистрация на картата в профила на Клиента. Регистрацията на картата се извършва на банкомат или чрез банково извлечение от сметката на картата, съгласно инструкциите на Оператора, публикувани на интернет страницата му. Клиент може да регистрира повече от една своя банкова карта в своя клиентски профил на интернет страницата на Оператора. Регистрация на карта може да се извършва след регистрацията на Клиента в Системата на Оператора. След успешно регистриране на картата в профила на Клиента, той може да извършва плащания с нея, без да е необходимо за всяко плащане да въвежда пълните данни за картата. Клиентът може да премахне/изтрие от своя профил регистрирана за плащания банкова карта.

5.2. Всеки регистриран в Системата на Оператора Клиент, може да извършва разплащания с Микросметка. Микросметката се открива и поддържа от Изипей АД на името на Клиента, с личните данни, посочени от него при регистрацията му в интернет страницата на Оператора. Допълнителна информация за Микросметката, както и Общите условия за ползване на Микросметка, са поместени на сайта на Оператора.

5.3. При ползване услугите на Оператора, за които не се изисква предварителна регистрация, или при ползване на мобилното приложение без регистрация, плащането се извършва с банкова карта. За извършване на всяко плащане е необходимо въвеждане на пълни данни за банковата карта, с която да се извърши плащането - номер на карта, срок на валидност, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация, се попълват от клиента във формата за плащане. С предоставянето на необходимите данни, Клиентът се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на получателя. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено чрез въвеждане на коректна парола за идентификация (CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация или друга парола/код за идентификация) или плащане, потвърдено с въвеждане на 6-цифрен код за достъп до мобилното приложение.

5.4. За част от услугите на Оператора, плащането може да бъде извършено с банкова карта на Клиента на банкомат (АТМ), в специализирано меню на банкомата.

6. Всеки регистриран Клиент получава определено ниво на достъп до предлаганите платежни и информационни услуги на интернет страницата на Оператора. Отделните потребителски нива, както и съответните услуги, достъпни за тях, са публикувани в интернет страницата на Оператора.

7. Списък на Търговците, към които Клиент може да извършва плащания, е публикуван на интернет страницата на Оператора.

III. ДОГОВОР

8. С регистрацията си в интернет страницата на Оператора, съответно с активиране на мобилното приложение, Клиентът декларира, че се е запознал и приема Общите условия на Оператора и че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от Оператора в неговата интернет страница.

9. От момента на регистрацията и/или използване на която и да е услуга, предлагана от Оператора се счита, че между страните (Оператора и Клиента) съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

10. За използване на определени услуги на Оператора или услуги, за които последният си сътрудничи с партньор, може да е необходимо Клиентът да приеме Общите условия за съответната услуга, за което той се информира от Оператора преди използването/регистрацията за съответната услуга.

11. Промени в клаузите на Договора. Прекратяване на Договора.

11.1. Операторът може да променя настоящите Общи условия. Промяната влиза в сила след публикуването й в страницата на Оператора в Интернет. При промяна, Операторът се задължава на видно място в своята интернет страница да публикува съобщение относно промяната. В случай, че Клиентът не инициира прекратяване на Договора, чрез подаване на искане за закриване на клиентския му профил, се счита, че го приема заедно с внесените промени.

11.2. Клиентът има право по всяко време да прекрати договора си с Оператора. Прекратяването се извършва чрез закриване на клиентския профил. В случай, че Клиентът желае да прекрати Договора, е необходимо да изпрати имейл на адрес office@epay.bg, с искане за изтриване на неговата регистрация. В искането си следва да посочи идентификационни данни, с които е регистриран в системата на Оператора - КИН, email, имена. Операторът има право да поиска Клиентът да се идентифицира с предоставяне на документ за самоличност в офис на Оператора или в офис на Изипей АД (за Клиенти с 3-то потребителско ниво на достъп) или да поиска допълнителна информация от Клиента, необходима във връзка със закриване на неговия Клиентски профил.

11.3. Не се допуска прехвърляне на клиентска регистрация от един Клиент на друг. В случай на посочени некоректни/неточни данни (Например ЕГН) в регистрацията, за промяната на които Клиентът няма достъп, Операторът може да изтрие регистрацията. Необходимо е Клиентът да изпрати искане до Оператора на посочения e-mail адрес, като посочи причините за искането.

11.4. Операторът има право да прекрати по всяко време договора си с Клиента, с едномесечно предизвестие, като за целта му изпраща съобщение чрез електронната поща на посочения от Клиента e-mail адрес.

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

12. Преди извършване на плащане Клиентът следва да прегледа представената от системата информация за търговеца, към който се извършва плащането, описание на сделката, дата и номер фактура, сумата за плащане, такса за плащането (ако е приложимо) и друга налична информация за конкретното плащане. След като се увери в тяхната коректност, Клиентът избира платежно средство, регистрирано в неговия клиентски профил, с което да се извърши плащането или въвежда данните за картата и друга изисквана информация за извършване на плащането.

13. За потвърждение на плащането, за регистрирани клиенти се изисква въвеждане на парола от страна на Клиента. Системата на Оператора проверява валидността на въведената парола.

14. Ако Клиентът е избрал плащането да се извърши чрез банкова карта, системата на Оператора изпраща до БОРИКА АД, респективно до банката-издател на картата, съобщение за авторизиране на плащането. Ако по картата има достатъчно налични средства за извършване плащането, включително таксата за плащането (ако е приложимо) и общата сума е в рамките на определените по картата лимити за разплащания, операцията се осъществява и БОРИКА АД, съответно банката-издател на картата връща към системата на Оператора авторизационен код, потвърждаващ плащането. Операторът информира Клиента за успешно извършено плащане. Платежната операция, свързана със задължаването на картата на Клиента, с която е извършено плащането и заверяване сметката на получателя на плащането, се извършва от Изипей АД.

В случай, че поради някаква причина плащането не е успешно (например картата е блокирана/неактивна, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане или др.), БОРИКА АД връща към системата на Оператора код за отказ на плащането, съответно системата на Оператора информира Клиента, че плащането не е успешно и предоставя на Клиента получената информация за причината за отказ.

15. Ако клиентът е избрал плащането да се извърши чрез неговата Микросметка, Системата на Оператора изпраща към Изипей АД съобщение за задължаване Микросметката на клиента, съответно заверяване сметката на посочения от Клиента получател. За успешното извършване на плащането, е необходимо: 1) Наличие на достатъчна наличност по Микросметка на Клиента, вкл. таксата за извършване на платежната операцията (ако е приложимо) и 2) Сумата на платежната операция да е в рамките на лимитите за ползване на Микросметката, съобразно потребителското ниво на клиента-наредител, съответно клиента-получател. След въвеждане на парола и потвърждение на операцията от страна на Клиента и след извършване на съответните предварителни проверки за изпълнението й, Изипей АД задължава Микросметката на Клиента със сумата на плащането и заверява сметката на получателя на плащането.

16. Наредените чрез Интернет или чрез мобилно приложение плащания се считат за приети в момента на тяхното потвърждение от Клиента с паролата му за достъп до еPay.bg, съответно до мобилното приложение ePay Mobile и/или с временна парола, изпратена чрез SMS, еднократна парола или друг код за идентификация. При плащане с карта без регистрация в Системата на Оператора, плащането се счита за прието след въвеждане на данните за картата и избор на бутон за потвърждение/плащане.

При извършване на плащането на банкомат във връзка с услуга на Оператора, наредените плащания се считат за приети от момента на потвърждение на плащането чрез въвеждане на валиден ПИН код към банковата карта, с която се извършва плащането. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено, чрез въвеждане на коректна парола за идентифицирането му в системата на Оператора, съответно в мобилното приложение или след потвърждение на плащането с ПИН код на картата (когато плащането е на банкомат).

17. За извършване на определени плащания в системата на Оператора с банкова карта, съответно с Микросметка, Операторът и Изипей АД могат да изискват допълнителна информация или използването на допълнителни средства за електронна идентификация, като уведомяват за това Клиента преди извършването на операцията по плащането.

18. Операторът гарантира, че при наличие на нареждане на платежна операция от Клиента, потвърдена с правилна и точна парола и достатъчно налични средства по картата, съответно по Микросметката на Клиента, ще осигури предаването на информацията за извършване на плащането от картата/Микросметката на Клиента, по сметката на получателя (търговеца), и ще гарантира пред получателя извършване на плащането след потвърждението му от страна на Клиента.

19. Клиентът може да не потвърди дадено плащане, чрез избор на бутона за отказ на плащането.

20. Клиентът получава подробна информация, достъпна чрез неговия клиентски профил на интернет страницата на Оператора или чрез мобилното приложение, за всички операции (плащания, преводи и др.) и удържаните за тези операции такси (ако има такива), както и всички операции, свързани с ползване на информационните услуги, предлагани от Оператора.

V. ОТГОВОРНОСТИ

21. Операторът не е страна по договора между търговеца/получателя и Клиента и не носи отговорност за неосъществена доставка, за доставка, неотговаряща на изискванията на Клиента, за неизпълнена услуга, или в какъвто и да е друг случай на спор между търговеца/ получателя и Клиента.

22. Операторът не носи отговорност и не приема рекламации в случай, че Клиентът предостави своята парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало.

23. Операторът не носи отговорност за погрешно наредено плащане от Клиента, потвърдено с неговата парола или потвърдено след въвеждане на данните за картата, при еднократни плащания без регистрация.

24. Клиентът не може да има претенции към Оператора за неосъществено плащане в случай, че:

* неговата банка по една или друга причина откаже да извърши това плащане,

* неговата банка не е в състояние да го извърши – независимо от причините за това (поставяне на банката под особен надзор, обявяването й в несъстоятелност, временна неплатежоспособност и други),

25. Операторът се задължава при поискване да предостави на Клиента следните данни за търговеца, към който се извършва плащането: седалище и адрес за кореспонденция, телефон, адрес на поща в Интернет (e-mail), имената на лицата, представляващи търговеца, ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца.

26. Ипей АД и Изипей АД не носят отговорност и нямат задължение да изплащат щети или пропуснати ползи, в случай че Клиентът не може да извърши в определен момент плащане, поради форсмажорни обстоятелства или поради независещи от Оператора и Изипей АД причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

VI. СИГУРНОСТ

27. Клиентът носи пълна отговорност за опазване на своята парола за достъп до системата на Оператора, съответно код за достъп до мобилното приложение ePay Mobile, от трети лица. В случай, че Клиент има съмнения, че по един или друг начин неговата парола/код за достъп е станал достояние на трети лица, следва незабавно да смени паролата/кода за достъп в указаното за това място в Интернет страницата на Оператора, съответно в мобилното приложение.

28. За гарантиране сигурността на средствата на Клиента, той не трябва да въвежда, в която и да е интернет страница, включително интернет страницата на Оператора ПИН кода на своята банкова карта, както и не трябва да въвежда своята парола/код за достъп в други страници, освен в точно указаната за целта страница на Оператора.

29. Операторът по никакви причини не изпраща по e-mail съобщения, които приканват Клиентите да актуализират своите данни и профил в системата или да предоставят своята парола и/или потребителско име, каквито и да е данни за картата или други идентификационни данни. В случай, че Клиент получи подобно съобщение следва да го счита за опит за измама и при никакви обстоятелства да не отваря линковете (връзките), посочени в тях, както и да не въвежда своята лична и/или финансова информация.

30. Операторът предоставя възможност на Клиентите на системата да ползват услуги за допълнителна сигурност на интернет плащанията – временен SMS код за плащания и еднократна парола dpass, регистрация на квалифициран електронен подпис. Условията и начина на ползване на услугите за допълнителна сигурност при плащане, са описани на интернет страницата на Оператора.

31. Операторът има право да блокира временно достъпа на Клиент до регистрацията му на сайта на Оператора в следните случаи:

a) При поискване от Клиента;

б) При наличие на съмнения за използване на регистрацията с цел измама;

в) При неправомерно използване на платежните средства;

г) Когато с действията си Клиентът нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на настоящите Общи условия.

д) По инициатива на Оператора и Изипей АД – по обективни причини, свързани със сигурността на идентификационните данни на Клиента, основателни съмнения за неоторизирани от Клиента нареждания посредством платежните средства и употребата на платежните средства с цел измама.

е) Автоматично – при въвеждане определен брой пъти на грешни идентификационни данни (парола за достъп).

32. Блокирането на профила (регистрацията) на Клиента не води до незабавно и безусловно прекратяване на договора на Клиента с Оператора и/или с Изипей АД.

33. Когато блокирането е по инициатива на Клиента, регистрацията на Клиента се блокира след предоставяне от Клиента на изискваната от Оператора идентификационна информация.

34. Клиентът няма право да използва интернет страницата на Оператора или мобилното приложение ePay Mobile, включително регистрираните платежни инструменти в своя клиентски профил за цели, които противоречат на закона, включително за придобиването на стоки или услуги, забранени от действащото българско право.

VII. ТАКСИ И КОМИСИОНИ

35. За предоставяните информационни услуги Операторът събира такси, съгласно Тарифа, публикувана на интернет страницата му www.epay.bg. Операторът има право да променя Тарифата, като публикува промените предварително в своята Интернет страница. За предоставяните платежни услуги, свързани с обработка на платежните операции с карта или Микросметка, Изипей АД събира такси, съгласно Тарифа, публикувана на интернет страницата www.epay.bg.

36. При плащане с карта през системата на Оператора, Банката на картодържателя, от своя страна, може да налага такси по сметката на картодържателя за всяка транзакция, като предварително определя това в своята тарифа.

37. Политика за използване на бисквитки. Сигурност и идентифициране.

37.1. "Бисквитки" (cookies) са малки файлове, съдържащи данни, които дадена интернет страница прехвърля от интернет браузера на компютъра или друго устройство (мобилен телефон), с което Клиент ползва интернет, временно, докато трае посещението на интернет страницата или за по-дълъг период, в зависимост от вида на използвани бисквитки.

37.2. Операторът използва временни "бисквитки" (cookies) за по-лесен достъп на Клиентите до интернет страницата на Оператора, улесняване на Клиентите при достъп до потребителския им профил и контрол на сигурността. Целта при използване на бисквитките” е да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия, да контролират сигурността на връзката и да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него.

37.3. "Бисквитките” за идентифициране и сигурност се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на ползвания интернет браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Тези "бисквитки" и останалите видове "бисквитки” на интернет страницата на Оператора не съхраняват въведените от Клиента лични данни.

37.4. Интернет страницата на Оператора (www.epay.bg) "използва бисквитки" за запазване на информация относно избор на езикова версия, с цел запазване на тази настройка в текущата сесия и осигуряване на максимално удобство при посещение на сайта.

37.5. В случай, че Клиент не желае да приеме използването на бисквитки от сайта на Оператора, може да ги деактивира от настройките на използвания от него интернет браузер. В случай, че Клиент се откаже от бисквитки, е възможно някои функции в сайта на Оператора да не работят правилно.

VIII. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

38. Операторът Ипей АД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в сила от 25.05.2018 г. и националното законодателство. Операторът събира лични данни и използва събраната лична информация единствено и само във връзка с целите на предлаганите от Оператора услуги, освен ако не бъде направена разумна преценка, че е необходимо да бъдат обработвани и за друга цел, съвместима с първоначалната. Ако лични данни е необходимо да бъдат обработвани за друга цел, несъвместима с първоначалната, Операторът ще уведоми субекта на данни.

39. Ипей АД обработва лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори като банки, Изипей АД и други доставчици на платежни услуги и системни оператори, определени в Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Данните, свързани с плащания чрез Системата на Ипей АД, както и данните за идентификация на Клиента, се обработват съвместно с Изипей АД като доставчик на платежни услуги по ЗПУПС.

40. Ипей АД събира от Клиента данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорните задължения на Ипей АД и Клиента:

* Имена, ЕГН или личен номер на чужденец, дата на раждане за чужденец, адрес, телефон, адрес на електронната поща;

* Имена, ЕГН, адрес и други данни на пълномощник;

* Номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

* Данни, събирани при плащане - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга платежна информация, събирана при и обработване на заявените от Клиента плащания чрез системите, оперирани от Ипей АД - чрез интернет през системата ePay.bg, други онлайн платформи за автоматични плащания с платежни карти или платежни сметки, на банкомат, мобилни приложения;

* Данни от профила на Клиента – потребителско име; данни от квалифициран електронен подпис, регистриран в системата на Оператора; идентификационните данни от профила на Клиента в системата на Оператора; добавените в клиентския профил абонатни номера, клиентски номера и друга информация, свързана с предлаганите услуги за плащане към регистрирани търговци; история на плащанията;

41. Ипей АД обработва събраните данни за следните цели:

41.1. За изпълнение на услугите, инициирани от Клиентите /субекти на данни/;

41.2. За изпълнение договорни права и задължения на Оператора по договор, по който Клиентът е страна;

41.3. За спазване на законовите задължения, свързани с предлагането на платежни услуги от Изипей АД на клиенти, ползващи услугите за плащания чрез системите, оперирани от Ипей АД .

41.4. За предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

41.5. За осъществяване на директен маркетинг за продукти и услуги, предлагани от Оператора;

42. Събраните лични данни се съхраняват и обработват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, като се съблюдават всички приложими правила за защита на личните данните. Подробна информация относно събирането на личните данни, тяхната обработка, срок на съхранение, както и правата на Клиентите /субекти на данни/, е поместена в Декларация за поверителност и защита на личните данни на Ипей АД.

При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, приложимият между страните език е българският език.

Общи условия за ползване на МИКРОСМЕТКА

Настоящите Общи условия имат за цел да информират клиентите за условията, при които Изипей АД в партньорство с Ипей АД (ePay.bg) предлага услугата „плащане чрез Микросметка”. За да ползва услугата, клиентът трябва да потвърди, че приема настоящите Общи условия.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ИЗИПЕЙ” АД И „ИПЕЙ” АД

1. Изипей АД е юридическо лице, което открива и поддържа платежни инструменти, с търговско наименование "Микросметки", на регистрирани клиенти на оператора ePay.bg, на основание и при условията на индивидуална лицензия № РД 22–1604/ 14.07.2010 г., издадена от Българска народна банка за извършване на дейност като платежна институция, вписана в публичния регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), воден от БНБ. Изипей АД е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.easypay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131344648.

2. Ипей АД е юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания в ePay.bg посредством банкови карти или други платежни средства, одобрени от него, и което осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните, при спазване на утвърдената от него и приета от банките - издатели на карти, БОРИКА и Изипей АД технология за това. Ипей АД е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.еpay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131409398.

II. ОТКРИВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

1. Микросметка е платежен инструмент по смисъла на ЗПУПС за дистанционно (чрез интернет) идентифициране на платеца или на получателя и подаване на платежно нареждане към Изипей АД или към трети лица, в рамките на определени лимити. Паричните средства за изпълнение на наредените от Клиента плащания следва предварително да са налични при Изипей АД (по Микросметката на Клиента).

Всеки регистриран в ePay.bg клиент (както физическо, така и юридическо лице) има възможност да ползва Микросметка.

Микросметката се открива и поддържа от Изипей АД на името на Клиента и с неговите лични данни, регистрирани в ePay.bg. Клиентът носи персонална отговорност за верността на подадените от него данни.

Договорът с потребителите за откриване и ползване на Микросметка при настоящите Общи условия се счита сключен с внасянето на средства по Микросметката по един от посочените в настоящите условия начини.

Право да ползват Микросметка имат всички лица навършили 18 /осемнадесет/ години. За откриване на Микросметка на непълнолетни лица се изисква писмено съгласие на родител / попечител. В централния или други определени офиси на Изипей АД се представя лично или нотариално заверена декларация за съгласие от родителя/ попечителя.

Микросметката се ползва съгласно определени еднократни, седмични и месечни лимити за плащане и съответно получаване на преводи, посочени в настоящите Общи условия. В зависимост от потребителското ниво на клиента в системата еPay.bg, могат да се ползват услугите достъпни за съответното ниво Микросметка.

Клиентът има възможност да използва Микросметката до момента на валидност на неговата регистрация в системата ePay.bg.

Видове потребителски нива и Микросметки:

1.1. "Потребителско ниво 1"

Клиентите от "потребителско ниво 1" получават възможност да ползват "Микросметка ниво 1" веднага щом потвърдят съгласието с настоящите Общи условия, без да е необходимо да регистрират в системата ePay.bg банкови карти.

1.2 "Потребителско ниво 2"

Клиентите от "потребителско ниво 2" се регистрират в системата еPay.bg и регистрират банкова карта, с която заплащат най-малко 5 битови сметки през системата /задължително условие/. Клиентите от това ниво имат възможност да ползват "Микросметка ниво 2". Те могат да извършват плащания в ePay.bg както със своята Микросметка, така и с банковата си карта.

1.3 "Потребителско ниво 3"

Клиентите от "потребителско ниво 3" се регистрират в системата и се идентифицират по един от следните начини: чрез Квалифициран електронен подпис, който се приема от системата ePay.bg, в офис на ePay.bg или в офис на Изипей АД.

Клиентите от това ниво нямат лимити за плащане с Микросметка и могат да извършват преводи до размера на наличността по Микросметката. Изипей АД предоставя възможност "Микросметка ниво 3" да има допълнителен уникален идентификатор с IBAN номер. За захранване на Микросметката платецът може да посочи в нареждането за плащане IBAN номера към Микросметката при Изипей АД.

Допуска се преминаване към друго потребителско ниво, когато са изпълнени съответните изисквания на системата ePay.bg и Изипей АД.

III. ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

1. Платежни операции, които могат да се извършват чрез Микросметка:

1.1 Захранване на Микросметката в офис на Изипей;

1.2 Захранване на Микросметка чрез плащане с банкова карта (чрез системата ePay.bg). Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay.bg до 19.12.2017 г. Клиенти, регистрирани в ePay.bg след 19.12.2017 г. ползват услугата, при достигане на "потребителско ниво 3";

1.3 Плащане на стоки и услуги към регистрирани в системата на Изипей АД и/или ePay.bg търговци;

1.4 Паричен превод в брой. Преводът се нарежда чрез системата ePay.bg и/или интернет страницата на Изипей, като сумата се получава в офис на Изипей;

1.5 Превод по Микросметка на друг потребител в ePay.bg. Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay.bg до 19.12.2017 г. Клиенти, регистрирани в ePay.bg след 19.12.2017 г. ползват услугата, при достигане на "потребителско ниво 3";

1.6 Превод по сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги или при банка в страната, чрез нареждане подадено по електронен път посредством ePay.bg. Услугата се предоставя съвместно с банки-партньори.

1.7 Захранване на Микросметка чрез плащане с банкова карта на банкомат.

Подаване на платежно нареждане с използване на Микросметка

2. ИЗИПЕЙ приема нареждания за плащане с Микросметка, подадени по електронен път чрез системата ePay.bg при спазване на условията за идентификация на Клиента по т. 5 от Раздел III.

3. Нареждането или съгласието за изпълнение на плащане не може да бъде оттеглено от платеца след получаването му от Изипей АД. Наредените по електронен път плащания с Микросметка се считат за приети от Изипей АД в момента на тяхното потвърждение от платеца чрез използване на персонализираните средства за сигурност и идентификация по т. 5 от Раздел III.

4 Когато Изипей АД и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден, Клиентът може да отмени платежното нареждане най-късно до края на работния ден, предхождащ договорения ден за плащането.

4.1 Изключения се допускат само при изрично съгласие на Изипей АД и в случай на технологична възможност за това.

Идентификация на Клиента при ползване на Микросметка

5. За достъп до Микросметката и подаване на нареждане по електронен път, Клиентът се идентифицира като използва едно или комбинация от следните персонализирани средства за сигурност:

5.1 Чрез потребителско име и парола, които служат за достъп до системата ePay.bg; Определят се лично от Клиента;

5.2 Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) – валиден и регистриран КЕП в системата ePay.bg в комбинация с потребителско име и парола;

5.3 Чрез временен SMS код - временна парола, изпратена на Клиента чрез SMS, или чрез Еднократна парола dpass, генерирана чрез приложение, базирано на TOTP (Time-based One-time Password), в комбинация с потребителско име и парола.

6. За извършване на определени платежни операции с Микросметка Изипей АД и Операторът могат да изискват допълнителна информация или използването на допълнителни средства за електронна идентификация, като уведомяват за това Клиента преди извършването на операцията.

7. Изипей АД и Операторът си запазват правото да променят посочените в т. 5.1 – 5.3 от Раздел III персонализирани средства за сигурност и идентификация, като уведомяват за това Клиентите чрез обявление на интернет страницата на еPay.bg и/или в интернет страницата на Изипей АД www.easypay.bg или по друг подходящ начин.

8. Използваните от Клиента персонализирани средства за идентификация по т. 5 от Раздел III го идентифицират при всяко плащане с Микросметка и е негово задължение да ги пази в тайна.

9. В случай, че някое от средствата за идентификация на Клиента по т. 5 от Раздел III е станало достояние на друго лице, то Клиентът се задължава незабавно да уведоми Изипей АД и/или Ипей АД по следния начин:

В рамките на работното време от 8:30 ч. до 19:00 ч. чрез телефонно обаждане на тел.: (02) 921 0880 или чрез съобщение на e-mail: office@epay.bg (като посочи КИН или е-mail на регистрацията си в ePay.bg). В извънработно време – на тел.: (02) 921 0880.

10. В случаите по т. 9 Изипей АД блокира Микросметката на Клиента, докато Клиентът въведе нови персонализирани средства за идентификация. Получените по e-mail уведомления от Клиента в неработен ден, се обработват от Изипей АД в рамките на необходимото технологично време, но не по-късно от следващия работен ден.

11. Ползването на Микросметката се блокира в следните случаи:

a) При поискване от Клиента – Титуляр;

б) При неправомерно използване на Микросметката;

в) Когато с действията си Клиентът нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на настоящите Общи условия.

г) По инициатива на Изипей и Оператора – по обективни причини, свързани със сигурността на идентификационните данни на Клиента, основателни съмнения за неоторизирани от Клиента нареждания посредством Микросметката, употреба на Микросметката с цел измама.

д) Автоматично – при въвеждане определен брой пъти на грешни идентификационни данни по т. 5.

12. Блокирането на Микросметката не води до незабавно и безусловно прекратяване на договора на Клиента с Изипей АД и не ограничава възможността на клиента да изтегли наличните средства в брой.

13. Когато блокирането е по инициатива на Клиента, Микросметката се блокира/разблокира след предоставяне от Клиента на изискваната от Изипей АД и Оператора идентификационна информация.

Срокове за изпълнение на плащания с Микросметка

14. Плащане с Микросметка, наредено в неработен ден, се изпълнява от Изипей АД на следващия работен ден, с изключение на вътрешни за системата на Изипей АД преводи.

15. Платежните нареждания в офис на Изипей АД се приемат в рамките на работното време за работа с клиенти на съответния офис.

16. При внасяне на пари в наличност (в офис на Изипей АД) по Микросметка, сумата е на разположение на Получателя в рамките на работния ден, в който средствата са получени от Изипей АД.

17. При платежна операция, наредена в полза на Клиента, Микросметката му се заверява в деня, в който сумата е получена по сметка на Изипей АД.

18. Преводи по сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги (банка), се изпълняват на следващия работен ден, при условие че нареждането е прието до 15.00 часа на работния ден.

19. Когато Изипей АД и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден или в деня, в който платецът предостави необходимите средства, плащането се извършва на уговорения ден, а ако този ден е неработен ден за Изипей АД – на следващия работен ден.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА

1. Клиентът има право да извършва плащания до размера на лимита за изходящи преводи за съответното ниво Микросметка. Наличността по Микросметката на клиента се намалява със стойността на извършените плащания, както и приложимите такси съгласно Тарифата за таксите публикувана на интернет страницата на Изипей АД и в еPay.bg

2. Клиентът има право да получава преводи до размера на лимита за входящи преводи за съответното ниво Микросметка. Всяко ново захранване на сума или превод по Микросметка се прибавя към остатъка от наличността по Микросметката.

2.1. Захранване на Микросметката със средства може да се извършва чрез:

а/ Вноска на каса в офис от мрежата на Изипей АД, след представяне на изискваните данни за идентификация на платеца и данни за титуляря на Микросметката – КИН, e-mail или ЕГН/ЕИК, регистрирани в ePay.bg и при спазване на лимита за плащания в брой на Изипей АД.

б/ по електронен път – чрез плащане с карта посредством ePay.bg. Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay.bg до 19.12.2017 г. Клиенти, регистрирани в ePay.bg след 19.12.2017 г., ползват услугата при достигане на "потребителско ниво 3".

в/ по електронен път – чрез плащане с карта на банкомат.

3. Изипей АД си запазва правото да ограничава или разширява видовете операции, които Клиентът има възможност да извършва чрез Микросметката, информация за което се предоставя в интернет на www.еPay.bg или www.easypay.bg.

В случай че Клиентът не приеме предвижданите промени, същият има право да се откаже от ползването на Микросметката.

V. ЛИМИТИ НА ПЛАЩАНЕ И НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПАРИ ПО МИКРОСМЕТКА

1. Лимити за входящи преводи по "Микросметка ниво 1"

* Дневен - 200.00 лв.

* Седмичен - 300.00 лв.

* Месечен - 300.00 лв.

2. Лимити за изходящи преводи от "Микросметка ниво 1"

* Дневен - 200.00 лв.

* Седмичен - 300.00 лв.

* Месечен - 300.00 лв.

3. Лимити за входящи преводи по "Микросметка ниво 2"

* Дневен - 300.00 лв.

* Седмичен - 500.00 лв.

* Месечен - 500.00 лв.

4. Лимити за изходящи преводи от "Микросметка ниво 2"

* Дневен - 300.00 лв.

* Седмичен - 500.00 лв.

* Месечен - 500.00 лв.

5. "Микросметка ниво 3"

Клиентите с "потребителско ниво 3" нямат лимити за получаване на касови преводи по Микросметка, както и при захранване на Микросметка чрез плащане с карта на банкомат. Клиентите с "потребителско ниво 3" могат да извършват плащания до размера на наличността по тяхната Микросметка.

При захранване на Микросметка чрез плащане с карта посредством еPay.bg и при превод от Микросметка на друг потребител се прилага месечен лимит 500 лв.

Регистрираните в ePay.bg клиенти, достигнали "Микросметка ниво 3" до 19.12.2017 г. вкл., нямат лимити за получаване на преводи по Микросметка.

6. Лимитите за плащане с Микросметка и получаване на преводи по Микросметка могат да бъдат променяни, като промените се публикуват в интернет страницата на Изипей АД и/или на уеб страницата www.еPay.bg.

7. Максималният размер на сумата, която се приема от Изипей АД по отделен превод в брой (при захранване на Микросметка в брой, в офис на Изипей АД), е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, освен ако изрично не е договорено друго.

VI. ТАКСИ И КОМИСИОНИ, ЛИХВИ

1. При извършване на операции с Микросметка Клиентът дължи такса на Изипей АД съгласно Тарифа на Изипей АД, публикувана на Интернет страницата на Изипей АД и в сайта www.epay.bg.

2. Средства по Микросметката не се олихвяват.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1. Клиентът има право:

1.1 Да извършва платежни операции с Микросметка съгласно настоящите Общи условия, до размера на разполагаемата наличност по Микросметката и съгласно определените лимити за плащания и получаване на преводи за съответното ниво Микросметка.

1.2 Да получава преводи по Микросметката си до размера на лимита за преводи за съответното ниво Микросметка.

1.3 Да получава ежедневно справка за извършените с Микросметката плащания съответно получени преводи – чрез личния си клиентски профил в системата еPay.bg.

1.3.1 Клиентът може да получи справка и на хартиен носител, в централния офис или други определени от Изипей офиси, като тя се заплаща в съответствие с Тарифата на Изипей, публикувана на интернет страницата www.easypay.bg;

1.4 Да оспори извършени операции, отразени в справката за движения по неговата Микросметка, като подаде писмено възражение до Изипей АД при условията и в сроковете, предвидени в Раздел IX на настоящите Общи условия.

2. Клиентът няма право да използва Микросметката за цели, които противоречат на закона, включително за придобиването на стоки или услуги, забранени от действащото българско право.

3. При ползване на Микросметка Клиентът се задължава да спазва изискванията и процедурите на Изипей АД и на Оператора на ePay.bg за идентификация и подаване на нареждане за плащане, посочени в Раздел III на настоящите Общи условия и публикуваните на интернет страницата на Изипей АД и в еPay.bg.

4. Клиентът се задължава своевременно да информира Изипей АД и/или Оператора Ипей АД, в случай че неговите персонализирани средства за идентификация и достъп до Микросметката, посочени в т. 5 от Раздел III са неправомерно използвани.

Право на отказ

5. Клиентът има право по всяко време да се откаже от използването на Микросметката.

6. Когато Клиентът упражни своето право на отказ от бъдещо ползване на Микросметката, той може да изтегли наличните средства по Микросметката по един от следните начини:

– В брой в офис на Изипей АД. Нареждането за теглене от Микросметка се подава по електронен път чрез ePay.bg;

– Чрез кредитен превод по сметка при друг доставчик на платежни услуги или при банка. Нареждането за кредитен превод се подава по електронен път чрез Pay.bg

– Срещу предоставяне на документ за самоличност, данните от който съответстват на данните, посочени от Клиента в неговата регистрация в ePay.bg – в случаите на блокиран достъп до Микросметката на Клиента.

7. Изипей АД има право едностранно да прекрати обслужването на преводи и плащания с Микросметка:

a) С двумесечно писмено предизвестие до посочен от Клиента пощенски адрес или на e-mail, посочен от Клиента в неговата регистрация в ePay.bg;

б) Едностранно, без предизвестие, по всяко време, при нарушаване от Клиента на настоящите Общи условия. В този случай, както и при съмнение за нарушаване на законите на Република България, Изипей АД има право незабавно да блокира ползването на Микросметката от Клиента.

8. При спиране на обслужването на Микросметката, независимо от причините, Клиентът се задължава незабавно да погаси всички задължения, произтичащи от ползването на Микросметката.

VIII. ВЪЗРАЖЕНИЯ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на разрешено от Клиента плащане същият има право на възражение пред Изипей АД, подадено в писмена форма, към което се прилагат всички документи за изясняване предмета на спора.

1.1. За дата на получаване на възражението се счита денят на получаване от Изипей АД всички документи, доказващи основателността му.

2. Изипей АД уведомява писмено Клиента за становището си по възражението в 10 (десет) дневен срок от датата на получаването му от Изипей АД.

3. В случай че Клиентът не е съгласен със становището на Изипей АД, той може да отнесе спора за разглеждане от Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите или пред компетентния български съд за решаване по съдебен ред.

IX. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТ. КОРИГИРАЩИ ПРЕВОДИ

Клиентът има достъп до справка за извършените чрез Микросметката платежни операции и получени преводи във всеки един момент чрез клиентския си профил в еPay.bg. Получаването на информацията за извършените платежни операции се доказва посредством съществуващите записи в системата на Изипей АД и/или Ипей АД относно дата и час на изтегляне от страна на Клиента на съответната справка. Клиентът има възможност да се регистрира за получаване на уведомление на електронната му поща за всяка отделна платежна операция. Когато платежното нареждане е подадено от Клиента чрез използване на средствата за сигурност и идентификация по подт. 5.2 и 5.3 от Раздел III, Изипей АД счита, че клиентът е уведомен за изпълнението на платежната операция в момента на нейното потвърждение. Изипей АД може да осигури на разположение на Клиента справки и/или извлечения за движенията по Микросметката му и по друг начин, във форма и периодичност конкретно договорени с Клиента, като в този случай Изипей има право да събира такси, съгласно Тарифата на Изипей АД, публикувана в интернет страницата на дружеството www.easypay.bg.

Коригиращи преводи

2. Клиентът има право да оспори извършени операции, отразени в информацията по предходната т. 1, като подаде писмено възражение до Изипей АД в 14-дневен срок от датата, на която Клиентът е узнал за извършените платежни операции.

3. Изипей извършва коригиране на платежна операция по искане на Клиента, само ако е уведомено от Клиента без неоснователно забавяне при условията на т. 2 от Раздел IX, но не по-късно от 13 месеца от датата, на която наличността по Микросметката на Клиента е намалена със сумата на оспорваната от него платежна операция.

X. ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗИПЕЙ АД И НА КЛИЕНТА

1. Изипей АД не отговаря по какъвто и да е начин за сделките, по които Клиентът извършва плащания с Микросметката.

2. Изипей АД не носи отговорност за стоки и услуги, закупени и платени чрез превод от Микросметка, както и за неизпълнение по такива сделки от другата страна, която получава плащания от Микросметка.

3. Изипей АД не носи отговорност за неизвършване или забавяне на плащания, наредени от Клиента, в случай, че:

3.1 Забавянето на Изипей АД или предприетите от него действия са с оглед спазването на нормативните изисквания, наложени за предотвратяването изпиране на пари или финансиране на тероризма;

3.2. Неизвършването или забавянето на плащането е по вина на:

– Клиента или Получателя, поради посочване на невалидни данни, необходими за изпълнението на превода;

– Доставчика на платежни услуги съответно на Платеца (когато Получателят е клиент на Изипей АД) или на Получателя (когато Платецът е клиент на Изипей АД);

– или забавянето се дължи на непреодолима сила.

4. Изипей не носи отговорност и не приема рекламации, в случай че Клиентът предостави своята парола и/или друга информация, свързана с неговите персонализирани средства за сигурност по т. 5 от Раздел III на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало.

5. Изипей АД не носи отговорност и няма задължение да изплаща щети или пропуснати ползи, в случай че Клиентът не може да извърши в определен момент плащане чрез Микросметка поради форсмажорни обстоятелства или поради независещи от Изипей АД причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

6. Изипей АД носи отговорност и своевременно възстановява на Клиента-платец сумата на неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция, когато неизпълнението или неточното изпълнение е по вина на Изипей АД. В тези случаи отговорността на Изипей АД е само за преките загуби и щети, понесени в резултат от неизпълнението или забавеното изпълнение на платежна операция по вина на Изипей АД, т.е. до размера на платените от Клиента такси.

7. В случай, че Клиентът твърди, че не е разрешавал платежна операция или че е налице неточно изпълнена платежна операция, Изипей АД носи доказателствената тежест при установяване на автентичността на съответната платежна операция, нейното точно регистриране, осчетоводяване, както и за това, че операцията не е засегната от техническа повреда или друг недостатък. При установяването на автентичността на съответната платежна операция Изипей АД извършва проверка на правомерното използване на Микросметката, включително на персонализираните средства за сигурност и идентификация по т. 5 от Раздел III на настоящите Общи условия.

8. В случаите, при които Клиентът не е успял да запази персонализираните средства за сигурност и идентификация съгласно подт. 5.1-5.3 от Раздел ІII, Клиентът е отговорен и поема риска от щети, възникнали за него или за Изипей АД, поради неправомерното им използване от трето лице. Размерът на отговорността в хипотезата по настоящата точка е до лимита, съобразно определеното в Закон за платежните услуги и платежните системи.

9. Клиентът отговаря за всички вреди и понася изцяло загубите, независимо от размера им, свързани с всички неразрешени платежни операции от Микросметката, ако са причинени чрез измама, и/или вследствие умишлено или поради груба небрежност неизпълнение от него на едно или повече от задълженията му, свързани с откриването и/или използването на Микросметката и съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство.

10. След като Клиентът е уведомил Изипей и/или Ипей за присвояване или неразрешена употреба на персонализираните средства за сигурност и идентификация по подт. 5.1-5.3 от Раздел ІII, Клиентът не понася никакви имуществени вреди, произтичащи от използване на Микросметката в резултат на присвояване или неразрешена употреба на идентификационните данни подт. 5.1-5.3, с изключение на случаите, когато Клиентът е действал чрез измама.

XI. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

1. Клиентът осъществява контакти с Изипей АД и/или Оператора Ипей АД по следните начини:

1.1. Писмено или чрез посещение на централното управление на Изипей АД или Ипей АД с адрес гр. София, П. К. 1000, ул. „Иван Вазов" № 16;

1.2. На телефонните номера и/или на е-mail адресите, обявени за връзка на интернет страницата на Изипей АД – www.easypay.bg и на адрес: www.epay.bg

2. Изипей АД и Ипей АД осъществяват контакти с Клиента на посочените от него адрес или е-mail, или телефон.

3. При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия приложимият между страните език е българският език.

XII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Изипей АД и Ипей АД обработват лични данни на Клиенти – ползватели на Микросметка при спазване на Закона за защита на личните данни, като при предотвратяване или разследване на измами, свързани с платежни услуги, обработката може да се извършва и без съгласието на лицето, за което се отнасят данните.

1.1. Клиентът доброволно представя личните си данни, за да бъдат те използвани за откриване, поддържане и обслужване на Микросметка на Клиента, като се спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 29.07.2018 г.