Общи условия към договор за извършване на плащания в интeрнет чрез ePay.bg и услугата “Он-лайн битови сметки”


В настоящите Общи условия са посочени условията, при които Ипей АД (Оператор на системата ePay.bg), Ви предлага да ползвате услугата “Он-лайн битови сметки” за плащане единствено на битови (комунални) сметки през системата ePay.bg

За да ползвате услугата, Вие трябва да потвърдите, че приемате настоящите Общи условия.

I. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Всеки регистриран клиент в системата ePay.bg може да ползва услугата “Он-лайн битови сметки”. За това е необходимо само да се регистрира за услугата, като потвърди съгласието си с настоящите Общи условия.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

С регистрацията си за услугата “Он-лайн битови сметки”, клиентът се съгласява регистрираните в профила му платежни средства (кредитна/и или дебитна/и карти и/или микросметка*) да се използват единствено за плащане на битови сметки за ток, вода, парно, телефон, GSM и кабелна телевизия към предварително определени от Оператора търговци в ePay.bg, без възможност да се използват другите платежни услуги на системата.

Списък на търговците, към които може да регистрирате своите сметки за плащане

Всички останали платежни услуги, предоставяни от системата ePay.bg, свързани с нареждане на плащане от страна на клиента в полза на трето лице (организация), НЕ са достъпни за ползване от клиентите, регистрирани за услугата “Он-лайн битови сметки”.

III. ДЕАКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА "Он-лайн битови сметки"

Във всеки един момент регистриран за услугата клиент може да се откаже от ползването й, по един от следните начини:

3.1. На банкомат, чрез използване на регистрирана в своя профил банкова карта, като следва инструкциите на системата. Деактивирането на услугата на банкомат се таксува с 1.00 лв., който се заплаща в полза на Оператора. В случай, че клиентът откаже заплащането на таксата от 1.00 лв. на банкомат, неговата регистрация за услугата "Он-лайн битови сметки" няма да бъде деактивирана.

3.2. Лично в офис на Ипей АД или Easypay, като представи документ за самоличност. За деактивиране на регистрацията на клиента за услугата, е необходимо данните от регистрацията на клиента в ePay.bg да съответстват на данните от представения документ за самоличност. При отказ от услугата в офис на Easypay, клиентът дължи такса в размер на 1.00 лв. в полза на Оператора, която се заплаща в брой, в съответния офис на Easypay.

След успешно деактивиране на услугата, клиентът автоматично получава достъп до всички платежни услуги, предоставяни от ePay.bg

Операторът си запазва правото да прекрати предоставянето на услугите при съмнения за злоупотреби от страна на клиента.

Настоящите общи условия за ползването на "Он-лайн битови сметки" на Оператора влизат в сила от момента на регистрация на клиента за услугата

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.