Общи условия за ползване на МИКРОСМЕТКА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ ПО МИКРОСМЕТКА

Лого на ePay.bg и easypay.bg

Настоящите Общи условия имат за цел да информират клиентите за условията, при които Изипей АД в партньорство с Ипей АД (ePay.bg) предлага услугата „плащане чрез Микросметка”. За да ползва услугата, клиентът трябва да потвърди, че приема настоящите Общи условия.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ИЗИПЕЙ” АД И „ИПЕЙ” АД

1. „Изипей“ АД, с адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.easypay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131344648, е доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и извършва дейност като дружеството за електронни пари на основание издаден от Българска Народна Банка лиценз с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г., вписан в публичния регистър по чл. 19 от ЗПУПС.

2. „Ипей“ АД е юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания чрез системата ePay.bg посредством платежни карти, Микросметки или други платежни инструменти, одобрени от него, и което осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните, при спазване на утвърдената от него и приета от издателите на карти, БОРИКА и Изипей АД технология за това. Ипей АД е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.epay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131409398. Наричано по-долу Оператор в настоящите Общи условия.

II. ДЕФИНИЦИИ

„Клиент" е държател на електронни пари, който е дееспособно физическо лице или юридическо лице, което закупува от Изипей АД електронни пари по номинална стойност срещу предоставяне на парични средства, по реда и при условията на настоящите Общи условия.

„Електронни пари” са парична стойност, която представлява вземане към Изипей, съхранява в електронна форма по сметка за електронни пари с цел извършване на платежни операции. Сметката за електронни пари се обозначава с уникален идентификатор.

„Микросметка“ е сметка за електронни пари, по която се съхраняват издадени от Изипей АД електронни пари срещу предоставени от Клиента парични средства. Микросметката се обозначава с уникален идентификатор.

„Уникален идентификатор“ комбинация от букви, цифри и символи, с които се обозначава сметката за електронни пари и които Изипей, като доставчик на платежни услуги, предоставя на Клиента.

„Платежна операция" по смисъла на настоящите Общи условия е всяко едно от следните действия: внасяне на каса на парични средства или превод/плащане с банкова карта с цел закупуване на електронни пари от Изипей; издаване на електронни пари от Изипей; обратно изкупуване на електронни пари от Изипей; получаване от Клиента на парични средства по Микросметка, на каса; извършване на платежни операции от Клиента чрез подаване на платежно нареждане съгласно процедурите, описани в настоящите Общи условия; подаване на искане за обратно изкупуване от Клиента; платежни операции, при които съгласието на платеца да се изпълни платежната операция е предоставено чрез използването на мобилни устройства или чрез интернет.

„Справка по Микросметка“ е всяка предоставена от Изипей справочна информация на Клиента относно притежаваните от него електронни пари, както и относно извършените платежни операции с тях, която справка се предоставя по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

„Съгласие“ е съгласие на Клиента да се извърши платежната операция с притежаваните от него електронни пари.

„Потребител“ по смисъла на ЗПУПС е физическо лице е ползвател на платежна услуга, което при договори за предоставяне на платежни услуги извършва дейност, различна от неговата търговска или професионална дейност.

„Идентификация на Клиента“ е установяване на самоличността на Клиента, съгласно определените в ePay.bg и/или системата на Изипей процедури.

„Потребителско ниво“ е набор от услуги, предоставяни чрез Микросметка, които Клиентът може да използва след изпълнение на процедури, определени в ePay.bg и/или системата на Изипей.

„еPay.bg“ е система за електронни плащания, достъпна чрез уеб страницата на Оператора „Ипей“ АД или чрез мобилно приложение на Оператора. Регистрацията на клиенти в системата се извършва чрез уеб страницата на Оператора – www.epay.bg

III. ОТКРИВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА. ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

1. Всеки регистриран в ePay.bg клиент (както физическо, така и юридическо лице) има възможност да ползва Микросметка. Изипей може да откаже откриването на Микросметка на Клиент, без да посочва причини или аргументи за това.

2. След регистрация на Клиента в ePay.bg автоматично се открива Микросметка с личните данни на Клиента, посочени от него при регистрацията в ePay.bg. Микросметката се открива в лева за неопределен период от време. Клиентът потвърждава и декларира, че по време на регистрацията си в ePay.bg е предоставил достоверна информация за себе си, както и че в последствие, когато променя или допълва информация за себе си, променената информация или новопредоставената такава ще са достоверни. В случай на настъпили вреди (имуществени или неимуществени) от предоставяне на невярна или неточна информация, всички последствия са за сметка на Клиента.

3. Договорът с Клиента за откриване и ползване на Микросметка при настоящите Общи условия влиза в сила и се счита за сключен след приемане от Клиента на настоящите Общи условия (по електронен път на страницата ePay.bg) и след издаване на електронни пари по Микросметката срещу предоставени от Клиента парични средства.

4. Право да ползват Микросметка имат лица, навършили 18 /осемнадесет/ години. За откриване на Микросметка на непълнолетни лица се изисква писмено съгласие на родител / попечител. В централния или други определени офиси на Изипей се представя лично или нотариално заверена декларация за съгласие от родителя/ попечителя.

5. Изипей може да изисква данни и/или документи, посредством които да се идентифицира Клиентът и/или да се предостави допълнителна информация за Клиента, необходима за надлежното предоставяне на услуги от Изипей. Клиентът може да потвърди и/или подпише изисквани от Изипей документи, включително договори, съгласия и др. и по електронен път с квалифициран електронен подпис. В случай, че Клиентът не предостави допълнителна информация и/или документи в срока, посочен от Изипей, Изипей има правото да преустанови предоставянето на всички или част от услугите, предоставяни на Клиента.

Изипей спазва мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно действащото законодателство и вътрешните си правила и в изпълнение на тези мерки може да изисква от Клиента документи за самоличност с цел неговата идентификация, идентификацията на законните му представители и на упълномощените от него лица, като включително им а право да копира и да изисква заверка с подпис от идентифицираните приносители на представените документи.

Издаване на електронни пари

6. Парите, които се съхраняват по Микросметката, са електронни пари. Изипей издава електронни пари по номинална стойност при получаване на средствата внесени/преведени от Клиента по неговата Микросметка.

7. Клиентът може да зареди пари по Микросметката си по следните начини:

 – на каса в офис на Изипей след представяне на изискваните данни за идентификация на Клиента и клиентски идентификационен номер, ЕГН/ЕИК или e-mail, регистриран в профила на Клиента в еPay.bg, при спазване на лимита за съответното потребителско ниво;

 – чрез плащане с банкова карта чрез ePay.bg. Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay.bg до 19.12.2017 г. Клиенти, регистрирани в ePay.bg след 19.12.2017 г., ползват услугата при достигане на "потребителско ниво 3".

 – чрез плащане с банкова карта от банкомат с активна услуга B-Pay.

8. Номиналната стойност на издадените от Изипей електронните пари отговаря на стойността на внесените/преведените средства в Микросметката (след като се удържат стандартните такси и таксите на Изипей, приложими към избрания начин за плащане).

9. Получените парични средства по Микросметката на Клиента, срещу които Изипей издава електронни пари, не представляват влог и Изипей не начислява и не заплаща лихва върху тези средства на Клиента.

10. Притежаваните от Клиента електронни пари по Микросметка могат да се използват от него за извършване на платежни операции, включително и за заплащане на дължими такси и комисиони съгласно Тарифата на Изипей.

Условия за обратно изкупуване

11. „Изипей“ изкупува обратно по всяко време и по номинална стойност паричната стойност на държаните електронни пари от Клиент, съхранявани по Микросметка.

12. По всяко време Клиентът има право да поиска от Изипей обратно изкупуване по номинал на част или пълната стойност на притежаваните от него електронни пари, съхранявани в Микросметката.

13. Изипей не събира отделна такса при поискано от Клиента обратното изкупуване на електронни пари. При упражняване правото за обратно изкупуване, Клиентът дължи само стандартната такса за съответната платежна операция ( превод или теглене) по реда на раздел VIII от настоящите Общи условия, която зависи от начина на превод или теглене на електронни пари, избран от Клиента. Таксите на Изипей за превод или теглене на пари са публикувани в сайта: www.easypay.bg и www.epay.bg

14. Клиентът може да поиска обратно изкупуване на електронни пари по един от следните начини:

  14.1. чрез иницииране на нареждане за превод на електронни пари от неговата Микросметка към сметка, посочена от Клиента, открита в банка или друг доставчик на платежни услуги на територията на страната;

  14.2. чрез иницииране през профила си в ePay.bg на нареждане за теглене на електронни пари от Микросметката в брой, като Клиентът следва да се идентифицира с валиден документ за самоличност при теглене на сумата.

  14.3. при прекратяване на договора и закриване на Микросметката, при спазване на реда по т. 15 по-долу.

15. Клиентът има право по всяко време да прекрати договора като подаде искане за закриване на неговата регистрация в еPay.bg и Микросметка при ред и условия посочени в т. 6 и 7 от раздел VII. Със закриването на регистрацията на Клиента в еPay.bg, автоматично се закрива и неговата Микросметка в “Изипей“.

  15.1. В случай, че Клиентът поиска закриване на неговата регистрация в еPay.bg, съответно на неговата Микросметка „Изипей“ изкупува обратно цялата стойност на държаните електронни пари, съхранявани по Микросметката. Парите, съхранявани по Микросметката на Клиента, се превеждат по банкова сметка, посочена от Клиента или се предоставят на Клиента в брой, в офис на Изипей, като Клиентът следва да се идентифицира с валиден документ за самоличност. При обратно изкупуване на електронни пари на стойност над 300 лв., „Изипей“ има право да поиска изплащането да се извърши по банков път.

16. Изипей има правото да наложи ограничения за обратното изкупуване на електронни пари с оглед спазване на нормативната уредба за превенция срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите измами.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА

1. Микросметката се ползва съгласно определени еднократни, седмични и месечни лимити при условията на настоящите Общи условия. В зависимост от потребителското ниво, Клиентът има право да ползва определени услуги.

2. Видове потребителски нива:

2.1. "Потребителско ниво 1"

  Клиентите с "потребителско ниво 1" имат възможност да ползват "Микросметка“ при следните входящи и изходящи лимити:

  Дневен лимит на платежните операции – 200.00лв.

  Седмичен лимит на платежните операции – 300.00лв.

  Месечен лимит на платежните операции – 300.00лв.

2.2. "Потребителско ниво 2"

  Клиентите от "потребителско ниво 2" имат регистрирана банкова карта в клиентския си профил в еPay.bg, с която са извършили плащане на най-малко 5 битови сметки чрез ePay.bg. Клиентите с потребителско ниво 2 имат възможност да ползват "Микросметка“ при следните входящи и изходящи лимити:

  Дневен лимит на платежните операции – 300.00лв.

  Седмичен лимит на платежните операции – 500.00лв.

  Месечен лимит на платежните операции – 500.00лв.

2.3. "Потребителско ниво 3"

  Клиентите с "потребителско ниво 3" нямат лимити за получаване на касови преводи по Микросметка и при захранване на Микросметка чрез плащане с карта на банкомат.

При захранване на Микросметка чрез плащане с карта посредством еPay.bg и при превод от Микросметка на друг потребител се прилага месечен лимит 500 лв.

Регистрираните в ePay.bg клиенти, достигнали "Микросметка ниво 3" до 19.12.2017 г. вкл., нямат лимити за получаване на преводи по Микросметка.

Клиентите с "потребителско ниво 3" могат да извършват плащания до размера на наличността по тяхната Микросметка.

Изипей предоставя IBAN и BIC като уникален идентификатор на Микросметката за клиенти с „потребителско ниво 3“.

3. Допуска се преминаване към друго потребителско ниво, когато са изпълнени съответните изисквания на системата ePay.bg и на Изипей.

4. Лимитите за извършване на платежни операции от Микросметка могат да бъдат променяни след публикуването им в Интернет страницата на Изипей и в еPay.bg.

Поради мерки за сигурност или регулаторни изисквания, Изипей може да налага или да променя лимитите едностранно и без съгласие на клиента, за което Изипей ще информира клиента. Изипей има право по своя собствена преценка да промени лимитите след постъпило клиентско поискване за промяна на лимити и няма да носи отговорност в случай на отказ, във връзка с подобно искане от страна на клиента.

5. Максималният размер на сумата, която се приема от Изипей по отделен превод в брой (при зареждане/презареждане на Микросметка в брой, в офис на Изипей АД), е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, освен ако изрично не е договорено друго.

6. Идентификация на Клиент за ползване на Микросметка

  6.1 Чрез потребителско име и парола за достъп до профила на Клиента в ePay.bg; Определят се лично от Клиента;

  6.2. Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) - валиден и регистриран КЕП в системата ePay.bg в комбинация с потребителско име и парола;

  6.3 Чрез временен SMS код – временна парола, изпратена чрез SMS на регистриран в еPay.bg мобилен номер на Клиента, в комбинация с потребителско име и парола за достъп до ePay.bg.

  6.4 Чрез Еднократна парола dpass – временна парола, която се генерира чрез приложение, базирано на TOTP (Time-based One-time Password), в комбинация с потребителско име и парола за достъп до ePay.bg.

7. За потвърждение на определени платежни операции Изипей или Операторът може да се изискват допълнително въвеждане на временен SMS код или еднократна парола dpass. Във всички случаи Изипей и Операторът имат право да изискват предоставяне от страна на клиента на допълнителна информация при плащане с Микросметка.

8. Изипей АД и Операторът си запазват правото да променят посочените в подт. 6.1 – 6.4 на Раздел ІV средства за достъп и идентификация, като уведомяват за това Клиентите чрез обявление на интернет страницата на еPay.bg и/или в интернет страницата на Изипей или по друг подходящ начин.

Платежни операции

9. Платежни операции от/по Микросметка:

  9.1 Зареждане на Микросметката чрез предоставяне на средствата в офис на Изипей;

  9.2 Зареждане на Микросметка чрез плащане с банкова карта (чрез системата ePay.bg или от банкомат). Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay.bg до 19.12.2017 г. Клиенти, регистрирани в ePay.bg след 19.12.2017 г. ползват услугата, при достигане на "потребителско ниво 3";

  9.3 Плащане на стоки и услуги към регистрирани в ePay.bg търговци;

  9.4 Паричен превод в брой. Преводът се нарежда чрез ePay.bg, като сумата се получава в офис от мрежата на Изипей;

  9.5 Превод по друга Микросметка. Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay.bg до 19.12.2017 г. Клиенти, регистрирани в ePay.bg след 19.12.2017 г. ползват услугата, при достигане на "потребителско ниво 3";

  9.6 Превод по сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги на територията на страната.

  9.7 Периодични преводи.

10. Клиентът може да получава преводи по Микросметка или да зарежда/презарежда електронни пари, съхранявани по неговата Микросметка, до размера на входящите лимити, приложими към съответното потребителско ниво на Клиента.

Подаване на платежно нареждане за плащане/превод от Микросметка

11. Клиентът може да управлява своята Микросметка и да извършва платежни операции от Микросметката:

  11.1 Чрез Интернет чрез системата ePay.bg.

  11.2 Чрез мобилно приложение за достъп до еPay.bg.

12. За подаване на платежно нареждане чрез Интернет, Клиентът се идентифицира по един от начините, описани в подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV и попълва платежно нареждане в сайта еPay.bg. Плащането се потвърждава от Клиента с паролата му за достъп до еPay.bg или с еднократна парола dpass/ временен SMS код в зависимост от изискванията на системата.

  12.1 За извършване на превод по друга Микросметка Клиентът попълва в платежното нареждане уникалния идентификатор на Микросметката на Получателя или негов телефонен номер, адрес на електронна поща, регистрирани в еPay.bg, както и сумата на превода. Изипей не носи отговорност, ако средствата бъдат изпратени на грешен получател, поради невярно или неправилно попълнени от Клиента данни за Получателя.

  12.2 За извършване на превод по банкова сметка Клиентът попълва в платежното нареждане име/наименование и IBAN на сметката на Получателя, както и сума и основание на превода.

  12.3 За извършване на превод към друг Получател или теглене на пари от Микросметка в брой Клиентът попълва платежното нареждане за превод в брой като посочва име на Получателя, ЕГН или номер но документ за самоличност на Получателя и сума на платежната операция.

  12.4 За извършване на периодични преводи Клиентът посочва: Данни за получателя и неговата сметка (име на получателя, IBAN); Сума; ден/число от месеца за изпълнение на плащането (когато през различните месеци то е неработен ден, плащането се извършва на следващия работен ден); Честота на плащанията (Клиентът избира брой на транзакциите - колко последователни седмици/месеци според избрания период да бъде извършван преводът; брой опити за извършване на превода при грешка (колко последователни дни да се прави опит за извършване на превода при грешка, възникнал на определения от клиента ден/число). Първият периодичен превод се потвърждава от Клиента с парола и ако плащането е успешно, всеки следващ превод се извършва автоматично.

  12.5 За плащане на стоки и услуги към регистрирани в еPay.bg търговци Клиентът потвърждава автоматично попълнено платежно нареждане, съдържащо информация за Търговеца, сума и основание за плащането.

13. За подаване на платежно нареждане чрез мобилно приложение, Клиентът еднократно се идентифицира съгласно условията в подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV и дава съгласието си за всяка отделна платежна операция и нарежда на Изипей да я изпълни чрез въвеждане на парола за достъп до мобилното приложение и пръстов отпечатък, когато е приложимо за съответния вид мобилно устройство.

  13.1 За извършване на превод по друга Микросметка Клиентът попълва в платежното нареждане уникалния идентификатор на Микросметката на Получателя или негов телефонен номер, адрес на електронна поща, регистрирани в еPay.bg, както и сумата на превода.

  13.2 За плащане на стоки и услуги към регистрирани в еPay.bg търговци Клиентът потвърждава автоматично попълнено платежно нареждане с информация за Търговеца, сума и основание за плащането.

14. Изипей има право да откаже изпълнение на плащане, когато Клиентът не е попълнил всички задължителни данни за съответната операция, когато Клиентът няма достатъчна наличност по Микросметката, при възникнали съмнение, че платежното нареждане не е подадено от Клиента или негов упълномощен представител, както и в случаи на ограничения съгласно действащото законодателство.

  14.1 Изипей уведомява Клиента за причините за отказа по предходната т. 14, освен ако е налице забрана за предоставяне на подобна информация съгласно действащата нормативна уредба.

  14.2 Изипей не носи отговорност за загуби, които биха могли да възникнат или са възникнали за Клиента в следствие на отказа от страна на Изипей да изпълни подаденото платежно нареждане. 

Зареждане на Микросметка

15. Клиентът може да зарежда парични средства по Микросметка си чрез следните платежни операции:

  15.1 Внасяне на каса в офис на Изипей като посочи уникален идентификатор на Микросметката и сума на превода.

  15.2 Плащане с банкова карта с цел зареждане на парични средства по Микросметката. Плащането се инициира чрез еPay.bg или на банкомат с активирана услуга B-Pay, като се посочи уникален идентификатор на Микросметката и сума на превода. Услугата за зареждане на пари по Микросметка с карта посредством ePay.bg е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay.bg до 19.12.2017 г. Клиенти, регистрирани в ePay.bg след 19.12.2017 г., ползват услугата при достигане на "потребителско ниво 3" при посочените в Раздел IV, т. 2.3 лимити.

Получаване на платежно нареждане и срокове за изпълнение

16. Изипей АД изпълнява само разрешени платежни операции.

  16.1 Платежната операция е разрешена, ако Клиентът я е наредил при спазване на условията за идентификация, посочени в подт. 6.1 – 6.4 на Раздел ІV или е дал съгласието си за изпълнението й.

  16.2 Нареждането или съгласието за изпълнение на плащане не може да бъде оттеглено от платеца след получаването му от Изипей. Наредените чрез Интернет или чрез мобилно приложение платежни операции се считат за получени от Изипей в момента на тяхното потвърждение от Клиента с паролата му за достъп до еPay.bg или до мобилното приложение ePay.bg и/или с временна парола, изпратена чрез SMS, или еднократна парола.

  16.3 Когато плащането е наредено и потвърдено от Клиента в неработен ден, платежното нареждане се смята за получено на следващия работен ден, с изключение на вътрешни за системата преводи.

17. Изипей не носи отговорност, ако платежната операция бъде изпълнена и средствата постъпят по Микросметка или платежна сметка на грешен получател, поради невярно или неправилно попълнени от Клиента данни за Получателя.

18. В случаите, когато Изипей е изпълнило платежното нареждане в съответствие с посочения в него уникален идентификатор/ IBAN, плащането се счита за точно извършено.

19. При неизпълнение на платежно нареждане поради посочен от клиента невалиден уникален идентификатор/ IBAN на платежната сметка, Изипей възстановява сумата по Микросметката на Клиента на следващия работен ден.

20. Когато Изипей и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден, Клиентът може да отмени платежното нареждане най-късно до края на работния ден, предхождащ договорения ден за плащането.

  20.1 Изключения се допускат само при изрично съгласие на Изипей и в случай на технологична възможност за това.

21. Платежните нареждания в офис на Изипей се приемат в рамките на работното време за работа с клиенти на съответния офис и се изпълняват при условията на т. 23. и т. 24.

22. Когато Изипей и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден или в деня, в който Клиентът предостави необходимите средства, момент на получаване на нареждане се смята уговореният ден, а ако този ден е неработен ден за Изипей – следващия работен ден.

23. Ако не е уговорено друго, нареждане за вътрешен превод между Микросметки на Клиенти се изпълнява в деня на получаване на нареждането в Изипей, при наличие на достатъчно средства по Микросметката на платеца.

24. Преводи по сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги (банка), се изпълняват на следващия работен ден, при условие че нареждането е прието от Изипей до 15.00 часа на работния ден.

25. При платежна операция, наредена в полза на Клиента, Микросметката му се заверява в деня, в който сумата е получена по сметка на Изипей.

26. Ако паричните средства, които са преведени в изпълнение на платежно нареждане, са върнати поради причини, които са извън контрола на Изипей (неточна информация в платежното нареждане, сметката на Получателя е закрита и т.н. ), Микросметката на Клиента се заверява с върнатите суми. Изипей не възстановява таксите, които са били заплатени от Клиента-платец за изпълнение на платежното нареждане.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА

1. Клиентът има право:

  1.1 Да извършва платежни операции с Микросметка съгласно настоящите Общи условия, до размера на разполагаемата наличност по Микросметката и съгласно определените лимити за плащания и получаване на преводи за съответното ниво Микросметка. Наличността по Микросметката на Клиента се намалява със стойността на извършените плащания, както и приложимите такси съгласно Тарифата на Изипей, публикувана на интернет страницата на Изипей и в еPay.bg.

  1.2 Да получава преводи по Микросметката си до размера на лимита за преводи за съответното ниво Микросметка. Всяко ново зареждане или превод по Микросметката се прибавя към остатъка от наличността по Микросметката и е на разположение за ползване от Клиента в съответствие с лимитите за превод, приложими за съответното ниво Микросметка.

  1.3 Да се откаже по всяко време от ползване на Микросметка и да упражни правото си на обратно изкупуване на остатъка от електронните пари, съхранявани по неговата Микросметка при спазване на изисквания, посочени в настоящите Общи условия.

  1.4 Да получава справка за извършените с Микросметка плащания, както и за получени преводи – чрез регистрацията на Клиента в еPay.bg в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия.

   1.4.1 Клиентът може да получи справка и на хартиен носител, в централния офис или други определени от Изипей офиси, като тя се заплаща в съответствие с Тарифата на Изипей, публикувана на интернет страницата www.easypay.bg;

2. Клиентът се задължава:

  2.1 Да пази и да не разкрива на трети лица информация, свързана с пароли и други идентификационни данни съгласно подт. 6.1-6.4, чрез които се идентифицира при нареждане на плащане от Микросметка.

  2.2 Клиентът се задължава незабавно да информира Изипей и/или Оператора Ипей, в случай че неговите средства за идентификация по подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV са неправомерно използвани.

Ипей АД – на телефон: (02) 921 0880 или по е-mail: office@epay.bg (като посочи КИН или е-mail на регистрацията си в ePay.bg)

Изипей АД - на телефон: (02) 921 0876 или по е-mail: office@easypay.bg (като посочи КИН или е-mail на регистрацията си в ePay.bg)

В този случай временно се прекратява възможността за ползване на Микросметката, докато Клиентът въведе нова парола и други защитни средства.

  2.3 Клиентът се задължава да не използва Микросметката за цели, които противоречат на закона, включително за придобиването или за продажбата на стоки или услуги, забранени от действащото българско право.

  2.4 Клиентът няма право да предприема каквито и да било целенасочени или умишлени действия, които могат да възпрепятстват предоставянето на услуги от Изипей на Клиента или на трети страни.

  2.5 При спиране на обслужването на Микросметката, независимо от причините, Клиентът се задължава незабавно да погаси всички задължения към Изипей, произтичащи от ползването на Микросметката.

VI. ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗИПЕЙ И НА КЛИЕНТА

1. Изипей не отговаря по какъвто и да е начин за сделките, по които Клиентът извършва или получава плащания чрез Микросметката.

2. Изипей не носи отговорност за стоки и услуги, закупени и платени чрез превод от Микросметка, както и за неизпълнение по такива сделки от другата страна, която получава плащания с Микросметка.

3. Изипей и Операторът не носят отговорност за неизвършване или забавяне на плащания, наредени от Клиента, в случай, че:

  3.1. Забавянето или предприетите от Изипей или Оператора действия са с оглед спазването на нормативните изисквания, наложени за предотвратяването изпиране на пари или финансиране на тероризма или с цел превенция срещу финансови измами.

3.2. Неизвършването или забавянето на плащането е по вина на:

  – Клиента или Получателя, поради посочване на невалидни данни, необходими за изпълнението на превода;

  – Доставчика на платежни услуги съответно на Платеца (когато Получателят е клиент на Изипей) или на Получателя (когато Платецът е клиент на Изипей);

  – или забавянето се дължи на непреодолима сила.

4. Изипей не носи отговорност и не приема рекламации, в случай че Клиентът предостави своята парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало.

5. Изипей не носи отговорност и няма задължение да изплаща щети или пропуснати ползи, в случай че Клиентът не може да извърши в определен момент плащане чрез Микросметка поради форсмажорни обстоятелства или поради независещи от Изипей причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

6. Изипей носи отговорност и своевременно възстановява на Клиента-платец сумата на неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция, когато неизпълнението или неточното изпълнение е по вина на Изипей. В тези случаи отговорността на Изипей е само за преките загуби и щети, понесени в резултат от неизпълнението или забавеното изпълнение на платежна операция по вина на Изипей, т.е. до размера на платените от Клиента такси.

7. В случай, че Клиентът твърди, че не е разрешавал платежна операция или че е налице неточно изпълнена платежна операция, Изипей носи доказателствената тежест при установяване на автентичността на съответната платежна операция, нейното точно регистриране, осчетоводяване, както и за това, че операцията не е засегната от техническа повреда или друг недостатък, ако клиентът е физическо лице, потребител. При установяването на автентичността на съответната платежна операция Изипей извършва проверка на правомерното използване на Микросметката, включително на персонализирани защитни характеристики по подт. 6.1-6.4 на раздел ІV, в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия.

8. Ако Клиентът - едноличен търговец или юридическо лице, който не е потребител, твърди, че не е разрешавал платежна операция или че е налице неточно изпълнена платежна операция, предходната т.7 не се прилага по отношение на доказателствената тежест и доказването на твърдяното е изцяло в тежест на Клиента.

9. В случаите, при които Клиентът не е успял да запази персонализираните защитни характеристики и средства за достъп и идентификация съгласно подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV, Клиентът е отговорен и поема риска от щети, възникнали за него или за Изипей, поради неправомерното им използване от трето лице. Размерът на отговорността в хипотезата по настоящата точка, която се понася от Клиента, който е физическо лице - потребител, е до лимита, определен съобразно действащия Закон за платежните услуги и платежните системи. Клиентът, който е едноличен търговец или юридическо лице, е изцяло отговорен и поема риска в пълен размер на всички щети, възникнали за него или за Изипей, поради неправомерното използване от трето лице на неговите средства за достъп и идентификация съгласно подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV.

10. Клиентът отговаря за всички вреди и понася изцяло загубите, независимо от размера им, свързани с всички неразрешени платежни операции от Микросметката, ако са причинени чрез измама, и/или вследствие умишлено или поради груба небрежност неизпълнение от него на едно или повече от задълженията му, свързани с откриването и/или използването на Микросметката и съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство.

11. След като Клиентът е уведомил Изипей и/или Ипей за присвояване или неразрешена употреба на идентификационните данни по подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV, Клиентът не понася никакви имуществени вреди, произтичащи от използване на Микросметката в резултат на присвояване или неразрешена употреба на идентификационните данни, с изключение на случаите, когато Клиентът е действал чрез измама.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ МИКРОСМЕТКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

1. Изипей има право да ограничава или разширява видовете операции, които Клиентът има възможност да извършва чрез Микросметката, информация за което се предоставя в интернет страницата на Изипей www.easypay.bg и на Оператора www.еpay.bg В случай че Клиентът не приеме предвижданите промени, същият има право да се откаже от ползването на Микросметката преди влизане в сила на промените.

2. Изипей има право да преустанови изпълнението на преводите, предоставянето на част или всички услуги на Клиента или да блокира Микросметката на Клиента в следните случаи:

  2.1 При съмнение за неправомерно използване на Микросметката или използването й с цел извършване на финансови измами, включително при получено от Изипей или Оператора оспорване на плащане с карта или Микросметка, заверено по Микросметката на Клиента;

  2.2 При постъпило уведомление с искане за блокиране, поради съмнения за или загубване, кражба, отнемане по друг начин на идентификационни данни за достъп до Микросметката, както и за неправомерно използване на Микросметката от друго лице;

  2.3 Когато с действията си Клиентът нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на настоящите Общи условия;

  2.4 По инициатива на Изипей и Оператора – по обективни причини, свързани със сигурността на идентификационните данни на Клиента по подт. 6.1-6.4 на раздел ІV, основателни съмнения за неоторизирани от Клиента нареждания за плащания от Микросметката, употреба на Микросметката с цел измама.

2.5 Автоматично – при въвеждане определен брой пъти на грешни идентификационни данни.

3. Когато блокирането е по инициатива на Клиента, Микросметката се блокира след предоставяне от Клиента на изискваната от Изипей и Оператора идентификационна информация.

4. Блокирането на Микросметката не води до незабавно и безусловно до прекратяване на договора на Клиента с Изипей.

5. Изипей АД има право едностранно да прекрати обслужването на плащания от Микросметка:

  a) С двумесечно писмено предизвестие до посочен от Клиента адрес или чрез уведомление изпратено на посочен от Клиента адрес на електронна поща;

  б) Едностранно, без предизвестие, по всяко време, при нарушаване от Клиента на настоящите Общи условия. В този случай, както и при съмнение за нарушаване на законите на Република България, Изипей има право незабавно да блокира ползването на Микросметката от Клиента, както за плащане с нея, така и за получаване на преводи по нея.

  в) Изипей АД има право едностранно да закрие Микросметката на Клиента в случай, че по нея няма движения в 12 последователни месеца, респективно има нулево салдо.

6. В случай, че „Изипей“ прекрати предоставянето на услуги по Микросметката на Клиента при условията, предвидени в настоящите Общи условия, парите, съхранявани по Микросметката на Клиента, се превеждат по банкова сметка, посочена от Клиента или се предоставят на Клиента в брой, в офис на Изипей.

7. Клиентът има право да прекрати договора и да закрие Микросметката едностранно, по всяко време, като се задължава незабавно да погаси всички задължения към Изипей, произтичащи от ползването на Микросметката.

8. При прекратяване на договора с Клиента и закриване на Миркосметката, независимо от основанието за това, както и в случаите на прекратяване на услуги по т. 6 по-горе, Изипей има право да удържи от паричните средства по Микросметката, всички дължими от Клиента такси за предоставени от Изипей услуги, както и разходи, включително, но не само, глоби, обезщетения за нанесени вреди, претърпени от Изипей вследствие на нарушения от страна на Клиента на настоящите Общи условия, изплатени от Изипей суми, свързани с оспорени плащания, заверени по Микросметката на Клиента.

VIII. ТАКСИ И КОМИСИОНИ.

1. При извършване на платежни операции с Микросметка или получаване на пари по Микросметка Клиентът дължи такси съгласно действащата тарифа на Изипей за таксите и комисионите, представляваща неразделна част от настоящите Общи условия, която е публикувана на Интернет страницата на Изипей www.easypay.bg и на Оператора www.еpay.bg

2. Изипей има право да удържа служебно от притежаваните от Клиента електронни пари по Микросметка необходимата сума за заплащане на дължими от Клиента такси и комисиони по извършването на платежни операции с Микросметката, ако те не са заплатени от Клиента по друг начин, с което се намалява размера на неизползваната стойност на притежаваните от Клиента електронни пари по неговата Микросметка.

3. Ако дължимите от Клиента такси не са били удържани при изпълнение на платежна операция от Микросметка, Изипей има право да ги удържи впоследствие, след изпълнението на платежната операция.

IX. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТ. КОРИГИРАЩИ ПРЕВОДИ

1. Клиентът има достъп до справка за извършените чрез Микросметката платежни операции и получени преводи във всеки един момент чрез клиентския си профил в еPay.bg. Получаването на информацията за извършените платежни операции се доказва посредством съществуващите записи в системата на Изипей и/или Ипей относно дата и час на изтегляне от страна на Клиента на съответната справка. Клиентът има възможност да се регистрира за получаване на уведомление за всяка отделна платежна операция на електронната поща, посочена в неговия профил в ePay.bg. Когато платежното нареждане е подадено от Клиента чрез използване на средствата за сигурност и идентификация по подт. 6.3 и 6.4 от Раздел ІV, Изипей счита, че клиентът е уведомен за изпълнението на платежната операция в момента на нейното потвърждение. Изипей може да осигури на разположение на Клиента справки и/или извлечения за движенията по Микросметката му и по друг начин, във форма и периодичност конкретно договорени с Клиента, като в този случай Изипей има право да събира такси, съгласно Тарифата на Изипей, публикувана в интернет страницата на дружеството www.easypay.bg.

Коригиращи преводи

2. Клиентът има право да оспори извършени операции, отразени в информацията по предходната т. 1, като подаде писмено възражение до Изипей в 14-дневен срок от датата, на която Клиентът е узнал за извършените платежни операции.

3. Изипей извършва коригиране на платежна операция по искане на Клиента, само ако е уведомено от Клиента без неоснователно забавяне при условията т. 2. от раздел IX, но не по-късно от 13 месеца от датата, на която наличността по Микросметката на Клиента е намалена със сумата на оспорваната от него платежна операция.

Служебни операции

4. В случай на грешно постъпили средства по чужда Микросметка, поради грешка на Доставчик на платежни услуги, независимо дали Клиентът е наредител или получател на превод, ИЗИПЕЙ има право да задължи служебно Микросметката със сумата на грешния превод, като уведомява Клиента за извършените корекции. Когато по Микросметката са постъпили средства в резултат на измама, ИЗИПЕЙ има право да задължи служебно Микросметката със съответната сума и да извърши служебен коригиращ превод за възстановяване на неправомерно постъпилите суми по сметка на наредителя или по сметка на доставчика на платежни услуги на наредителя, за което, с приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава своето безусловно и неотменимо съгласие.

X. ВЪЗРАЖЕНИЯ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на платежна операция, свързана с притежаваните от Клиента електронни пари по Микросметка, Клиентът може да подаде писмено възражение до Изипей, към което се прилагат всички документи за изясняване предмета на спора.

  1.1. За дата на получаване на възражението се счита денят на получаване от Изипей на всички документи, доказващи основателността му.

2. Изипей уведомява писмено Клиента за становището си по възражението в 14- дневен срок от датата на получаването му от Изипей.

3. В случай че Клиентът не е съгласен със становището на Изипей или не получи становище по жалбата си от Изипей в посочения по-горе срок, той може да отнесе спора за разглеждане от Помирителната комисия за платежни спорове или пред компетентния български съд за решаване по съдебен ред.

XI. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

1. Клиентът осъществява контакти с Изипей и/или Оператора Ипей АД по следните начини:

  1.1. Писмено или чрез посещение на централното управление на Изипей или Ипей с адрес

гр. София, П. К. 1000, ул. „Иван Вазов" No 16;

  На телефонните номера и/или на е-mail адресите за връзка, обявени на Интернет страницата на Изипей – www.easypay.bg и на Оператора – www.еpay.bg

2. Изипей и Ипей осъществяват контакт с Клиента на посочените от него адрес на електронна поща (e-mail), телефон или пощенски адрес.

3. При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия приложимият между страните език е българският език.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ТАРИФАТА

1. Изипей може по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия, както и да изменя и допълва Тарифата, като уведоми Клиент потребител-физическо лице най-малко два месеца преди датата на влизане в сила на измененията и/или допълненията.

2. Уведомлението се предоставя от Изипей чрез Интернет страницата на Изипей www.easypay.bg и/или Интернет страницата на Оператора Ипей www.еpay.bg или на хартиен носител в офисите на Изипей на български език.

3. Обхватът на предоставяните услуги съгласно настоящите Общи условия може да се разширява едностранно от Изипей, като в този случай двумесечният срок за предварително уведомление не се прилага.

4. В случай, че Клиентът не уведоми писмено Изипей, че не приема промените в Общите условия и/или Тарифата преди датата, на която промените влизат в сила, Изипей ще счита, че Клиентът е приел промените в условията на настоящите Общи условия и/или Тарифата и се смята за обвързан с тях.

5. В случай, че Клиентът уведоми писмено Изипей, че не приема тези промени преди датата, на която промените влизат в сила, Клиентът има право да прекрати Договора преди датата, на която промените в настоящите Общи условия влизат в сила, без да носи отговорност за разноски и обезщетения.

XIII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Операторът и Изипей са администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в сила от 25.05.2018 г. и националното законодателство. Ипей и Изипей обработват лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори като банки и други доставчици на платежни услуги и системни оператори, определени в Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

2. Данните, свързани с плащания чрез еPay.bg, както и данните за идентификация на Клиента, се обработват съвместно между Ипей и Изипей съгласно настоящите Общи условия.

3. Информация относно целта и основанието за обработване на Вашите лични данни, срок за съхранението им, категории получатели, както и начините за упражняване на право на коригиране, ограничаване на обработката и изтриване на личните данни, възражение срещу обработването им, право на жалба, право на копие от съхраняваните данни е публикувана на сайта на Оператора (www.еpay.bg), както и на сайта на Изипей (www.easypay.bg) в техните декларации за поверителност и защита на личните данни.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 7 април 2019г.