Общи условия за ползване на МИКРОСМЕТКА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА И ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ ПО МИКРОСМЕТКА

Лого на ePay.bg и easypay.bg

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ИЗИПЕЙ” АД И „ИПЕЙ” АД

1. „Изипей“ АД е търговско дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.easypay.bg, вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) при Агенция по вписванията с ЕИК 131344648, наричано по-долу за краткост Изипей или Издател. Дружеството е доставчик на платежни услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) - дружество за електронни пари съгласно издаден от Българска народна банка лиценз с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г., вписан в публичния регистър по чл. 19 от ЗПУПС.

2. „Ипей“ АД е търговско дружество, регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.easypay.bg, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 131409398, наричано по-долу Оператор в настоящите Общи условия, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания чрез системата ePay.bg посредством Микросметки, платежни карти или други платежни инструменти, одобрени от него, и което осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните, при спазване на утвърдената от него и приета от издателите на карти, БОРИКА и „Изипей“ АД технология за това. Като регистриран представител, вписан в публичния регистър на БНБ по чл. 19 от ЗПУПС на "Изипей" АД, Операторът извършва платежните услуги по чл. 4, т.1, т.2 и т. 3 буква "б" и "в" от ЗПУПС от името на "Изипей" АД.

II. ДЕФИНИЦИИ

1. „Клиент" е държател на електронни пари, който е дееспособно физическо лице или юридическо лице, което закупува от Изипей електронни пари по номинална стойност срещу предоставяне на парични средства по реда и при условията на настоящите Общи условия.

2. „Електронни пари” са парична стойност, която представлява вземане към Изипей, съхранява в електронна форма по сметка за електронни пари с цел извършване на платежни операции. Сметката за електронни пари се обозначава с уникален идентификатор.

3. „Микросметка“ е сметка за електронни пари, по която се съхраняват издадени от Изипей електронни пари срещу предоставени от Клиента парични средства. Микросметката се обозначава с уникален идентификатор.

4. „Уникален идентификатор“ е комбинация от букви, цифри и символи, с които се обозначава сметката за електронни пари и които Изипей, като доставчик на платежни услуги, предоставя на Клиента.

5. „Платежна операция" по смисъла на настоящите Общи условия е всяко едно от следните действия: внасяне на каса на парични средства или превод/плащане с банкова карта с цел закупуване на електронни пари от Изипей; издаване на електронни пари от Изипей; обратно изкупуване на електронни пари от Изипей; получаване от Клиента на парични средства по Микросметка, на каса; извършване на платежни операции от Клиента чрез подаване на платежно нареждане съгласно процедурите, описани в настоящите Общи условия; подаване на искане за обратно изкупуване от Клиента; платежни операции, при които съгласието на платеца да се изпълни платежната операция е предоставено чрез използването на мобилни устройства или чрез интернет.

6. „Справка по Микросметка“ е всяка предоставена от Изипей справочна информация на Клиента относно притежаваните от него електронни пари, както и относно извършените платежни операции с тях, която справка се предоставя по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

7. „Съгласие“ е съгласие на Клиента да се извърши платежната операция с притежаваните от него електронни пари.

8. „Потребител“ по смисъла на ЗПУПС е физическо лице е ползвател на платежна услуга, което при договори за предоставяне на платежни услуги извършва дейност, различна от неговата търговска или професионална дейност.

9. „Задълбочено установяване на идентичност на Клиента“ означава процедура, която позволява на Изипей да провери самоличността на Клиента при извършване на платежни, справочни и други операции, съгласно определените в ePay.bg и/или системата на Изипей процедури и изискванията на приложимото законодателство. Задълбочено установяване на идентичността на Клиента означава установяване на идентичността чрез използването на два или повече елемента, категоризирани като знание (нещо, което само ползвателят знае), притежание (нещо, което само ползвателят притежава) и характерна особеност (нещо, което характеризира ползвателя), които са независими, така че нарушаването на един елемент не влияе на надеждността на останалите, а процедурата е разработена по начин, който защитава поверителността на данните за установяване на идентичността;

10. „Потребителско ниво“ е набор от услуги, предоставяни чрез Микросметка, които Клиентът може да използва след изпълнение на процедури, определени в ePay.bg и/или системата на Изипей.

11. „еPay.bg“ е система за електронни плащания, достъпна чрез уеб страницата на Оператора „Ипей“ АД или чрез мобилно приложение на Оператора. Регистрацията на клиенти в системата се извършва чрез уеб страницата на Оператора – www.epay.bg

III. ОТКРИВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА. ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

1. Всеки клиент, регистриран в ePay.bg съгласно Общи условия за извършване на плащания чрез ePay.bg (както физическо, така и юридическо лице), има възможност да ползва Микросметка – ниво 1, 2 или 3. При наличие на специфични обстоятелства, с оглед спазване на императивни нормативни изисквания, Изипей си запазва правото да откаже откриването на Микросметка на Клиент, без да посочва причини или аргументи за това.

2. При регистрация на Клиента в ePay.bg автоматично се генерира възможност за откриване на Микросметка. Микросметката се открива със зареждане на средства по нея, съгласно предвиденото в т. III.7 по-долу, в лева за неопределен период от време. При откриване на Микросметката, Клиентът потвърждава и декларира, че по време на регистрацията си в ePay.bg е предоставил достоверна информация за себе си, както и че впоследствие, когато променя или допълва информация за себе си, променената информация или новопредоставената такава ще е достоверна. В случай на настъпили вреди (имуществени или неимуществени) от предоставяне на невярна или неточна информация, всички последствия са за сметка на Клиента.

3. Договорът с Клиента за откриване и ползване на Микросметка при спазване на настоящите Общи условия влиза в сила и се счита за сключен след кумулативно изпълнение на следните условия:

3.1. приемане/изразяване на съгласие от Клиента с настоящите Общи условия (по електронен път на страницата ePay.bg), чрез натискане на бутон "Приемам"/ "Съгласявам се" или „Потвърждение“ ("I Accept" или "I Agree"), където тази възможност е направена достъпна за Клиента на страницата на ePay.bg/или в мобилното приложение. Клиентът изразява своето съгласие и полага подписа си под условията на настоящия Договор при общи условия, като с изпълнението на това се счита, че е създаден електронен документ и Договорът е надлежно подписан от Клиента.

3.2. след издаване на електронни пари по Микросметката срещу предоставени от Клиента парични средства по реда, посочен в настоящите Общи условия;

4. Право да сключат договор и да използват Микросметка имат само лица, навършили 18 /осемнадесет/ години. Откриване на Микросметка и използването й от малолетни/непълнолетни лица се извършва от или заедно с неговите законни представители, след предоставяне на всички необходими документи съгласно действащото законодателство.

5. Изипей има право да изисква данни и/или документи, посредством които да идентифицира Клиента и да провери неговата идентификация и/или да се предостави допълнителна информация за Клиента, необходима за надлежното предоставяне на услуги от Изипей. Клиентът може да потвърди и/или подпише изисквани от Изипей документи, включително договори, съгласия и други и по електронен път с квалифициран електронен подпис.

5.1. В случай, че Клиентът не предостави допълнителна информация и/или документи в срока, посочен от Изипей, Изипей има правото да преустанови предоставянето на всички или част от услугите, предоставяни на Клиента.

5.2. Изипей спазва мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно действащото законодателство и вътрешните си правила и в изпълнение на тези мерки може да изисква от Клиента документи за самоличност с цел неговата идентификация, идентификацията на законните му представители и на упълномощените от него лица, като включително има право да копира и да изисква заверка с подпис от идентифицираните приносители на представените документи.

Издаване на електронни пари

6. Парите, които се съхраняват по Микросметката, са електронни пари. Изипей издава електронни пари по номинална стойност при получаване на средствата внесени/преведени от Клиента по неговата Микросметка.

7. Клиентът може да зареди пари по Микросметката си по следните начини:

 а) на каса в офис на Изипей след представяне на изискваните данни за идентификация на Клиента и клиентски идентификационен номер, ЕГН/ЕИК или e-mail, регистриран в профила на Клиента в еPay.bg, при спазване на лимита за съответното потребителско ниво;

 б) чрез плащане с банкова карта през системата ePay.bg.

 в) чрез плащане с банкова карта от банкомат с активна услуга B-Pay.

 г) чрез кредитен превод - услугата е достъпна за клиенти с Микросметка потребителско ниво 3.

8. Номиналната стойност на издадените от Изипей електронните пари отговаря на стойността на внесените/преведените средства в Микросметката (след като се удържат стандартните такси и таксите на Изипей, приложими към избрания начин за плащане).

9. Получените парични средства по Микросметката на Клиента, срещу които Изипей издава електронни пари, не представляват влог и Изипей не начислява и не заплаща лихва върху тези средства на Клиента.

10. Притежаваните от Клиента електронни пари по Микросметка могат да се използват от него за извършване на платежни операции, включително и за заплащане на дължими такси и комисиони съгласно Тарифата на Изипей.

Условия за обратно изкупуване

11. Изипей изкупува обратно по всяко време и по номинална стойност паричната стойност на държаните електронни пари от Клиент, съхранявани по Микросметка.

12. По всяко време Клиентът има право да поиска от Изипей обратно изкупуване по номинал на част или пълната стойност на притежаваните от него електронни пари, съхранявани в Микросметката.

13. Изипей не събира отделна такса при поискано от Клиента обратното изкупуване на електронни пари. При упражняване правото за обратно изкупуване, Клиентът дължи само стандартната такса за съответната платежна операция ( превод или теглене) по реда на раздел VIII от настоящите Общи условия, която зависи от начина на превод или теглене на електронни пари, избран от Клиента. Таксите на Изипей за превод или теглене на пари са публикувани в сайта: www.easypay.bg и www.epay.bg

14. Клиентът може да поиска обратно изкупуване на електронни пари по един от следните начини:

14.1. чрез иницииране през профила си в ePay.bg на нареждане за теглене на електронни пари от Микросметката в брой на каса на Изипей, като Клиентът следва да се идентифицира с валиден документ за самоличност при теглене на сумата.

14.2. при прекратяване на договора и закриване на Микросметката, при спазване на реда по т. 15 по-долу.

15. Клиентът има право по всяко време да прекрати договора като подаде искане за закриване на неговата регистрация в еPay.bg и Микросметка при ред и условия посочени в т. 6 и 7 от раздел VII. Със закриването на регистрацията на Клиента в еPay.bg, автоматично се закрива и неговата Микросметка в Изипей. В случай, че Клиентът поиска закриване на неговата регистрация в еPay.bg, съответно на неговата Микросметка, Изипей изкупува обратно цялата стойност на държаните електронни пари, съхранявани по Микросметката. Парите, съхранявани по Микросметката на Клиента, се превеждат по платежна сметка, посочена от Клиента, или се предоставят на Клиента в брой, в офис на Изипей, като Клиентът следва да се идентифицира с валиден документ за самоличност. При обратно изкупуване на електронни пари на стойност над 300 лв., Изипей има право да поиска изплащането да се извърши по банков път.

16. Изипей има правото да наложи ограничения за обратното изкупуване на електронни пари или да изисква допълнителни документи и информация от Клиента, включително снемане на копие от документ за самоличност, с оглед спазване на нормативната уредба за превенция срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите измами.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА

1. Микросметката се ползва съгласно определени еднократни, седмични и месечни лимити при спазване на изискванията на настоящите Общи условия. В зависимост от потребителското ниво, Клиентът има право да ползва определени услуги.

2. Видове потребителски нива:

2.1. "Потребителско ниво 1":

При първоначална регистрация на Клиента в ePay.bg, съгласно Общи условия за извършване на плащания чрез ePay.bg, автоматично се генерира възможност за откриване на Микросметка – Потребителско ниво 1. Клиентите, сключили договор за Микросметка с "потребителско ниво 1", имат възможност да ползват "Микросметка“ при следните входящи и изходящи лимити:

  Дневен лимит на платежните операции – 200.00 лв.;

  Седмичен лимит на платежните операции – левовата равностойност на 150 евро по фиксинга на БНБ;

  Месечен лимит на платежните операции – левовата равностойност на 150 евро по фиксинга на БНБ;

  Праговете за Микросметка – Потребителско ниво 1 са в съответствие с нормативно определените прагове, съгласно изискването на чл. 24 от ЗМИП, обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., изм. доп. ДВ, бр. 94 от 2019 г.

2.2. "Потребителско ниво 2":

За Клиенти, притежаващи регистрация в ePay.bg, които имат регистрирана платежна карта в клиентския си профил в еPay.bg, с която са извършили плащане на най-малко 5 битови сметки чрез ePay.bg, автоматично се генерира възможност за откриване на Микросметка – Потребителско ниво 2. Клиентите, сключили договор за Микросметка с „потребителско ниво 2“, имат възможност да ползват "Микросметка“ при следните входящи и изходящи лимити:

  Дневен лимит на платежните операции – левовата равностойност на 150 евро по фиксинга на БНБ;

  Седмичен лимит на платежните операции – левовата равностойност на 150 евро по фиксинга на БНБ;

  Месечен лимит на платежните операции – левовата равностойност на 150 евро по фиксинга на БНБ;

  Праговете за Микросметка – Потребителско ниво 2 са в съответствие с нормативно определените прагове, съгласно изискването на чл. 24 от ЗМИП, обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г., изм. доп. ДВ, бр. 94 от 2019 г.

2.3. "Потребителско ниво 3":

Изискванията за идентификация и проверка за клиенти с Микросметка – потребителско ниво 3 са приведени в съответствие с изискванията на ЗМИП (обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.) и Правилника за прилагане на ЗМИП, обн., ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г.

  2.3.1. Всеки Клиент, притежаващ профил в ePay.bg, има възможност да открие „Микросметка – потребителско ниво 3“, при спазване изискванията на настоящите Общи условия. Откриването на Микросметка потребителско ниво 3 не е обвързано с условие за преминаване през другите потребителски нива, посочени в т. 2.1. и 2.2.

  2.3.2. При откриване на Микросметка - потребителско ниво 3 Клиентът следва да представи всички документи и данни, изискуеми съгласно раздел IV от „Общи условия на „ИЗИПЕЙ” АД за откриване и обслужване на платежни сметки и предоставяне на платежни услуги“.

  2.3.3. Клиентът може да заяви откриването/преминаването към Микросметка – потребителско ниво 3, като предостави необходимите изискуеми документи и информация по един от следните начини:

    а) онлайн посредством профила си в ePay.bg, като клиентът следва да заснеме официалния си документ за самоличност (лице и гръб), както и кратко видео, които да прикачи в съответните линкове в профила си в ePay.bg. В случай на необходимост, Клиентите следва да попълнят декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП в съответни линкове, както и изискуемите данните в секцията „Допълнителна информация“

    б) с лично явяване в офис на Изипей, като клиентът предоставя на място копие от официален документ за самоличност и другите необходими документи и информация, посочени в подт. „а“.

  2.3.4. С цел избягване на всякакво съмнение, представянето от страна на Клиента на документи за идентификация и други необходими документи за откриване на Микросметка – потребителско ниво 3 по реда, описан в т. 2.3.3 (независимо кой от двата посочени по-горе начини се използва – лично явяване или електронната система ePay.bg), не означава автоматично откриване на Микросметка – потребителско ниво 3 и установяване на делово отношение с Клиента. Представените документи подлежат на обстоен преглед от страна на служителите на Изипей и „Ипей“ АД. Само след извършване на необходимите проверки и анализ на представените от клиента документи се извършва потвърждение и откриване на сметката. В този период сметката е със статус „в процес на откриване/одобрение“ за трето ниво, като същата не е активна и Клиентът не може да използва функционалностите на Микросметка – потребителско ниво 3.

  2.3.5. Клиентите с "Потребителско ниво 3" нямат лимити за получаване на касови преводи по Микросметката и при захранване на Микросметка чрез плащане с карта на банкомат. При захранване на Микросметка чрез плащане с карта посредством еPay.bg и при превод от Микросметка на друг потребител се прилага месечен лимит 500 лв.

*Регистрираните в ePay.bg клиенти, достигнали "Микросметка ниво 3" до 19.12.2017 г. вкл., нямат лимити за получаване на преводи по Микросметка.

  2.3.6. Клиентите с "Потребителско ниво 3" могат да извършват плащания до размера на наличността по тяхната Микросметка.

  2.3.7. Изипей предоставя IBAN и BIC като уникален идентификатор на Микросметката за Клиенти с „Потребителско ниво 3“.

  2.3.8. При откриване/закриване и промяна на потребителски данни за достъп до Микросметка – Потребителско ниво 3 на каса на Изипей, чрез пълномощник, се изисква представяне на пълномощно при спазване изискванията на раздел XIIIa от Общи условия за откриване и обслужване на платежни сметки и предоставяне на платежни услуги на „Изипей“ АД.

  2.3.9. Откриване на на Микросметка – потребителско ниво 3 от преупълномощено лице не се допуска.

  2.3.10. При откриване/закриване на Миркосметка – потребителско ниво 3 и промяна на потребителски данни за достъп до Микросметка – Потребителско ниво 3 от пълномощник, той трябва да се легитимира с документа си за самоличност, описан в пълномощното, като Изипей има право да снеме копие от документа за самоличност и на пълномощника. Изипей приема легитимация на пълномощника и с преиздаден документ за самоличност (при изтичане на срока на валидност на описания в пълномощното).

  2.3.11. Изипей има право да извършва проверка на валидността на представените му пълномощни чрез съответния нотариус, заверил пълномощното.

3. Допуска се преминаване към друго потребителско ниво, когато са изпълнени съответните изисквания на системата ePay.bg и на Изипей.

4. Лимитите за извършване на платежни операции от Микросметка могат да бъдат променяни след публикуването им в Интернет страницата на Изипей и в еPay.bg. Поради мерки за сигурност или регулаторни изисквания, Изипей може да налага или да променя лимитите едностранно и без съгласие на клиента, за което Изипей ще информира клиента. Изипей има право по своя собствена преценка да промени лимитите, след постъпило клиентско поискване за промяна на лимити, и няма да носи отговорност в случай на отказ, във връзка с подобно искане от страна на Клиента.

5. Максималният размер на сумата, която се приема от Изипей по отделен превод в брой (при зареждане/презареждане на Микросметка в брой, в офис на Изипей ), е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, освен ако изрично не е договорено друго.

6. Средства за задълбочено установяване идентичността на Клиента. Персонализирани защитни характеристики на Микросметката:

6.1. Чрез потребителско име и парола за достъп до профила на Клиента в ePay.bg - определят се лично от Клиента;

6.2. Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) - валиден и регистриран КЕП в системата ePay.bg, в комбинация с потребителско име и парола;

6.3. Чрез временен SMS код – временна парола, изпратена чрез SMS на регистриран в еPay.bg мобилен номер на Клиента, в комбинация с потребителско име и парола за достъп до ePay.bg.

6.4. Чрез динамичен код, посредством мобилно приложение еPay.bg, инсталирано на мобилно устройство на клиента.

7. За потвърждение на определени платежни операции Изипей или Операторът изисква допълнително потвърждение (задълбочено установяване на идентичността) по реда на т. 6.3 или 6.4. Във всички случаи Изипей и Операторът имат право да изискват предоставяне от страна на Клиента на допълнителна информация при нареждане на паричен превод от Микросметката.

8. Изипей и Операторът си запазват правото да променят посочените в подт. 6.1 – 6.4 на Раздел ІV средства за достъп и идентификация, като уведомяват за това Клиентите чрез обявление на интернет страницата на еPay.bg и/или в интернет страницата на Изипей или по друг подходящ начин.

Платежни операции

9. Платежните операции, които Клиентът може да извършва от/към Микросметка, са както следва:

9.1. Зареждане на Микросметката чрез предоставяне на средствата брой, в офис на Изипей;

9.2. Зареждане на Микросметка чрез плащане с банкова карта (чрез системата ePay.bg или от банкомат с активна услуга Bpay);

9.3. Плащане на стоки и услуги към регистрирани в ePay.bg търговци;

9.4. Паричен превод в брой. Преводът се нарежда чрез ePay.bg, като сумата се получава в офис от мрежата на Изипей;

9.5. Превод по друга Микросметка; *Услугата е достъпна за клиенти "Потребителско ниво 3";

9.6. Превод по сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги на територията на страната;
*Услугата е достъпна за Клиенти с Микросметка – Потребителско ниво 3.

9.7. Периодични преводи;

9.10. SEPA преводи, съобразно посоченото в Общи условия за откриване и обслужване на платежни сметки и предоставяне на платежни услуги на „Изипей“ АД.

10. Клиентът може да получава преводи по Микросметка или да зарежда/презарежда електронни пари, съхранявани по неговата Микросметка, до размера на входящите лимити, приложими към съответното потребителско ниво на Клиента.

Подаване на платежно нареждане за плащане/превод от Микросметка

11. Клиентът може да управлява своята Микросметка и да извършва платежни операции от Микросметката:

11.1. Чрез Интернет чрез системата ePay.bg;

11.2. Чрез мобилно приложение за достъп до еPay.bg.

12. За подаване на платежно нареждане чрез Интернет, Клиентът се идентифицира по един от начините, описани в подт. 6.1-6.2 на Раздел ІV и попълва платежно нареждане в сайта еPay.bg. Плащането се потвърждава от Клиента с паролата му за достъп до еPay.bg или с еднократна парола, изпратена чрез SMS на регистриран в профила на Клиента мобилен номер или чрез потвърждение на операцията в мобилното приложение еPay.bg, в зависимост от изискванията на системата.

12.1. За извършване на превод по друга Микросметка Клиентът попълва в платежното нареждане уникалния идентификатор на Микросметката на Получателя или негов телефонен номер/ еmail, регистрирани в неговия профил в еPay.bg, сума и основание на превода. Изипей не носи отговорност, ако средствата бъдат изпратени на грешен получател, поради невярно или неправилно попълнени от Клиента данни за Получателя.

12.2. За извършване на превод по платежна сметка Клиентът попълва в платежното нареждане име/наименование и IBAN на сметката на Получателя, както и сума и основание на превода.

12.3. За извършване на превод в брой към друг Получател или теглене на пари от Микросметка в брой Клиентът попълва платежното нареждане за превод в брой като посочва име на Получателя, ЕГН или номер на документ за самоличност на Получателя, основание и сума на платежната операция.

12.4. За извършване на периодични преводи Клиентът посочва: данни за получателя и неговата сметка (име на получателя, IBAN); сума; ден/число от месеца за изпълнение на плащането (когато през различните месеци то е неработен ден, плащането се извършва на следващия работен ден); честота на плащанията (Клиентът избира брой на транзакциите - колко последователни седмици/месеци според избрания период да бъде извършван преводът; брой опити за извършване на превода при грешка (колко последователни дни да се прави опит за извършване на превода при грешка, възникнала на определения от Клиента ден/число). Първият периодичен превод се потвърждава от Клиента с парола и ако плащането е успешно, всеки следващ превод се извършва автоматично.

12.5. За плащане на стоки и услуги към регистрирани в еPay.bg търговци Клиентът потвърждава автоматично попълнено платежно нареждане, съдържащо информация за Търговеца, сума и основание за плащането.

13. За подаване на платежно нареждане чрез мобилното приложение еPay.bg, Клиентът еднократно се идентифицира съгласно условията в подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV и дава съгласието си за всяка отделна платежна операция и нарежда на Изипей да я изпълни чрез въвеждане на парола за достъп до мобилното приложение или пръстов отпечатък/ лицево разпознаване, когато е приложимо за съответния вид мобилно устройство.

13.1. За извършване на превод по друга Микросметка, Клиентът попълва в платежното нареждане уникалния идентификатор на Микросметката на Получателя или негов телефонен номер, адрес на електронна поща, регистрирани в еPay.bg, както и сума и основание на превода.

13.2. За плащане на стоки и услуги към регистрирани в еPay.bg търговци, Клиентът потвърждава автоматично попълнено платежно нареждане с информация за Търговеца, сума и основание за плащането.

14. Изипей има право да откаже изпълнение на плащане, когато Клиентът не е попълнил всички задължителни данни за съответната операция, когато Клиентът няма достатъчна наличност по Микросметката, при възникнало съмнение, че платежното нареждане не е подадено от Клиента или негов упълномощен представител, както и в случаи на ограничения съгласно действащото законодателство.

14.1. Изипей уведомява Клиента за причините за отказа по предходната т. 14, освен ако е налице забрана за предоставяне на подобна информация съгласно действащата нормативна уредба.

14.2. Изипей не носи отговорност за загуби, които биха могли да възникнат или са възникнали за Клиента вследствие на отказа от страна на Изипей да изпълни подаденото платежно нареждане.

Зареждане на Микросметка

15. Клиентът може да зарежда парични средства по Микросметката си, чрез описаните в раздел III, т. 7 от настоящите Общи Условия платежни операции, при спазване на посочените в Раздел IV, т. 2 лимити.

Получаване на платежно нареждане и срокове за изпълнение

16. Изипей изпълнява само разрешени платежни операции.

16.1. Платежната операция е разрешена, ако Клиентът я е наредил при спазване на условията за идентификация, посочени в подт. 6.1 – 6.4 на Раздел ІV или е дал съгласието си за изпълнението й.

16.2. Нареждането или съгласието за изпълнение на плащане не може да бъде оттеглено от платеца след получаването му от Изипей. Наредените чрез Интернет или чрез мобилно приложение платежни операции се считат за получени от Изипей в момента на тяхното потвърждение от Клиента с паролата му за достъп до еPay.bg или до мобилното приложение ePay.bg и/или с временна парола, изпратена чрез SMS, или еднократна парола.

16.3. Когато плащането е наредено и потвърдено от Клиента в неработен ден, платежното нареждане се смята за получено на следващия работен ден, с изключение на вътрешни за системата преводи.

17. Изипей не носи отговорност, ако платежната операция бъде изпълнена и средствата постъпят по Микросметка или платежна сметка на грешен получател, поради невярно или неправилно попълнени от Клиента данни за Получателя.

18. В случаите, когато Изипей е изпълнило платежното нареждане в съответствие с посочения в него уникален идентификатор/ IBAN, плащането се счита за точно извършено.

19. При неизпълнение на платежно нареждане поради посочен от Клиента невалиден уникален идентификатор/ IBAN на платежната сметка, Изипей възстановява сумата по Микросметката на Клиента на следващия работен ден.

20. Когато Изипей и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден, Клиентът може да отмени платежното нареждане най-късно до края на работния ден, предхождащ договорения ден за плащането. Изключения се допускат само при изрично съгласие на Изипей и в случай на технологична възможност за това.

21. Платежните нареждания в офис на Изипей се приемат в рамките на работното време за работа с Клиенти на съответния офис и се изпълняват при условията на т. 23. и т. 24.

22. Когато Изипей и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден или в деня, в който Клиентът предостави необходимите средства, момент на получаване на нареждане се смята уговореният ден, а ако този ден е неработен ден за Изипей – следващият работен ден.

23. Ако не е уговорено друго, нареждане за вътрешен превод между Микросметки на Клиенти се изпълнява в деня на получаване на нареждането в Изипей, при наличие на достатъчно средства по Микросметката на платеца.

24. Преводи по сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги (банка), се изпълняват на следващия работен ден, при условие че нареждането е прието от Изипей до 15.00 часа на работния ден.

25. При платежна операция, наредена в полза на Клиента, Микросметката му се заверява в деня, в който сумата е получена по сметка на Изипей.

26. Ако паричните средства, които са преведени в изпълнение на платежно нареждане, са върнати поради причини, които са извън контрола на Изипей (неточна информация в платежното нареждане, сметката на Получателя е закрита и т.н. ), Микросметката на Клиента се заверява с върнатите суми. Изипей не възстановява таксите, които са били заплатени от Клиента-платец за изпълнение на платежното нареждане.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА

1. Клиентът има право:

1.1. Да извършва платежни операции с Микросметка съгласно настоящите Общи условия, до размера на разполагаемата наличност по Микросметката и съгласно определените лимити за плащания и получаване на преводи за съответното ниво Микросметка. Наличността по Микросметката на Клиента се намалява със стойността на извършените плащания, както и приложимите такси съгласно Тарифата на Изипей, публикувана на интернет страницата на Изипей и в еPay.bg.

1.2. Да получава преводи по Микросметката си до размера на лимита за преводи за съответното ниво Микросметка. Всяко ново зареждане или превод по Микросметката се прибавя към остатъка от наличността по Микросметката и е на разположение за ползване от Клиента в съответствие с лимитите за превод, приложими за съответното ниво Микросметка.

1.3. Да се откаже по всяко време от ползване на Микросметка и да упражни правото си на обратно изкупуване на остатъка от електронните пари, съхранявани по неговата Микросметка при спазване на изисквания, посочени в настоящите Общи условия.

1.4. Да получава справка за извършените с Микросметка плащания, както и за получени преводи – чрез регистрацията на Клиента в еPay.bg в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия. Клиентът може да получи справката по предходното изречение и на хартиен носител, в централния офис или други определени от Изипей офиси, като тя се заплаща в съответствие с Тарифата на Изипей, публикувана на интернет страницата www.easypay.bg

2. Клиентът се задължава:

2.1. Да пази и да не разкрива на трети лица информация, свързана с пароли и други идентификационни данни съгласно подт. 6.1-6.4, чрез които се идентифицира при нареждане на плащане от Микросметка.

2.2. Клиентът се задължава незабавно да информира Изипей и/или Оператора Ипей, в случай че неговите средства за идентификация по подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV са неправомерно използвани на някои от следните адреси и телефони за контакти:

Ипей АД – на телефон: (02) 921 0880 или по е-mail: office@epay.bg (като посочи КИН или е-mail на регистрацията си в ePay.bg)

Изипей АД - на телефон: (02) 921 0876 или по е-mail: office@easypay.bg (като посочи КИН или е-mail на регистрацията си в ePay.bg)

В случаите по настоящата точка временно се прекратява възможността за ползване на Микросметката, докато Клиентът въведе нова парола и други защитни средства.

2.3. Клиентът се задължава да не използва Микросметката за цели, които противоречат на закона, включително за придобиването или за продажбата на стоки или услуги, забранени от действащото българско право.

2.4. Клиентът няма право да предприема каквито и да било целенасочени или умишлени действия, които могат да възпрепятстват предоставянето на услуги от Изипей на Клиента или на трети страни.

3. При спиране на обслужването на Микросметката, блокиране или прекратяване на договора при настоящите Общи условия, независимо от причините и основанията за това, Клиентът се задължава незабавно да погаси всички свои задължения към Изипей, произтичащи от ползването на Микросметката.

VI. ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗИПЕЙ И НА КЛИЕНТА

1. Изипей не отговаря по какъвто и да е начин за сделките, по които Клиентът извършва или получава плащания чрез Микросметката.

2. Изипей не носи отговорност за стоки и услуги, закупени и платени чрез превод от Микросметка, както и за неизпълнение по такива сделки от другата страна, която получава плащания с Микросметка.

3. Изипей и Операторът не носят отговорност за неизвършване или забавяне на плащания, наредени от Клиента, в случай, че:

3.1 Забавянето или предприетите от Изипей или Оператора действия са с оглед спазването на нормативните изисквания, наложени за предотвратяването изпиране на пари или финансиране на тероризма или с цел превенция срещу финансови измами.

3.2. Неизвършването или забавянето на плащането е по вина на:

   а) Клиента или Получателя, поради посочване на невалидни данни, необходими за изпълнението на превода;

   б) Доставчика на платежни услуги съответно на Платеца (когато Получателят е клиент на Изипей) или на Получателя (когато Платецът е клиент на Изипей);

   в) или забавянето се дължи на непреодолима сила.

4. Изипей не носи отговорност и не приема рекламации, в случай че Клиентът предостави своята парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало.

5. Изипей не носи отговорност и няма задължение да изплаща щети или пропуснати ползи, в случай че Клиентът не може да извърши в определен момент плащане чрез Микросметка поради форсмажорни обстоятелства или поради независещи от Изипей причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

6. Изипей носи отговорност и своевременно възстановява на Клиента-платец сумата на неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция, когато неизпълнението или неточното изпълнение е по вина на Изипей. В тези случаи отговорността на Изипей е само за преките загуби и щети, понесени в резултат от неизпълнението или забавеното изпълнение на платежна операция по вина на Изипей, т.е. до размера на платените от Клиента такси.

7. В случай, че Клиентът твърди, че не е разрешавал платежна операция или че е налице неточно изпълнена платежна операция, Изипей носи доказателствената тежест при установяване на автентичността на съответната платежна операция, нейното точно регистриране, осчетоводяване, както и за това, че операцията не е засегната от техническа повреда или друг недостатък, ако клиентът е физическо лице, потребител. При установяването на автентичността на съответната платежна операция, Изипей извършва проверка на правомерното използване на Микросметката, включително на персонализираните защитни характеристики по подт. 6.1-6.4 на раздел ІV, в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия.

8. Ако Клиентът - едноличен търговец или юридическо лице, който не е потребител, твърди, че не е разрешавал платежна операция или че е налице неточно изпълнена платежна операция, предходната т. 7 не се прилага по отношение на доказателствената тежест и доказването на твърдяното е изцяло в тежест на Клиента.

9. В случаите, при които Клиентът не е успял да запази персонализираните защитни характеристики и средства за достъп и идентификация съгласно подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV, Клиентът е отговорен и поема риска от щети, възникнали за него или за Изипей, поради неправомерното им използване от трето лице. Размерът на отговорността в хипотезата по настоящата точка, която се понася от Клиента, който е физическо лице - потребител, е до лимита, определен съобразно действащия Закон за платежните услуги и платежните системи. Клиентът, който е едноличен търговец или юридическо лице, е изцяло отговорен и поема риска в пълен размер на всички щети, възникнали за него или за Изипей, поради неправомерното използване от трето лице на неговите средства за достъп и идентификация съгласно подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV.

10. Клиентът отговаря за всички вреди и понася изцяло загубите, независимо от размера им, свързани с всички неразрешени платежни операции от Микросметката, ако са причинени чрез измама, и/или вследствие умишлено или поради груба небрежност неизпълнение от него на едно или повече от задълженията му, свързани с откриването и/или използването на Микросметката и съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство.

11. След като Клиентът е уведомил Изипей и/или Ипей за присвояване или неразрешена употреба на неговите средства за достъп и идентификация по подт. 6.1-6.4 на Раздел ІV, Клиентът не понася никакви имуществени вреди, произтичащи от използване на Микросметката в резултат на присвояване или неразрешена употреба на идентификационните данни, с изключение на случаите, когато Клиентът е действал чрез или с цел измама.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ МИКРОСМЕТКА. БЛОКИРАНЕ НА МИКРОСМЕТКАТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

1. Изипей има право да ограничава или разширява видовете операции, които Клиентът има възможност да извършва чрез Микросметката, информация за което се предоставя в интернет страницата на Изипей www.easypay.bg и на Оператора www.epay.bg В случай че Клиентът не приеме предвижданите промени, същият има право да се откаже от ползването на Микросметката, като прекрати договора по реда на т. 7 по-долу, преди влизане в сила на промените.

2. Изипей има право да преустанови изпълнението на преводите, предоставянето на част от услугите на Клиента или да блокира незабавно Микросметката на Клиента в следните случаи:

2.1. При съмнение за неправомерно използване на Микросметката или използването й с цел извършване на финансови измами, включително при получено от Изипей или Оператора оспорване на плащане с карта или Микросметка, заверено по Микросметката на Клиента;

2.2. При постъпило уведомление с искане за блокиране, поради съмнения за или загубване, кражба, отнемане по друг начин на средствата за достъп и идентификационни данни по подт. 6.1-6.4 до Микросметката, както и за неправомерно използване на Микросметката от друго лице;

2.3. Когато с действията си Клиентът нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на настоящите Общи условия;

2.4. По инициатива на Изипей и Оператора – по обективни причини, свързани със сигурността на персонализираните защитни характеристики на Клиента по подт. 6.1-6.4 от раздел ІV, основателни съмнения за неоторизирани от Клиента нареждания за плащания от Микросметката, употреба на Микросметката с цел измама.

2.5. Автоматично – при въвеждане определен брой пъти на грешни идентификационни данни.

2.6. При непристойно поведение на Клиента и обидно отношение към служителите на Изипей и Оператора, изразяващо се в използване на вулгарни думи и изрази или жестове, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества спрямо представители и служителите на Изипей и/или Оператора или друго поведение, нарушаващо добрите нрави.

3. Когато блокирането е по инициатива на Клиента, Микросметката се блокира след предоставяне от Клиента на изискваната от Изипей и Оператора идентификационна информация.

4. Блокирането на Микросметката не води до незабавно и безусловно до прекратяване на договора на Клиента с Изипей.

5. Изипей АД има право едностранно да прекрати Договора при Общи условия за Микросметка:

5.1. С двумесечно писмено предизвестие до посочен от Клиента адрес или чрез уведомление изпратено на посочен от Клиента адрес на електронна поща;

5.2. Едностранно, без предизвестие, по всяко време, при нарушаване, както и при възникване на съмнения за нарушаване от Клиента на настоящите Общи условия, приложимото и относимо законодателство в Република България, включително като последваща мярка в случаите на блокиране на Микросметката по т. 2.1, 2.3 и 2.6 от настоящите Общи условия.

6. В случай, че Изипей блокира Микросметката или прекрати договора за Микросметката на Клиента при условията, предвидени в настоящите Общи условия, парите, съхранявани по Микросметката на Клиента, се превеждат по платежна сметка, посочена от Клиента или се предоставят на Клиента в брой, в офис на Изипей.

7. Клиентът има право да прекрати договора и да закрие Микросметката едностранно, по всяко време, като се задължава незабавно да погаси всички задължения към Изипей, произтичащи от ползването на Микросметката.

8. При прекратяване на договора с Клиента и закриване на Миркосметката, независимо от основанието за това, както и в случаите на блокиране на Микросметката Изипей има право да удържи от паричните средства по Микросметката, всички дължими от Клиента такси за предоставени от Изипей услуги, както и разходи, включително, но не само, глоби, обезщетения за нанесени вреди, претърпени от Изипей вследствие на нарушения от страна на Клиента на настоящите Общи условия, изплатени от Изипей суми, свързани с оспорени плащания, заверени по Микросметката на Клиента. При наличие на наложен запор на средствата по Микросметката, Изипей има право да откаже искането на Клиента за закриването й до приключване на съответното производство, с надлежно вдигане на запора от наложилия го орган.

VIII. ТАКСИ И КОМИСИОНИ.

1. При извършване на платежни операции с Микросметка или получаване на пари по Микросметка Клиентът дължи такси съгласно действащата тарифа на Изипей за таксите и комисионите, представляваща неразделна част от настоящите Общи условия, която е публикувана на Интернет страницата на Изипей www.easypay.bg и на Оператора www.epay.bg

2. Изипей има право да удържа служебно от притежаваните от Клиента електронни пари по Микросметка необходимата сума за заплащане на дължими от Клиента такси и комисиони по извършването на платежни операции с Микросметката, ако те не са заплатени от Клиента по друг начин, с което се намалява размера на неизползваната стойност на притежаваните от Клиента електронни пари по неговата Микросметка.

3. Ако дължимите от Клиента такси не са били удържани при изпълнение на платежна операция от Микросметка, Изипей има право да ги удържи впоследствие, след изпълнението на платежната операция.

IX. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТ. КОРИГИРАЩИ ПРЕВОДИ

1. Клиентът има достъп до справка за извършените чрез Микросметката платежни операции и получени преводи във всеки един момент чрез клиентския си профил в еPay.bg. Получаването на информацията за извършените платежни операции се доказва посредством съществуващите записи в системата на Изипей и/или Ипей относно дата и час на изтегляне от страна на Клиента на съответната справка. Клиентът има възможност да се регистрира за получаване на уведомление за всяка отделна платежна операция на електронната поща, посочена в неговия профил в ePay.bg. Когато платежното нареждане е подадено от Клиента чрез използване на средствата за сигурност и идентификация по подт. 6.3 и 6.4 от Раздел ІV, Изипей счита, че Клиентът е уведомен за изпълнението на платежната операция в момента на нейното потвърждение. Изипей може да осигури на разположение на Клиента справки и/или извлечения за движенията по Микросметката му и по друг начин, във форма и периодичност конкретно договорени с Клиента, като в този случай Изипей има право да събира такси, съгласно Тарифата на Изипей, публикувана в интернет страницата на дружеството www.easypay.bg

Коригиращи преводи

2. Клиентът има право да оспори извършени операции, отразени в информацията по предходната т. 1, като подаде писмено възражение до Изипей в 14-дневен срок от датата, на която Клиентът е узнал за извършените платежни операции.

3 Изипей извършва коригиране на платежна операция по искане на Клиента, само ако е уведомено от Клиента без неоснователно забавяне при условията т. 2. от раздел IX, но не по-късно от 13 месеца от датата, на която наличността по Микросметката на Клиента е намалена със сумата на оспорваната от него платежна операция.

Служебни операции

4 В случай на грешно постъпили средства по чужда Микросметка, поради грешка на Доставчик на платежни услуги, независимо дали Клиентът е наредител или получател на превод, ИЗИПЕЙ има право да задължи служебно Микросметката със сумата на грешния превод, като уведомява Клиента за извършените корекции. Когато по Микросметката са постъпили средства в резултат на измама, ИЗИПЕЙ има право да задължи служебно Микросметката със съответната сума и да извърши служебен коригиращ превод за възстановяване на неправомерно постъпилите суми по сметка на наредителя или по сметка на доставчика на платежни услуги на наредителя, за което, с приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава своето безусловно и неотменимо съгласие.

X. ВЪЗРАЖЕНИЯ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на платежна операция, свързана с притежаваните от Клиента електронни пари по Микросметка, Клиентът може да подаде писмено възражение до Изипей, към което се прилагат всички документи за изясняване предмета на спора. За дата на получаване на възражението се счита денят на получаване от Изипей на всички документи, доказващи основателността му.

2. Изипей уведомява писмено Клиента за становището си по възражението в 14- дневен срок от датата на получаването му от Изипей.

3. В случай че Клиентът не е съгласен със становището на Изипей или не получи становище по жалбата си от Изипей в посочения по-горе срок, той може да отнесе спора за разглеждане от Помирителната комисия за платежни спорове или пред компетентния български съд за решаване по съдебен ред.

XI. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

1. Клиентът осъществява контакти с Изипей и/или Оператора Ипей АД по следните начини:

1.1. Писмено или чрез посещение на централното управление на Изипей или Ипей с адрес гр. София, П. К. 1000, ул. „Иван Вазов" No 16;

1.2. На телефонните номера и/или на е-mail адресите за връзка, обявени на Интернет страницата на Изипей – www.easypay.bg и на Оператора – www.epay.bg

2. Изипей и Ипей осъществяват контакт с Клиента на посочените от него адрес на електронна поща (e-mail), телефон или пощенски адрес.

3. При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия приложимият между страните език е българският език.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ТАРИФАТА

1. Изипей може по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия, както и да изменя и допълва Тарифата, като уведоми Клиент потребител-физическо лице най-малко два месеца преди датата на влизане в сила на измененията и/или допълненията.

2. Уведомлението се предоставя от Изипей чрез Интернет страницата на Изипей www.easypay.bg и/или Интернет страницата на Оператора Ипей www.epay.bg или на хартиен носител в офисите на Изипей на български език.

3. Не се налага двумесечно предизвестие и промените се прилагат без предварително уведомление по реда на т. 2 в следните случаи:

3.1. Когато се разширява обхватът на предлаганите платежни услуги;

3.2. Когато са налице законово установени условия за промени или от съображения за сигурност с цел предотвратяване на финансови измами.

4. В случай, че Клиентът не уведоми писмено Изипей, че не приема промените в Общите условия и/или Тарифата преди датата, на която промените влизат в сила, Изипей ще счита, че Клиентът е приел промените в условията на настоящите Общи условия и/или Тарифата и се смята за обвързан с тях.

5. В случай, че Клиентът уведоми писмено Изипей, че не приема тези промени преди датата, на която промените влизат в сила, Клиентът има право да прекрати Договора преди датата, на която промените в настоящите Общи условия влизат в сила, без да носи отговорност за разноски и обезщетения.

XIII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Операторът и Изипей са администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни в сила от 25.05.2018 г. и националното законодателство. Ипей и Изипей обработват лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори като банки и други доставчици на платежни услуги и системни оператори, определени в ЗПУПС.

2. Данните, свързани с плащания чрез еPay.bg, както и данните за идентификация на Клиента, се обработват съвместно между Ипей и Изипей съгласно настоящите Общи условия.

3. Информация относно целта и основанието за обработване на Вашите лични данни, срок за съхранението им, категории получатели, както и начините за упражняване на право на коригиране, ограничаване на обработката и изтриване на личните данни, възражение срещу обработването им, право на жалба, право на копие от съхраняваните данни е публикувана на сайта на Оператора (www.epay.bg), както и на сайта на Изипей (www.easypay.bg) в техните декларации за поверителност и защита на личните данни.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 6.10.2022 г. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат Общи условия за откриване и обслужване на платежни сметки и предоставяне на платежни услуги на „Изипей“ АД.