Общи условия за ползване на МИКРОСМЕТКА

Общи условия за ползване на МИКРОСМЕТКА

Настоящите Общи условия имат за цел да информират клиентите за условията, при които Изипей АД в партньорство с Ипей АД (ePay.bg) предлага услугата „плащане чрез Микросметка”. За да ползва услугата, клиентът трябва да потвърди, че приема настоящите Общи условия.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ИЗИПЕЙ” АД И „ИПЕЙ” АД

1. Изипей АД е юридическо лице, което открива и поддържа платежни инструменти, с търговско наименование "Микросметки", на регистрирани клиенти на оператора ePay.bg, на основание и при условията на индивидуална лицензия № РД 22–1604/ 14.07.2010 г., издадена от Българска народна банка за извършване на дейност като платежна институция, вписана в публичния регистър по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), воден от БНБ. Изипей АД е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.easypay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131344648.

2. Ипей АД е юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания в ePay.bg посредством банкови карти или други платежни средства, одобрени от него, и което осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните, при спазване на утвърдената от него и приета от банките - издатели на карти, БОРИКА и Изипей АД технология за това. Ипей АД е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” № 16 и електронен адрес в Интернет – www.еpay.bg, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131409398.

II. ОТКРИВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

1. Микросметка е платежен инструмент по смисъла на ЗПУПС за дистанционно (чрез интернет) идентифициране на платеца или на получателя и подаване на платежно нареждане към Изипей АД или към трети лица, в рамките на определени лимити. Паричните средства за изпълнение на наредените от Клиента плащания следва предварително да са налични при Изипей АД (по Микросметката на Клиента).

Всеки регистриран в ePay.bg клиент (както физическо, така и юридическо лице) има възможност да ползва Микросметка.

Микросметката се открива и поддържа от Изипей АД на името на Клиента и с неговите лични данни, регистрирани в ePay.bg. Клиентът носи персонална отговорност за верността на подадените от него данни.

Договорът с потребителите за откриване и ползване на Микросметка при настоящите Общи условия се счита сключен с внасянето на средства по Микросметката по един от посочените в настоящите условия начини.

Право да ползват Микросметка имат всички лица навършили 18 /осемнадесет/ години. За откриване на Микросметка на непълнолетни лица се изисква писмено съгласие на родител / попечител. В централния или други определени офиси на Изипей АД се представя лично или нотариално заверена декларация за съгласие от родителя/ попечителя.

Микросметката се ползва съгласно определени еднократни, седмични и месечни лимити за плащане и съответно получаване на преводи, посочени в настоящите Общи условия. В зависимост от потребителското ниво на клиента в системата еPay.bg, могат да се ползват услугите достъпни за съответното ниво Микросметка.

Клиентът има възможност да използва Микросметката до момента на валидност на неговата регистрация в системата ePay.bg.

Видове потребителски нива и Микросметки:

1.1. "Потребителско ниво 1"

Клиентите от "потребителско ниво 1" получават възможност да ползват "Микросметка ниво 1" веднага щом потвърдят съгласието с настоящите Общи условия, без да е необходимо да регистрират в системата ePay.bg банкови карти.

1.2 "Потребителско ниво 2"

Клиентите от "потребителско ниво 2" се регистрират в системата еPay.bg и регистрират банкова карта, с която заплащат най-малко 5 битови сметки през системата /задължително условие/. Клиентите от това ниво имат възможност да ползват "Микросметка ниво 2". Те могат да извършват плащания в ePay.bg както със своята Микросметка, така и с банковата си карта.

1.3 "Потребителско ниво 3"

Клиентите от "потребителско ниво 3" се регистрират в системата и се идентифицират по един от следните начини: чрез Квалифициран електронен подпис, който се приема от системата ePay.bg, в офис на ePay.bg или в офис на Изипей АД.

Клиентите от това ниво нямат лимити за плащане с Микросметка и могат да извършват преводи до размера на наличността по Микросметката. Изипей АД предоставя възможност "Микросметка ниво 3" да има допълнителен уникален идентификатор с IBAN номер. За захранване на Микросметката платецът може да посочи в нареждането за плащане IBAN номера към Микросметката при Изипей АД.

Допуска се преминаване към друго потребителско ниво, когато са изпълнени съответните изисквания на системата ePay.bg и Изипей АД.

III. ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

1. Платежни операции, които могат да се извършват чрез Микросметка:

1.1 Захранване на Микросметката в офис на Изипей;

1.2 Захранване на Микросметка чрез плащане с банкова карта (чрез системата ePay.bg). Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay.bg до 19.12.2017 г. Клиенти, регистрирани в ePay.bg след 19.12.2017 г. ползват услугата, при достигане на "потребителско ниво 3";

1.3 Плащане на стоки и услуги към регистрирани в системата на Изипей АД и/или ePay.bg търговци;

1.4 Паричен превод в брой. Преводът се нарежда чрез системата ePay.bg и/или интернет страницата на Изипей, като сумата се получава в офис на Изипей;

1.5 Превод по Микросметка на друг потребител в ePay.bg. Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay.bg до 19.12.2017 г. Клиенти, регистрирани в ePay.bg след 19.12.2017 г. ползват услугата, при достигане на "потребителско ниво 3";

1.6 Превод по сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги или при банка в страната, чрез нареждане подадено по електронен път посредством ePay.bg. Услугата се предоставя съвместно с банки-партньори.

1.7 Захранване на Микросметка чрез плащане с банкова карта на банкомат.

Подаване на платежно нареждане с използване на Микросметка

2. ИЗИПЕЙ приема нареждания за плащане с Микросметка, подадени по електронен път чрез системата ePay.bg при спазване на условията за идентификация на Клиента по т. 5 от Раздел III.

3. Нареждането или съгласието за изпълнение на плащане не може да бъде оттеглено от платеца след получаването му от Изипей АД. Наредените по електронен път плащания с Микросметка се считат за приети от Изипей АД в момента на тяхното потвърждение от платеца чрез използване на персонализираните средства за сигурност и идентификация по т. 5 от Раздел III.

4 Когато Изипей АД и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден, Клиентът може да отмени платежното нареждане най-късно до края на работния ден, предхождащ договорения ден за плащането.

4.1 Изключения се допускат само при изрично съгласие на Изипей АД и в случай на технологична възможност за това.

Идентификация на Клиента при ползване на Микросметка

5. За достъп до Микросметката и подаване на нареждане по електронен път, Клиентът се идентифицира като използва едно или комбинация от следните персонализирани средства за сигурност:

5.1 Чрез потребителско име и парола, които служат за достъп до системата ePay.bg; Определят се лично от Клиента;

5.2 Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) – валиден и регистриран КЕП в системата ePay.bg в комбинация с потребителско име и парола;

5.3 Чрез временен SMS код - временна парола, изпратена на Клиента чрез SMS, или чрез Еднократна парола dpass, генерирана чрез приложение, базирано на TOTP (Time-based One-time Password), в комбинация с потребителско име и парола.

6. За извършване на определени платежни операции с Микросметка Изипей АД и Операторът могат да изискват допълнителна информация или използването на допълнителни средства за електронна идентификация, като уведомяват за това Клиента преди извършването на операцията.

7. Изипей АД и Операторът си запазват правото да променят посочените в т. 5.1 – 5.3 от Раздел III персонализирани средства за сигурност и идентификация, като уведомяват за това Клиентите чрез обявление на интернет страницата на еPay.bg и/или в интернет страницата на Изипей АД www.easypay.bg или по друг подходящ начин.

8. Използваните от Клиента персонализирани средства за идентификация по т. 5 от Раздел III го идентифицират при всяко плащане с Микросметка и е негово задължение да ги пази в тайна.

9. В случай, че някое от средствата за идентификация на Клиента по т. 5 от Раздел III е станало достояние на друго лице, то Клиентът се задължава незабавно да уведоми Изипей АД и/или Ипей АД по следния начин:

В рамките на работното време от 8:30 ч. до 19:00 ч. чрез телефонно обаждане на тел.: (02) 921 0880 или чрез съобщение на e-mail: office@epay.bg (като посочи КИН или е-mail на регистрацията си в ePay.bg). В извънработно време – на тел.: (02) 921 0880.

10. В случаите по т. 9 Изипей АД блокира Микросметката на Клиента, докато Клиентът въведе нови персонализирани средства за идентификация. Получените по e-mail уведомления от Клиента в неработен ден, се обработват от Изипей АД в рамките на необходимото технологично време, но не по-късно от следващия работен ден.

11. Ползването на Микросметката се блокира в следните случаи:

a) При поискване от Клиента – Титуляр;

б) При неправомерно използване на Микросметката;

в) Когато с действията си Клиентът нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на настоящите Общи условия.

г) По инициатива на Изипей и Оператора – по обективни причини, свързани със сигурността на идентификационните данни на Клиента, основателни съмнения за неоторизирани от Клиента нареждания посредством Микросметката, употреба на Микросметката с цел измама.

д) Автоматично – при въвеждане определен брой пъти на грешни идентификационни данни по т. 5.

12. Блокирането на Микросметката не води до незабавно и безусловно прекратяване на договора на Клиента с Изипей АД и не ограничава възможността на клиента да изтегли наличните средства в брой.

13. Когато блокирането е по инициатива на Клиента, Микросметката се блокира/разблокира след предоставяне от Клиента на изискваната от Изипей АД и Оператора идентификационна информация.

Срокове за изпълнение на плащания с Микросметка

14. Плащане с Микросметка, наредено в неработен ден, се изпълнява от Изипей АД на следващия работен ден, с изключение на вътрешни за системата на Изипей АД преводи.

15. Платежните нареждания в офис на Изипей АД се приемат в рамките на работното време за работа с клиенти на съответния офис.

16. При внасяне на пари в наличност (в офис на Изипей АД) по Микросметка, сумата е на разположение на Получателя в рамките на работния ден, в който средствата са получени от Изипей АД.

17. При платежна операция, наредена в полза на Клиента, Микросметката му се заверява в деня, в който сумата е получена по сметка на Изипей АД.

18. Преводи по сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги (банка), се изпълняват на следващия работен ден, при условие че нареждането е прието до 15.00 часа на работния ден.

19. Когато Изипей АД и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден или в деня, в който платецът предостави необходимите средства, плащането се извършва на уговорения ден, а ако този ден е неработен ден за Изипей АД – на следващия работен ден.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА МИКРОСМЕТКА

1. Клиентът има право да извършва плащания до размера на лимита за изходящи преводи за съответното ниво Микросметка. Наличността по Микросметката на клиента се намалява със стойността на извършените плащания, както и приложимите такси съгласно Тарифата за таксите публикувана на интернет страницата на Изипей АД и в еPay.bg

2. Клиентът има право да получава преводи до размера на лимита за входящи преводи за съответното ниво Микросметка. Всяко ново захранване на сума или превод по Микросметка се прибавя към остатъка от наличността по Микросметката.

2.1. Захранване на Микросметката със средства може да се извършва чрез:

а/ Вноска на каса в офис от мрежата на Изипей АД, след представяне на изискваните данни за идентификация на платеца и данни за титуляря на Микросметката – КИН, e-mail или ЕГН/ЕИК, регистрирани в ePay.bg и при спазване на лимита за плащания в брой на Изипей АД.

б/ по електронен път – чрез плащане с карта посредством ePay.bg. Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay.bg до 19.12.2017 г. Клиенти, регистрирани в ePay.bg след 19.12.2017 г., ползват услугата при достигане на "потребителско ниво 3".

в/ по електронен път – чрез плащане с карта на банкомат.

3. Изипей АД си запазва правото да ограничава или разширява видовете операции, които Клиентът има възможност да извършва чрез Микросметката, информация за което се предоставя в интернет на www.еPay.bg или www.easypay.bg.

В случай че Клиентът не приеме предвижданите промени, същият има право да се откаже от ползването на Микросметката.

V. ЛИМИТИ НА ПЛАЩАНЕ И НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПАРИ ПО МИКРОСМЕТКА

1. Лимити за входящи преводи по "Микросметка ниво 1"

* Дневен - 200.00 лв.

* Седмичен - 300.00 лв.

* Месечен - 300.00 лв.

2. Лимити за изходящи преводи от "Микросметка ниво 1"

* Дневен - 200.00 лв.

* Седмичен - 300.00 лв.

* Месечен - 300.00 лв.

3. Лимити за входящи преводи по "Микросметка ниво 2"

* Дневен - 300.00 лв.

* Седмичен - 500.00 лв.

* Месечен - 500.00 лв.

4. Лимити за изходящи преводи от "Микросметка ниво 2"

* Дневен - 300.00 лв.

* Седмичен - 500.00 лв.

* Месечен - 500.00 лв.

5. "Микросметка ниво 3"

Клиентите с "потребителско ниво 3" нямат лимити за получаване на касови преводи по Микросметка, както и при захранване на Микросметка чрез плащане с карта на банкомат. Клиентите с "потребителско ниво 3" могат да извършват плащания до размера на наличността по тяхната Микросметка.

При захранване на Микросметка чрез плащане с карта посредством еPay.bg и при превод от Микросметка на друг потребител се прилага месечен лимит 500 лв.

Регистрираните в ePay.bg клиенти, достигнали "Микросметка ниво 3" до 19.12.2017 г. вкл., нямат лимити за получаване на преводи по Микросметка.

6. Лимитите за плащане с Микросметка и получаване на преводи по Микросметка могат да бъдат променяни, като промените се публикуват в интернет страницата на Изипей АД и/или на уеб страницата www.еPay.bg.

7. Максималният размер на сумата, която се приема от Изипей АД по отделен превод в брой (при захранване на Микросметка в брой, в офис на Изипей АД), е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, освен ако изрично не е договорено друго.

VI. ТАКСИ И КОМИСИОНИ, ЛИХВИ

1. При извършване на операции с Микросметка Клиентът дължи такса на Изипей АД съгласно Тарифа на Изипей АД, публикувана на Интернет страницата на Изипей АД и в сайта www.epay.bg.

2. Средства по Микросметката не се олихвяват.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1. Клиентът има право:

1.1 Да извършва платежни операции с Микросметка съгласно настоящите Общи условия, до размера на разполагаемата наличност по Микросметката и съгласно определените лимити за плащания и получаване на преводи за съответното ниво Микросметка.

1.2 Да получава преводи по Микросметката си до размера на лимита за преводи за съответното ниво Микросметка.

1.3 Да получава ежедневно справка за извършените с Микросметката плащания съответно получени преводи – чрез личния си клиентски профил в системата еPay.bg.

1.3.1 Клиентът може да получи справка и на хартиен носител, в централния офис или други определени от Изипей офиси, като тя се заплаща в съответствие с Тарифата на Изипей, публикувана на интернет страницата www.easypay.bg;

1.4 Да оспори извършени операции, отразени в справката за движения по неговата Микросметка, като подаде писмено възражение до Изипей АД при условията и в сроковете, предвидени в Раздел IX на настоящите Общи условия.

2. Клиентът няма право да използва Микросметката за цели, които противоречат на закона, включително за придобиването на стоки или услуги, забранени от действащото българско право.

3. При ползване на Микросметка Клиентът се задължава да спазва изискванията и процедурите на Изипей АД и на Оператора на ePay.bg за идентификация и подаване на нареждане за плащане, посочени в Раздел III на настоящите Общи условия и публикуваните на интернет страницата на Изипей АД и в еPay.bg.

4. Клиентът се задължава своевременно да информира Изипей АД и/или Оператора Ипей АД, в случай че неговите персонализирани средства за идентификация и достъп до Микросметката, посочени в т. 5 от Раздел III са неправомерно използвани.

Право на отказ

5. Клиентът има право по всяко време да се откаже от използването на Микросметката.

6. Когато Клиентът упражни своето право на отказ от бъдещо ползване на Микросметката, той може да изтегли наличните средства по Микросметката по един от следните начини:

– В брой в офис на Изипей АД. Нареждането за теглене от Микросметка се подава по електронен път чрез ePay.bg;

– Чрез кредитен превод по сметка при друг доставчик на платежни услуги или при банка. Нареждането за кредитен превод се подава по електронен път чрез Pay.bg

– Срещу предоставяне на документ за самоличност, данните от който съответстват на данните, посочени от Клиента в неговата регистрация в ePay.bg – в случаите на блокиран достъп до Микросметката на Клиента.

7. Изипей АД има право едностранно да прекрати обслужването на преводи и плащания с Микросметка:

a) С двумесечно писмено предизвестие до посочен от Клиента пощенски адрес или на e-mail, посочен от Клиента в неговата регистрация в ePay.bg;

б) Едностранно, без предизвестие, по всяко време, при нарушаване от Клиента на настоящите Общи условия. В този случай, както и при съмнение за нарушаване на законите на Република България, Изипей АД има право незабавно да блокира ползването на Микросметката от Клиента.

8. При спиране на обслужването на Микросметката, независимо от причините, Клиентът се задължава незабавно да погаси всички задължения, произтичащи от ползването на Микросметката.

VIII. ВЪЗРАЖЕНИЯ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на разрешено от Клиента плащане същият има право на възражение пред Изипей АД, подадено в писмена форма, към което се прилагат всички документи за изясняване предмета на спора.

1.1. За дата на получаване на възражението се счита денят на получаване от Изипей АД всички документи, доказващи основателността му.

2. Изипей АД уведомява писмено Клиента за становището си по възражението в 10 (десет) дневен срок от датата на получаването му от Изипей АД.

3. В случай че Клиентът не е съгласен със становището на Изипей АД, той може да отнесе спора за разглеждане от Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите или пред компетентния български съд за решаване по съдебен ред.

IX. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТ. КОРИГИРАЩИ ПРЕВОДИ

Клиентът има достъп до справка за извършените чрез Микросметката платежни операции и получени преводи във всеки един момент чрез клиентския си профил в еPay.bg. Получаването на информацията за извършените платежни операции се доказва посредством съществуващите записи в системата на Изипей АД и/или Ипей АД относно дата и час на изтегляне от страна на Клиента на съответната справка. Клиентът има възможност да се регистрира за получаване на уведомление на електронната му поща за всяка отделна платежна операция. Когато платежното нареждане е подадено от Клиента чрез използване на средствата за сигурност и идентификация по подт. 5.2 и 5.3 от Раздел III, Изипей АД счита, че клиентът е уведомен за изпълнението на платежната операция в момента на нейното потвърждение. Изипей АД може да осигури на разположение на Клиента справки и/или извлечения за движенията по Микросметката му и по друг начин, във форма и периодичност конкретно договорени с Клиента, като в този случай Изипей има право да събира такси, съгласно Тарифата на Изипей АД, публикувана в интернет страницата на дружеството www.easypay.bg.

Коригиращи преводи

2. Клиентът има право да оспори извършени операции, отразени в информацията по предходната т. 1, като подаде писмено възражение до Изипей АД в 14-дневен срок от датата, на която Клиентът е узнал за извършените платежни операции.

3. Изипей извършва коригиране на платежна операция по искане на Клиента, само ако е уведомено от Клиента без неоснователно забавяне при условията на т. 2 от Раздел IX, но не по-късно от 13 месеца от датата, на която наличността по Микросметката на Клиента е намалена със сумата на оспорваната от него платежна операция.

X. ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗИПЕЙ АД И НА КЛИЕНТА

1. Изипей АД не отговаря по какъвто и да е начин за сделките, по които Клиентът извършва плащания с Микросметката.

2. Изипей АД не носи отговорност за стоки и услуги, закупени и платени чрез превод от Микросметка, както и за неизпълнение по такива сделки от другата страна, която получава плащания от Микросметка.

3. Изипей АД не носи отговорност за неизвършване или забавяне на плащания, наредени от Клиента, в случай, че:

3.1 Забавянето на Изипей АД или предприетите от него действия са с оглед спазването на нормативните изисквания, наложени за предотвратяването изпиране на пари или финансиране на тероризма;

3.2. Неизвършването или забавянето на плащането е по вина на:

– Клиента или Получателя, поради посочване на невалидни данни, необходими за изпълнението на превода;

– Доставчика на платежни услуги съответно на Платеца (когато Получателят е клиент на Изипей АД) или на Получателя (когато Платецът е клиент на Изипей АД);

– или забавянето се дължи на непреодолима сила.

4. Изипей не носи отговорност и не приема рекламации, в случай че Клиентът предостави своята парола и/или друга информация, свързана с неговите персонализирани средства за сигурност по т. 5 от Раздел III на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало.

5. Изипей АД не носи отговорност и няма задължение да изплаща щети или пропуснати ползи, в случай че Клиентът не може да извърши в определен момент плащане чрез Микросметка поради форсмажорни обстоятелства или поради независещи от Изипей АД причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

6. Изипей АД носи отговорност и своевременно възстановява на Клиента-платец сумата на неизпълнената или неточно изпълнената платежна операция, когато неизпълнението или неточното изпълнение е по вина на Изипей АД. В тези случаи отговорността на Изипей АД е само за преките загуби и щети, понесени в резултат от неизпълнението или забавеното изпълнение на платежна операция по вина на Изипей АД, т.е. до размера на платените от Клиента такси.

7. В случай, че Клиентът твърди, че не е разрешавал платежна операция или че е налице неточно изпълнена платежна операция, Изипей АД носи доказателствената тежест при установяване на автентичността на съответната платежна операция, нейното точно регистриране, осчетоводяване, както и за това, че операцията не е засегната от техническа повреда или друг недостатък. При установяването на автентичността на съответната платежна операция Изипей АД извършва проверка на правомерното използване на Микросметката, включително на персонализираните средства за сигурност и идентификация по т. 5 от Раздел III на настоящите Общи условия.

8. В случаите, при които Клиентът не е успял да запази персонализираните средства за сигурност и идентификация съгласно подт. 5.1-5.3 от Раздел ІII, Клиентът е отговорен и поема риска от щети, възникнали за него или за Изипей АД, поради неправомерното им използване от трето лице. Размерът на отговорността в хипотезата по настоящата точка е до лимита, съобразно определеното в Закон за платежните услуги и платежните системи.

9. Клиентът отговаря за всички вреди и понася изцяло загубите, независимо от размера им, свързани с всички неразрешени платежни операции от Микросметката, ако са причинени чрез измама, и/или вследствие умишлено или поради груба небрежност неизпълнение от него на едно или повече от задълженията му, свързани с откриването и/или използването на Микросметката и съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство.

10. След като Клиентът е уведомил Изипей и/или Ипей за присвояване или неразрешена употреба на персонализираните средства за сигурност и идентификация по подт. 5.1-5.3 от Раздел ІII, Клиентът не понася никакви имуществени вреди, произтичащи от използване на Микросметката в резултат на присвояване или неразрешена употреба на идентификационните данни подт. 5.1-5.3, с изключение на случаите, когато Клиентът е действал чрез измама.

XI. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

1. Клиентът осъществява контакти с Изипей АД и/или Оператора Ипей АД по следните начини:

1.1. Писмено или чрез посещение на централното управление на Изипей АД или Ипей АД с адрес гр. София, П. К. 1000, ул. „Иван Вазов" № 16;

1.2. На телефонните номера и/или на е-mail адресите, обявени за връзка на интернет страницата на Изипей АД – www.easypay.bg и на адрес: www.epay.bg

2. Изипей АД и Ипей АД осъществяват контакти с Клиента на посочените от него адрес или е-mail, или телефон.

3. При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия приложимият между страните език е българският език.

XII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Изипей АД и Ипей АД обработват лични данни на Клиенти – ползватели на Микросметка при спазване на Закона за защита на личните данни, като при предотвратяване или разследване на измами, свързани с платежни услуги, обработката може да се извършва и без съгласието на лицето, за което се отнасят данните.

1.1. Клиентът доброволно представя личните си данни, за да бъдат те използвани за откриване, поддържане и обслужване на Микросметка на Клиента, като се спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 29.07.2018 г.