Начало
Вход Вход   
  English English  

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ В ИНТEРНЕТ ЧРЕЗ ePay.bg

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ

Плащане чрез Интернет е плащане на стоки и услуги, при което като среда за обмен на данните за плащането се използува мрежата Интернет.

Интернет магазин (виртуален магазин) е WEB страница или страници на лице, предлагащо стоки и услуги, която съдържа необходимата информация за тяхното заявяване и закупуване.

Оператор ( Ипей АД ) – юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания в ePay.bg посредством банкови карти или други платежни средства, одобрени от него и който осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните при спазване на утвърдената от него и приета от банките-издатели и БОРИКА, технология за това.

БОРИКА АД е линезиран от БНБ системен оператор на платежна система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната. БОРИКА също е обслужваща организация (Member Service Provider /MSP/) на MasterCard Europe и процесор (Processor Company) на Visa International.

Клиент е лице, което желае да купува стоки или услуги от търговци чрез Интернет или което е предоставило на базата на договор с Оператора необходимите права и данни от негово име да се извършват он-лайн авторизация и плащания на стоки и услуги чрез Интернет.

Търговец (Интернет търговец) по смисъла на настоящите общи условия е лице, предлагащо стоки и/или услуги чрез Интернет, което е страна по договор с Оператора да приема плащания чрез Интернет с банкови карти или други платежни средства, одобрени от Оператора.

Работен ден е официален банков работен ден в Република България.

Платежно средство – регистрирана в ePay.bg банкова карта, с която клиентът нарежда плащания през системата.

Налични средства по дебитната карта на клиента – сумата записана като налична по картата на клиента при банката на клиента и/или при картовия оператор БОРИКА към определен момент, в който клиентът осъществява Интернет плащане чрез съответната страница на Оператора в Интернет.

ПИН – персонален идентификационен номер - ПИН е цифрова парола, която картодържателят получава по определена процедура от БОРИКА или своята банка и която се въвежда от него само на специализирани устройства (банкомат и ПОС-терминал). ПИН никога и по никакъв повод не се въвежда в Интернет. Клиентът следва да съобщи в своята банка или в БОРИКА за всяка WEB страница, на която са му поискали да въведе своя ПИН.

Информация за банковата карта - нейният номер и дата на валидност. Тези данни са поверителни. Банковата карта е собственост на банката-издател. Банките са сключили договор с БОРИКА да авторизира транзакциите с техни карти по електронен път. Операторът е сключил договор с БОРИКА да предава информацията за банковите карти от Интернет към нейната система. Операторът е сключил договор с всяка една банка поотделно, да обслужва плащания с нейни карти в Интернет. Операторът отхвърля автоматично всички карти, които са издадени от банки, с които няма сключен договор. Клиентът никога не трябва да предава информация за банковата си карта на лице, за което не е сигурен, че е в договорни отношения с банката-издател и БОРИКА.

РЕГИСТРАЦИЯ

Клиентът се регистрира в системата (страницата) на Оператора, с което декларира, че желае да използва услугите предоставяни от Оператора.

При регистрацията си, клиентът въвежда парола, която отговаря на минималните изисквания за сигурност на паролата, поставени от Оператора. Минималните изисквания за нивото на сложност на паролата са: 7-символна комбинация от букви и цифри (напр. поне 3 цифри и 4 букви или поне 3 букви и 4 цифри)

Първоначална регистрация на клиенти – физически лица

Регистрацията на клиентите – физически лица става в Интернет страницата на Оператора. Клиентът попълва заявка за регистрация, в която въвежда валиден e-mail и парола, с която ще се представя пред системата. По e-mail клиентът получава връзка към регистрационната форма, необходима за довършване на регистрацията му, в която задължително попълва име и фамилия, ЕГН, адрес и избрано от него потребителско име.

Първоначална регистрация на клиенти – юридически лица

Клиентът попълва заявка за регистрация, в която въвежда валиден e-mail и парола, с която ще се представя пред системата. По e-mail клиентът получава връзка към регистрационната форма, необходима за довършване на регистрацията му, в която задължително попълва име на фирмата, под което тя съществува в търговските регистри, ЕИК (БУЛСТАТ), материално отговорно лице, адрес и избрано от него потребителско име.

Изискваната по-горе регистрационна информация служи за идентификация на клиента в системата. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа до системата, клиентът няма да може да докаже своята идентичност, ако въведените по-горе данни не отговарят точно на представени от него официални документи.

Всеки клиент на системата получава определено ниво на достъп до предлаганите услуги в ePay.bg. Отделните потребителски нива, както и съответните услуги, достъпни за тях, са публикувани в интернет страницата на Оператора.

ДОГОВОР

С регистрацията си в страницата на Оператора клиентът декларира, че се е запознал и приема общите условия на Оператора, че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от Оператора в страницата му в Интернет. От момента на регистрацията се счита, че между страните (Оператора и клиента) съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на общите условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

ПРОМЕНИ В КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Операторът може да променя настоящите Общи условия. Промяната влиза в сила след публикуването й в страницата на Оператора в Интернет. При промяна Операторът се задължава на видно място в главната си страница да публикува съобщение, че има промяна на Договора. В случай, че клиентът не инициира прекратяване на договора, се счита, че го приема заедно с внесените промени.

Клиентът по всяко време може да прекрати договора си с Оператора, като за целта регистрацията му в системата бъде деактивирана.

Операторът може да прекрати по всяко време договора си с клиента, като за целта му изпраща съобщение чрез електронната поща на неговия e-mail адрес.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За целите на предоставяне услугите, предлагани от Оператора, се налага събирането на лични данни на клиента като име, адрес, телефон, електронна поща и ЕГН. Необходимостта от събиране на лична информация се налага и от факта, че при определени обстоятелства органите на държавните власти имат законово основание да изискват лична информация за идентификация.

При събирането на лични данни Операторът се задължава да ги съхранява и обработва при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Операторът използва събираната лична информация изключително и само за целите на предлаганите услуги за електронни разплащания. Изпълнението на платежните процеси неминуемо води до необходимостта от споделяне на част от тази информация с банкови и други институции, отговорни за обработката на транзакции с банкови карти. Както Операторът, така и тези институции не предоставят на трета страна лична информация за клиентите, освен в случаитe, посочени в законовите и нормативни разпоредби на РБългария.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Операторът гарантира, че при наличие на нареждане на клиeнта, потвърдено с правилна и точна парола и достатъчно налични средства по картата на клиента, ще осигури предаването на информацията за извършване на плащането от сметката на клиента по сметката на търговеца и ще гарантира пред търговеца това плащане в момента на инициирането му. Паролата задължително се ползва при всяко влизане в страницата на Оператора, чрез която се извършва плащане и за всяко плащане или група избрани плащания.

Чрез паролата, клиентът удостоверява извършеното плащане и не може в следващ момент да го оспорва.

Клиентът може да осъществява плащания в ePay.bg чрез карти издадени от банки, с които Операторът има сключен договор. Банките-издатели и видовете карти, които могат да се ползват за плащания в Интернет са посочени в списък. Аналогичен списък има и за търговците, които имат сключени договори с Оператора.

УКАЗАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Плащането на сметка в ePay.bg се извършва като се прегледа представената от системата информация за търговеца, описание на сделката, дата и номер фактура и сумата за плащане. След като се увери в тяхната коректност, клиентът посочва от кое платежно средство да се извърши плащането.

За да се извърши плащането, е необходимо клиентът да въведе своята парола и да натисне бутона “Потвърждение”. След натискането на “Потвърждение”, системата проверява валидността на въведената парола. Ако клиентът е избрал като платежно средство банкова карта, системата изпраща до БОРИКА съобщение да се задължи избраната от клиента карта и да се завери посочения от клиента търговец с въведената сума. Ако картата е активна и лимитите на БОРИКА по нея не са надхвърлени, плащането се осъществява и БОРИКА връща на системата авторизационен код, който предствлява номер, потвърждаващ плащането. Този авторизационен код може да служи за официални запитвания към системата и БОРИКА дали дадено плащане е извършено. В случай, че БОРИКА по някаква причина не регистрира плащането (картата е блокирана, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане, регистрацията на ПОС – терминала на търговеца е отменена), БОРИКА връща код за отказ на плащането.

Ако клиентът не желае да потвърди плащането, а иска да го откаже окончателно, натиска бутона “Отказване”.

ОТГОВОРНОСТИ

Операторът не е страна по договора между търговеца и клиента и не носи отговорност за неосъществена доставка, за доставка, неотговаряща на изискванията на клиента или в какъвто и да е друг случай на спор между търговеца и клиента.

Операторът не носи отговорност и не приема рекламации в случай, че клиентът предостави своята парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало.

Операторът не носи отговорност за погрешно наредено плащане от клиента, потвърдено с неговата парола.

Клиентът не може да има претенции към Оператора за неосъществено плащане в случай, че: неговата банка по една или друга причина откаже да извърши това плащане,неговата банка не е в състояние да го извърши – независимо от причините за това (поставяне на банката под особен надзор, обявяването й в несъстоятелност, временна неплатежоспособност и други),

Клиентът е отговорен пред търговеца и му дължи предвидените с нормативни актове лихви за забава в случай, че банката на клиента забави дадено плащане. В тези случаи клиентът е длъжен да извърши необходимите действия пред своята банка, за да се осъществи даденото плащане.

Операторът се задължава при поискване да предостави на клиента следните данни за търговеца: седалище и адрес за кореспонденция, телефон, адрес на поща в Интернет (e-mail), имената на лицата, представляващи търговеца, номера на търговеца по БУЛСТАТ. За неосъществени плащания по вина на Оператора, последният заплаща лихва за забава за срока, през който е забавено плащането.

СИГУРНОСТ

Клиентът трябва да пази своята парола от трети лица, а в случай, че има съмнения, че по един или друг начин неговата парола е станала достояние на трети лица, следва незабавно да смени паролата си в мястото в страницата на Оператора, указано за това.

За гарантиране на сигурността на клиента той не трябва да въвежда, в която и да е страница на Оператора в Интернет, ПИН на своята банкова карта, както и не трябва да въвежда своята парола в други страници, освен в точно указаната за целта страница на Оператора.

За извършване на плащания с национални дебитни карти в ePay.bg, клиентът следва да потвърди регистрацията на картата в системата на банкомат, съгласно инструкциите на Оператора.

ТАКСИ И КОМИСИОНИ НА ОПЕРАТОРА

За предоставяните услуги Операторът събира такси, съгласно своята Тарифа, публикувана на WEB сайта на системата. Операторът има право да променя Тарифата, като публикува промените предварително в своята Интернет страница.

При плащане с карта през системата, Банката на картодържателя, от своя страна, може да налага такси по сметката на картодържателя за всяка транзакция, като предварително определя това в своята тарифа.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits