Начало
Вход Вход   
  English English  

Кратко описание на ePay.bg

ePay.bg е система за плащанe с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможност:

 1. На всеки регистриран клиент да пазарува стоки и услуги чрез Интернет, като плаща с банкова карта и/ или със своята микросметка в ePay.bg,
 2. На всеки български търговец или обслужваща организация да приема плащания чрез Интернет с национални дебитни карти с логото на БОРИКА и/или с международни кредитни карти, както и с микросметка в ePay.bg,
 3. На регистрираните потребители да плащат битови сметки за ток, парно отопление, вода, телефон, GSM, кабелна телевизия, както и данъци, такси и осигуровки,
 4. На всеки потребител да получава суми по своята микросметка в ePay.bg.

За разплащане в системата могат да се използват следните платежни средства: дебитна карта с логото на БОРИКА, международни кредитни карти MasterCard, Visa и микросметка. Микросметката е изцяло Интернет базирана, като с нея могат да се плащат и да се получават суми в ePay.bg.

Какво е необходимо за функционирането на една такава система?

От страна на клиентите:

 1. Да имат регистрация в системата. Регистрацията се извършва он-лайн в WEB сайта на ePay.bg.
 2. Да имат достъп до Интeрнет
 3. Ако желаят да извършват плащания с карта, трябва да регистрират картата си в ePay.bg, след което да потвърдят желанието да извършват разплащания в Интернет от банкомат - чрез менюто "B-pay" - код за регистрация 60006.
 4. Ако желаят да извършват плащания с микросметка, трябва да захранят микросметката си с парични средства. Микросметката може да се зарежда с банков превод, паричен превод в брой, с банкова карта.

От страна на търговците:

 1. Търговецът трябва да се регистрира в системата и да сключи договор с ePay.bg.
 2. Ако желае да получава плащания с банкови карти, които да постъпват директно по неговата банкова сметка, търговецът трябва да сключи договор с банка за обслужване на виртуален POS терминал,
 3. Ако желае да получава плащания по микросметка в ePay.bg, достатъчно е търговецът да сключи договор с ePay.bg.
 4. Търговецът трябва да осъществи техническа връзка с оператора на системата за обмен на информация, свързана с плащанията.

Общи принципи за функциониране на системата:

 1. Клиентът се регистрира в системата. Всеки регистриран клиент получава микросметка в ePay.bg, с която може да извършва плащания. Ако желае да плаща с карта, регистрира еднократно банковата си карта в системата.
 2. Търговецът, от своя страна, също се регистрира в системата, като предоставя информация за виртуалния POS терминал, ако има сключен договор с банка.
 3. Всеки клиент получава клиентски номер (КИН), а търговецът - търговски идентификационен номер (ТИН). Тези два номера са публични и служат за представяне на двете страни една пред друга. Тези номера могат да се съобщават свободно както на клиентите, така и на търговците.
 4. Двете страни, за да участват в системата, имат регистрация, достъпът до която се осъществява с потребителско име, парола и сертификат (опционално). Те са поверителни и се съхраняват от клиента и от търговеца.
 5. Основна особеност на системата е, че търговецът никога не получава специфична информация за клиента или данни за неговата карта. Системата предоставя на търговеца само необходимата информация, че даден КИН е извършил плащане в негова полза.
 6. Банковите карти се регистрират в системата еднократно. Тази информация се съхранява в криптиран вид на сървър, който не е пряко свързан с Интернет и се свързва с КИН на клиента. При плащане, клиентът нарежда на системата да задължи негова карта или микросметка в полза на търговеца, като посочва с кое платежно средство желае да плати.
 7. При плащане с банкова карта по виртуален POS терминал, системата изпраща запитване до картовия оператор БОРИКА, в което се посочват данните за виртуалния POS на търговеца, данните за картата на клиента и сумата на транзакцията. БОРИКА обработва тази информация и връща на системата отговор, дали плащането е извършено или е отхвърлено. Системата предава тази информация на търговеца и в случаите, когато плащането е успешно, търговецът предоставя стоката или услугата на клиента.
 8. При плащане с микросметка, системата проверява наличността и ограниченията по микросметката на клиента и при достатъчно средства и спазени лимити заверява микросметката на получателя със сумата на плащането.
 9. Търговците имат възможност да отменят вече извършено плащане в тяхна полза при възникнали спорове по доставката от тяхна страна.
 10. Системата предоставя на двете страни подробни справки за извършените преводи, платените или отказани доставки, лимитите по микросметка за търговец и клиент.
 11. Всички плащания се инициират след изрично потвърждение от клиента.
 12. Търговците и клиентите могат да изпращат искане за плащане към други клиенти на ePay.bg. Освен това, се предлага възможност за осъществяване на масови плащания с абонаментен характер за търговци, които предоставят стоки или услуги, заплащани периодично.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits