Начало
Вход Вход   
  English English  

Захранване на Mикросметка*

  Захранване на Mикросметка  
 От банкомат чрез B-pay   таксата се приспада от захранваната сума
  - С карта Maestro, издадена от българска банка   0.47% от сумата, мин. 0,01 лв.
  - С карта Visa Electron/V PAY, издадена от българска банка   0.65 % от сумата
  От карта MasterCard, издадена от българска банка   1.2 % от сумата
  - С карта Visa/American Express и Euroline American Express, издадена от българска банка   0.95 % от сумата
  - С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център   2.9 % от сумата
 С превод от Mикросметка   БЕЗПЛАТНО
 От ePay.bg с банкова карта:  
  - С карта Maestro, издадена от българска банка   0.47% от сумата, мин. 0,01 лв.
  - С карта Visa Electron/V PAY, издадена от българска банка   0.65 % от сумата
  От карта MasterCard, издадена от българска банка   1.2 % от сумата
  - С карта Visa, Diners Club издадена от българска банка   0.95 % от сумата
  - С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център   2.9 % от сумата
 От Easypay, в брой   такса на Easypay
 С банков превод, като се посочи IBAN   без такса за ePay.bg, само таксата на банката за превода
 С банков превод в чуждестранна валута, като се посочи IBAN   таксата се приспада от захранваната сума и се изчислява на база обявения от БНБ курс за еврото към българския лев за деня
  - За суми до 500 EUR, включително   2 EUR
  - За суми над 500 EUR   0.1 % от сумата, мин. 5 EUR, макс. 200 EUR

Забележки:

  • Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

   © 1999-2015 ePay.bg контакти   |    site credits