Общи условия за ползване на услугата "Временен SMS код" за потвърждаване на плащане


Ипей АД (ePay.bg) Ви предлага услугата "Временен SMS код" за допълнително потвърждаване на определени плащания през системата. За да ползвате услугата, Вие трябва да потвърдите, че приемате настоящите Общи условия.

I. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Клиентът се регистрира еднократно за услугата в профила си в системата ePay.bg. Ако клиент няма регистрация в ePay.bg, трябва първо да си направи такава и след това да се регистрира за услугата "Временен SMS код". Услугата е достъпна за абонати на A1, Виваком и Теленор.

Регистрация в ePay.bg

1. При първоначална регистрация на GSM се извършват следните действия.

  • Клиентът избира активиране на услугата „Временен SMS код“ от меню Настройки в личния си профил в ePay.bg
  • Клиентът въвежда номера на мобилния си телефон.
  • еPay.bg изпраща SMS с код на посочения мобилен номер.
  • Клиентът въвежда получения с SMS код в личния си профил в еPay.bg, с което се потвърждава, че телефонът, на който е получен SMS с код, е регистриран успешно.

2. Деактивиране на услугата

Деактивирането на услугата се извършва от меню Настройки - „SMS код за плащане“ - „Деактивиране на временен SMS код“ чрез въвеждане на активен временен SMS код или на банкомат с регистрирана активна банкова карта в личния профил на клиента.

3. Промяна на GSM номер. При промяна на GSM номер, първо трябва да се прекрати регистрацията на предишния ползван за услугата GSM номер. Прекратяването на вече регистриран номер в системата се извършва по един от следните три начина:

- с активен код

- на банкомат

- в офис на Easypay

Добавянето на новия номер се извършва аналогично на първоначалната регистрация на GSM номер.

II. СХЕМА НА УСЛУГАТА "Временен SMS код"

При плащане чрез ePay.bg, когато системата изисква допълнително потвърждение с код от SMS, клиентът трябва да въведе своя "Временен SMS код", с който допълнително удостоверява плащането. Кодът е валиден 15 минути от момента на подаване на заявката.

SMS съобщенията с "Временен SMS код" са без такса за клиента.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Операторът не гарантира и не носи отговорност в случай, че мобилният оператор не предаде в срок или въобще не осигури предаването на SMS съобщение, както и в случаите, когато поради обстоятелства независещи от оператора (спиране на електрозахранване, земетресения и други бедствия и форсмажорни обстоятелства) тези SMS съобщеният не бъдат изпратени, съответно получени от клиента или не бъдат получени в посочения по-горе срок.

Клиентът следва да се уведоми от своя мобилен оператор за това дали може да получава SMS съобщения в чужбина. В случай, че тази услуга не се осигурява от мобилния телефонен оператор, операторът на SMS услуги не носи отговорност за неполучените от клиента съобщения както и не възстановява платените от клиента такси за тези съобщения.

Клиентът по всяко време може да се откаже да ползва услугата "Временен SMS код" на Оператора, като я деактивира по описания начин.

Операторът може да променя тарифата си за услугите, като за това уведомява клиентите си чрез страницата си в Интернет.

Клиентът не може да откаже плащане на услуга с мотива, че не е уведомен за тарифата на оператора и/или промяна на тази тарифа.

Операторът не носи отговорност за погрешно подадени от клиента телефонни номера.

Операторът не носи отговорност в случаите, когато картата използвана от клиента е блокирана, изгубена, унищожена или няма наличност по нея, въз основа, на които причини не може да бъде извършено плащане.

В който и да е случай отговорността на оператора се ограничава до размера на получената от него такса за конкретната услуга, която не е извършена или е извършена некачествено поради негова вина. Клиентът или която и да е друга страна не може да има претенции за каквито и да е други щети, пропуснати ползи и др.

Настоящите общи условия за ползването на системата "Временен SMS код" на оператора влизат в сила от момента на активиране за ползването на услугата от клиента.

Клиентът следва да потвърди, че е запознат с тези общи условия при подаването на искането за ползването на услугата.

Операторът си запазва правото да прекрати предоставянето на услугите при съмнения за злоупотреби от страна на клиента.

Клиентът получава информация за услугите и промените по тях чрез Интернет страницата на оператора и/или чрез бюлетин на посочен от него e-mail адрес.