Общи условия за ползване на услугата "Временен SMS код" за потвърждаване на плащане


Ипей АД (ePay.bg) Ви предлага услугата "Временен SMS код" за допълнително потвърждаване на определени плащания през системата. За да ползвате услугата, Вие трябва да потвърдите, че приемате настоящите Общи условия.

I. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Клиентът се регистрира еднократно за услугата в профила си в системата ePay.bg. Ако клиент няма регистрация в ePay.bg, трябва първо да си направи такава и след това да се регистрира за услугата "Временен SMS код". Услугата е достъпна за абонати на A1, Виваком и Yettel.

Регистрация в ePay.bg

1. При първоначална регистрация на мобилен номер се извършват следните действия.

  • Клиентът избира активиране на услугата „Временен SMS код“ от меню Настройки в личния си профил в ePay.bg
  • Клиентът въвежда номера на мобилния си телефон.
  • еPay.bg изпраща SMS с код на посочения мобилен номер.
  • Клиентът въвежда получения с SMS код в личния си профил в еPay.bg, с което се потвърждава, че мобилният номер, на който е получен SMS с код, е регистриран успешно.

2. Деактивиране на услугата

Деактивирането на услугата се извършва след идентификация на клиента в офис на „Изипей“ АД – чрез представяне на валиден докмент за самоличност или чрез онлайн идентификация от меню „Настройки“ в профила на клиента в ePay.bg.

3. Промяна на GSM номер. При промяна на GSM номер, първо трябва да се прекрати регистрацията на предишния ползван за услугата мобилен номер. Прекратяването на вече регистриран номер в системата се извършва по един от следните два начина:

- чрез онлайн идентификация през профила в еPay.bg

- в офис на Easypay

Добавянето на новия номер се извършва аналогично на първоначалната регистрация на GSM номер.

II. СХЕМА НА УСЛУГАТА "Временен SMS код"

При плащане чрез ePay.bg, когато системата изисква допълнително потвърждение с код от SMS, клиентът трябва да въведе своя "Временен SMS код", с който допълнително удостоверява плащането. Кодът е валиден до 15 минути от момента на подаване на заявката. Времето на валидност на кода е посочено в съответното SMS съобщение.

SMS съобщенията с "Временен SMS код" са без такса за клиента.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Операторът не гарантира и не носи отговорност в случай, че мобилният оператор не предаде в срок или въобще не осигури предаването на SMS съобщение, както и в случаите, когато поради обстоятелства независещи от оператора (спиране на електрозахранване, земетресения и други бедствия и форсмажорни обстоятелства) тези SMS съобщеният не бъдат изпратени, съответно получени от клиента или не бъдат получени в посочения по-горе срок. Операторът не носи отговорност за каквито и да е промени при мобилния оператор на клиента, свързани с активиране/деактивиране на SIM карта/и към мобилния номер на клиента, регистриран за услугата „Временен SMS код“.

Клиентът следва да се уведоми от своя мобилен оператор за това дали може да получава SMS съобщения в чужбина. В случай, че тази услуга не се осигурява от мобилния телефонен оператор, операторът на SMS услуги не носи отговорност за неполучените от клиента съобщения както и не възстановява платените от клиента такси за тези съобщения, ако се прилагат.

Клиентът по всяко време може да се откаже да ползва услугата "Временен SMS код" на Оператора, като я деактивира по описания начин.

Операторът може да променя тарифата си за услугите, като за това уведомява клиентите си чрез страницата си в Интернет.

Клиентът не може да откаже плащане на услуга с мотива, че не е уведомен за тарифата на оператора и/или промяна на тази тарифа.

Операторът не носи отговорност за погрешно подадени от клиента телефонни номера.

Операторът не носи отговорност в случаите, когато картата използвана от клиента е блокирана, изгубена, унищожена или няма наличност по нея, въз основа, на които причини не може да бъде извършено плащане.

В който и да е случай отговорността на оператора се ограничава до размера на получената от него такса за конкретната услуга, която не е извършена или е извършена некачествено поради негова вина. Клиентът или която и да е друга страна не може да има претенции за каквито и да е други щети, пропуснати ползи и др.

Настоящите общи условия за ползването на системата "Временен SMS код" на оператора влизат в сила от момента на активиране за ползването на услугата от клиента.

Клиентът следва да потвърди, че е запознат с тези общи условия при подаването на искането за ползването на услугата.

Операторът си запазва правото да прекрати предоставянето на услугите при съмнения за злоупотреби от страна на клиента, както и да променя начините за активиране или дективиране на услугата „Временен SMS код“.

Клиентът получава информация за услугите и промените по тях чрез Интернет страницата на оператора и/или чрез email, посочен от клиента.