Парични преводи - Такси и комисионни


Превод по банкова сметка

Плащане:
От Микросметка*
Такса:
Таксата на банката-оператор
Плащане:
От карта Maestro, издадена от българска банка (без Пощенска банка)
Такса:
0.47% + таксата за банковия превод, макс. 1.00 лв.
Плащане:
От карта Maestro, издадена от Пощенска банка
Такса:
0.4% + таксата за банковия превод
Плащане:
От карта MasterCard Debit / MasterCard Credit / Visa Electron / V PAY/ Visa Debit / Visa Credit, издадена от българска банка
Такса:
0.5% + таксата за банковия превод
Плащане:
От карта MasterCard Business, издадена от българска банка
Такса:
1.2% + таксата за банковия превод
Плащане:
От карта Visa Business, Diners Club, American Express и Euroline American Express издадена от българска банка
Такса:
0.95 % + таксата за банковия превод
Плащане:
От карта Visa / MasterCard / Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център
Такса:
2.9% + таксата за банковия превод

 

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.
Такси за превод по банкова сметка и многоредово платежно нареждане

Такса за банков превод:
За междубанков превод
0.80 лв.
Такса за банков превод:
За вътрешен превод (по сметка на получателя в ЦКБ или по сметка в ПИБ)
0.40 лв.

Забележка:
Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.
Искане за плащане / еPay бутон

Услуга:
Изпращане на "Искане за плащане" към потребител
БЕЗПЛАТНО
Услуга:
Получаване на превод по Микросметка, вкл. превод по изпратено "Искане за плащане" / ePay бутон
Такса:
до 200 лв. месечно - без такса
над 200.00 лв. - 0,15 лв. за всеки следващ превод (бел. Таксата се удържа от Микросметката на Получателя на превода) - влиза в сила от 25.06.2015г.
Захранване на Mикросметка

От банкомат чрез B-pay
Таксата се приспада от захранваната сума
С карта Maestro, издадена от българска банка
Такса:
0.47% от сумата, мин. 0,01 лв.
С карта MasterCard Debit / MasterCard Credit / Visa Electron / V PAY, издадена от българска банка
Такса:
0.5% от сумата
От карта MasterCard Business, издадена от българска банка
Такса:
1.2% от сумата
С карта Visa Business/American Express и Euroline American Express, издадена от българска банка
Такса:
0.95% от сумата
С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център
Такса:
2.9% от сумата
С превод от Mикросметка
БЕЗПЛАТНО
От ePay.bg с банкова карта:
   - С карта Maestro, издадена от българска банка
Такса:
0.47% от сумата, мин. 0,01 лв.
   - С карта MasterCard Debit / MasterCard Credit / Visa Electron/ V PAY / Visa Debit / Visa Credit, издадена от българска банка
Такса:
0.5% от сумата
От карта MasterCard Business, издадена от българска банка
Такса:
1.2% от сумата
С карта Visa Business, Diners Club издадена от българска банка
Такса:
0.95% от сумата
С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център
Такса:
2.9% от сумата
От Easypay, в брой
С банков превод, като се посочи IBAN
Такса:
без такса за ePay.bg, само таксата на банката за превода
С банков превод в чуждестранна валута, като се посочи IBAN
Такса:
таксата се приспада от захранваната сума и се изчислява на база обявения от БНБ курс за еврото към българския лев за деня
   - За суми до 500 EUR, включително
Такса:
2 EUR
   - За суми над 500 EUR
Такса:
0.1% от сумата, мин. 5 EUR, макс. 200 EUR

Забележки:

  • Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.Паричен превод чрез Easypay /теглене на пари в брой /

Плащане:
От Mикросметка*
Плащане:
С карта Maestro, издадена от българска банка
Такса:
0.47% от сумата, мин. 0,01 лв. +таксата на Easypay
Плащане:
С карта MasterCard Business, издадена от българска банка
Такса:
1.2% + таксата на Easypay
Плащане:
С карта MasterCard Debit / MasterCard Credit / Visa Electron / V PAY / Visa Debit / Visa Credit, издадена от българска банка
Такса:
0.5% + таксата на Easypay
Плащане:
С карта Visa Business, Diners Club, American Express и Euroline American Express издадена от българска банка
Такса:
0.95% + таксата на Easypay
Плащане:
С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център

Забележки:

  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

*Всички такси се плащат при потвърждаване на превода от наредителя. Получателят НЕ плаща такса при теглене на сумата.
*Изипей АД може да променя Тарифата за цените и таксите за предоставяните услуги, като промените се публикуват в интернет сайта на системата.

 

Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на битови сметки

Такси при плащане към административни и други организации

Други услуги - добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги