Парични преводи - Такси и комисионни


Превод по банкова сметка

Плащане:
От Микросметка */Платежна сметка
Такса:
Таксата на банката-оператор за превода
Плащане:
От карта Maestro, издадена от българска банка **
Такса:
0.47% + таксата за банковия превод
Плащане:
От карта MasterCard Debit / MasterCard Credit / Visa Electron / V PAY/ Visa Debit / Visa Credit / DinersClub, издадена от българска банка и карта Bcard***
Такса:
0.5% + таксата за банковия превод
Плащане:
От карта MasterCard Business, издадена от българска банка
Такса:
1.2% + таксата за банковия превод
Плащане:
От карта Visa Business, издадена от българска банка
Такса:
2.00 % + таксата за банковия превод
Плащане:
От карта Visa / MasterCard / Maestro и други, издадени от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център
Такса:
2.9% + таксата за банковия превод

 

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

** При плащания с карти, издадени от Пощенска банка, се прилагат таксите, посочени в Преференциални такси и изключение от основната тарифа при плащане на битови сметки
Такси за превод по банкова сметка и многоредово платежно нареждане

Такса за банков превод:
За превод по сметка в друга банка (доставчик на платежни услуги) в страната
0.90 лв.
Такса за банков превод:
За превод в изпълнение на запор
5 лв. (в сила от 20.03.2023 г.)

Забележка:
Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.
Искане за плащане / еPay бутон

Услуга:
Изпращане на "Искане за плащане" към потребител
БЕЗПЛАТНО
Услуга:
Получаване на превод по Микросметка, вкл. превод по изпратено "Искане за плащане" / ePay бутон
Такса:
до 200 лв. месечно - без такса
над 200.00 лв. - 0,15 лв. за всеки следващ превод (бел. Таксата се удържа от Микросметката на Получателя на превода) - влиза в сила от 25.06.2015г.
Захранване на Mикросметка

Чрез ePay.bg или с карта на банкомат (B-pay)
При плащане на банкомат, таксата се приспада от захранваната сума
С карта Maestro, издадена от българска банка *
Такса:
0.47% от сумата, мин. 0,01 лв.
С карта MasterCard Debit / MasterCard Credit / Visa Electron / V PAY / Visa Debit / Visa Credit / DinersClub, издадена от българска банка и карта Bcard***
Такса:
0.5% от сумата
От карта MasterCard Business, издадена от българска банка
Такса:
1.2% от сумата
С карта Visa Business, издадена от българска банка
Такса:
2.00% от сумата
С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro и други, издадени от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център
Такса:
2.9% от сумата
С превод от Mикросметка
Такса:
БЕЗПЛАТНО
От Easypay, в брой
С банков превод, като се посочи IBAN към Микросметката
Такса:
не се удържа такса при заверяване на сумата по Микросметката
С банков превод в чуждестранна валута, като се посочи IBAN на Микросметката
Такса:
без такса

 

* При плащания с карти, издадени от Пощенска банка, се прилагат таксите, посочени в Преференциални такси и изключение от основната тарифа при плащане на битови сметки


Забележки:

  • Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.Паричен превод чрез Easypay /теглене на пари в брой /

Плащане:
От Mикросметка *
Плащане:
С карта Maestro, издадена от българска банка **
Такса:
0.47% от сумата, мин. 0,01 лв. +таксата на Easypay
Плащане:
С карта MasterCard Business, издадена от българска банка
Такса:
1.2% + таксата на Easypay
Плащане:
С карта MasterCard Debit / MasterCard Credit / Visa Electron / V PAY / Visa Debit / Visa Credit / DinersClub, издадена от българска банка и карта Bcard***
Такса:
0.5% + таксата на Easypay
Плащане:
С карта Visa Business, издадена от българска банка
Такса:
2.00% + таксата на Easypay
Плащане:
С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro и други, издадени от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център
Такса:
2.9% + такса на Easypay

Забележки:

  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

* Всички такси се плащат при потвърждаване на превода от наредителя. Получателят НЕ плаща такса при теглене на сумата.
** При плащания с карти, издадени от Пощенска банка, се прилагат таксите, посочени в Преференциални такси и изключение от основната тарифа при плащане на битови сметки.


Изипей АД може да променя Тарифата за цените и таксите за предоставяните услуги, като промените се публикуват в интернет сайта на системата.

 

Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на битови сметки

Такси при плащане към административни и други организации

Други услуги - добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги