Парични преводи - Такси и комисионни

Превод по банкова сметка

Плащане Такса
От Микросметка* Таксата за банковия превод
От карта Maestro, издадена от българска банка (без Пощенска банка) 0.47% + таксата за банковия превод, макс. 1.00 лв.
От карта Maestro, издадена от Пощенска банка 0.4% + таксата за банковия превод
От карта Visa Electron / V PAY, издадена от българска банка 0.65 % + таксата за банковия превод
От карта MasterCard, издадена от българска банка 1.2 % + таксата за банковия превод
От карта Visa, Diners Club, American Express и Euroline American Express издадена от българска банка 0.95 % + таксата за банковия превод
От карта Visa / MasterCard / Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център 2.9 % + таксата за банковия превод

 

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Такси за превод по банкова сметка и многоредово платежно нареждане

Такса за банков превод
За междубанков превод 0.80 лв.
За вътрешен превод (по сметка на получателя в ЦКБ или по сметка в ПИБ) 0.40 лв.


Забележка:
Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

 

Искане за плащане / еPay бутон

Услуга Такса
Изпращане на "Искане за плащане" към потребител БЕЗПЛАТНО
Получаване на превод по Микросметка, вкл. превод по изпратено "Искане за плащане" /ePay бутон до 200 лв. месечно - без такса
над 200.00 лв. - 0,15 лв. за всеки следващ превод (бел. Таксата се удържа от Микросметката на Получателя на превода) - влиза в сила от 25.06.2015г.

 

Захранване на Mикросметка

От банкомат чрез B-pay Таксата се приспада от захранваната сума
С карта Maestro, издадена от българска банка 0.47% от сумата, мин. 0,01 лв.
С карта Visa Electron/V PAY, издадена от българска банка 0.65 % от сумата
От карта MasterCard, издадена от българска банка 1.2 % от сумата
С карта Visa/American Express и Euroline American Express, издадена от българска банка 0.95 % от сумата
С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център 2.9 % от сумата
С превод от Mикросметка БЕЗПЛАТНО
От ePay.bg с банкова карта:  
   - С карта Maestro, издадена от българска банка 0.47% от сумата, мин. 0,01 лв.
   - С карта Visa Electron/V PAY, издадена от българска банка 0.65 % от сумата
От карта MasterCard, издадена от българска банка 1.2 % от сумата
С карта Visa, Diners Club издадена от българска банка 0.95 % от сумата
С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център 2.9 % от сумата
От Easypay, в брой такса на Easypay
С банков превод, като се посочи IBAN без такса за ePay.bg, само таксата на банката за превода
С банков превод в чуждестранна валута, като се посочи IBAN таксата се приспада от захранваната сума и се изчислява на база обявения от БНБ курс за еврото към българския лев за деня
   - За суми до 500 EUR, включително 2 EUR
   - За суми над 500 EUR 0.1 % от сумата, мин. 5 EUR, макс. 200 EUR

Забележки:
  • Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

 

Паричен превод чрез Easypay /теглене на пари в брой /

Плащане Такса
От Mикросметка* такса на Easypay
С карта Maestro, издадена от българска банка 0.47% от сумата, мин. 0,01 лв. + таксата на Easypay
С карта Visa Electron/V PAY, издадена от българска банка 0.65 % + таксата на Easypay
С карта MasterCard, издадена от българска банка 1.20 % + таксата на Easypay
С карта Visa, Diners Club, American Express и Euroline American Express издадена от българска банка 0.95 % + таксата на Easypay
С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център такса на Easypay

Забележки:
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.


*Всички такси се плащат при потвърждаване на превода от наредителя. Получателят НЕ плаща такса при теглене на сумата.
* Изипей АД може да променя Тарифата за цените и таксите за предоставяните услуги, като промените се публикуват в интернет сайта на системата.

 

 

Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на битови сметки

Такси при плащане към административни и други организации

Други услуги - добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги

 

 
КЛИЕНТИ ТЪРГОВЦИ СИГУРНОСТ ЗА НАС
Адрес на ePay.bg: София 1000, ул. Иван Вазов 16
Level 1 Service Provider
Телефон за връзка: 02 4510 880, 02 921 08 80
e-mail: office@epay.bg

© ePay.bg 2017 Всички права запазени.