Такси при плащане към административни и други организации

Търговец Плащане

Такса

АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър)

От Микросметка 1.2 % от сумата, минимум 0,24 лв.
С банкова карта 1.2 % от сумата, минимум 0,24 лв.
+ таксата за съответната карта

Агенция по вписванията

От Микросметка 1.2 % от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 3.00 лв.
С банкова карта 1.2 % от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 3.00 лв.
+ таксата за съответната карта
За нерегистрирани
в ePay.bg карти
2.9 % от сумата
Местни данъци и такси, НАП, МВнР, МВР От Микросметка 0.30 лв. или 0.80 лв., когато се попълва вносна бележка
С банкова карта 0.30 лв. или 0.80 лв., когато се попълва вносна бележка
+ таксата за съответната карта
За нерегистрирани
в ePay.bg карти
- за Maestro - 0,5% + 0,80 лв. за банковия превод
- за Visa, Visa Electron, MasterCard (Debit&Credit)- 1% + 0,80 лв. за банковия превод
- за чужди карти - 2,9% + 0,80 лв. за банковия превод
Пловдивски университет, Русенски университет,
Софийски университет
От Микросметка до 5.00лв. - без такса
над 5.00 лв. - 0,30 лв.
С банкова карта За суми до 5.00лв. - без такса + таксата за съответната карта
За суми над 5.00 лв. - 0,30 лв. + таксата за съответната карта
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация"
От Микросметка 1.2 % от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 0.80 лв.
С банкова карта 1.2 % от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 0.80 лв.
+ таксата за съответната карта
За нерегистрирани
в ePay.bg карти
2.9 % от сумата
Забележки:
  • За плащания към неупоменати в настоящия раздел организации, се прилага съответната тарифа в зависимост от платежния инструмент и вида на услугата.
  • Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.


* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на битови сметки

Парични преводи

Други услуги - добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги

 

 

 

 
КЛИЕНТИ ТЪРГОВЦИ СИГУРНОСТ ЗА НАС
Адрес на ePay.bg: София 1000, ул. Иван Вазов 16
Level 1 Service Provider
Телефон за връзка: 02 4510 880, 02 921 08 80
e-mail: office@epay.bg

© ePay.bg 2017 Всички права запазени.