Такси при плащане към административни и други организации


Търговец
АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър)
Плащане:
От Микросметка

Такса:
1.2% от сумата, минимум 0,24 лв.
Плащане:
С банкова карта

Такса
1.2% от сумата, минимум 0,24 лв.
+ таксата за съответната карта
Търговец
Агенция по вписванията, административни услуги през pay.egov.bg
Плащане:
От Микросметка

Такса:
0,90 лв.
Плащане:
С банкова карта
Търговец
Висш Адвокатски Съвет
Плащане:
От Микросметка

Такса:
1.2% от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 3.00 лв.
Плащане:
С банкова карта

Такса:
1.2% от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 3.00 лв.
+ таксата за съответната карта
Търговец
Местни данъци и такси, НАП, МВнР, МВР, детски ясли и градини, детско хранене
Плащане:
От Микросметка

Такса:
0.30 лв. или 0.90 лв., когато се попълва вносна бележка
Плащане:
С банкова карта

Такса:
0.30 лв. или 0.90 лв., когато се попълва вносна бележка
+ таксата за съответната карта
Плащане:
За нерегистрирани в ePay.bg карти

Такса:
- за Maestro - 0,5% + 0,90 лв. за банковия превод
- за Visa, Visa Electron, MasterCard (Debit&Credit)- 1% + 0,90 лв. за банковия превод
- за Visa Business - 2% + 0,90 лв. за банковия превод
- за MasterCard Business - 1.2 % + 0,90 лв. за банковия превод
- за чужди карти - 2,9% + 0,90 лв. за банковия превод
Търговец
Пловдивски университет, Русенски университет,
Софийски университет
Плащане:
От Микросметка

Такса:
до 5.00лв. - без такса
над 5.00 лв. - 0,30 лв.
Плащане:
С банкова карта

Такса:
За суми до 5.00лв. - без такса + таксата за съответната карта
За суми над 5.00 лв. - 0,30 лв. + таксата за съответната карта
Търговец
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация"
Плащане:
От Микросметка

Такса:
1.2% от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 3.00 лв.
Плащане:
С банкова карта

Такса:
1.2% от сумата, минимум 0,30 лв., макс. 3.00 лв.
+ таксата за съответната карта

Забележки:

  • За плащания към неупоменати в настоящия раздел организации, се прилага съответната тарифа в зависимост от платежния инструмент и вида на услугата.
  • Банката - издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката.
  • Таксите се калкулират върху общата сума на плащане, като се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по стандартната процедура - ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена, ако третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.


* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на битови сметки

Парични преводи

Други услуги - добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги